שיתוף

בין כל ההטבות היותר חשובות ובעלות ערך שחברה יכולה לתת לעובדיה, בולטת לטובה ההטבה של יעוץ פנסיוני על חשבון המעסיק.

מדובר בפגישה שנערכת לכל עובד אחת לתקופה מסויימת עם יועץ פנסיוני עצמאי, שאינו קשור לגוף המבטח את הביטוח הפנסיוני, בין אם במשרדי החברה או במשרד היועץ, ובמסגרתה בודק היועץ את הפרטים הרלוונטיים בביטוח הפנסיוני של כל עובד.

ליעוץ זה יש השלכה ממשית על יכולתו של העובד לחיות מהפנסיה שלו לאחר פרישתו לגמלאות.

דו"ח מבקר המדינה האחרון שבו קיימת התייחסות רחבת היקף לגבי שיטות החסכון הפנסיוני לשכירים במשק שאינם פורשי צבא, פורסם בשנת 2016.

מהדו"ח עלה, כי המנגנון שמציע אגף שוק ההון לעדכון קצבאות פנסיה בביטוחים פנסיונים של ביטוחי עמיתים, אינו פותר את בעיית הגירעון האקטוארי שיוצרים פנסיונרים מקבלי קצבת נכות ושאירים. הגירעון גורם לסבסוד בינם לבין יתר העמיתים בקרן.

עוד עלה מהדו"ח שפורסם לפני כשש שנים, כי המנגנון שמציע אגף שוק ההון לעדכון הקצבאות לעמיתים אינו משפיע על גובה דמי הניהול משלמים עמיתים שכבר פרשו לפנסיה והחלו לקבל קצבה.

לדברי המבקר באותה עת, אין מענה לאוכלוסיית השכירים הנפגעת מהסדר פנסיית החובה.

אגף שוק ההון ואגף התקציבים לא פעלו לתת מענה לעובדים הנפגעים מההסדר הטומן בחובו פגיעה בהתחלקות ההכנסות של העובדים על פני זמן וגלגול חלק עלות ההסדר של המעסיקים אל העובדים.

בנוסף, אגף שוק ההון לא בחן את ההשלכות של החזקות הגופים המוסדיים בסוכנויות הביטוח וההסדר למרות שהדבר עלול לפגוע באיכות ובזכויות המבוטחים.

משרד מבקר המדינה העיר לאגף שוק ההון, כי המשך קיומו של מודל תגמול של סוכני ביטוח (בנושאי פנסיה), הכולל פרסים והטבות, עלול להטות ולערב שיקולים זרים בהפצת החיסכון הפנסיוני. לכן, טוען המבקר, הוא עלול להתנגש עם חובות הנאמנות והאמון הקבועות בחוק.

עוד העיר המבקר לאגף שוק ההון, כי בהנתן השיעור הנמוך של מספר בעלי רישיון יחידים לייעוץ פנסיוני, ומאחר שיתכן שחלקם אינו עוסק במתן ייעוץ פנסיוני כלל, קיים חשש להיעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הבוחן את צרכי המבוטח, עבור רוב האוכלוסייה.

לאגף שוק ההון, טוען המבקר, אין כל נתונים כמותיים על פעילות הייעוץ הפנסיוני מחוץ למערכת הבנקאית.

לדבריו, מודל עמלת ההפצה בשוק הייעוץ הפנסיוני, במסגרתו מקבל הסוכן מהיצרן, עמלת הפצה מתוך דמי הניהול שהלקוח משלם, אינו אפקטיבי לסוגים שונים של מוצרים, ובכלל זה למוצר הפנסיוני המרכזי, קרן פנסיה חדשה, ואינו מאפשר את פיתוחו של שוק ייעוץ פנסיוני תחרותי ואובייקטיבי.

בין ההמלצות העיקריות של המבקר ניתן למצוא המלצה לממשלה להמשיך לפעול למתן פתרונות לנשים הנמצאות מחוץ למעגל העבודה.

כמו כן המליץ המבקר כי על הממשלה לבחון מנגנונים שיאפשרו לה להימנע מהעברת נטל התחייבויותיה הסוציאליות אל הדורות הבאים באופן שיבטיח את הביטחון הסוציאלי של האזרחים בעתיד.

יצויין, כי החל משנת 2008, כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני.

שנית, החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מהן ששה אחוזים על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.

כמו כן נקבע, כי העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח, והוא אף זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה