רשות חדשה לשמירה על החסכונות והביטוח

רשות חדשה לשמירה על החסכונות והביטוח

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר וסגן שר האוצר להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שיתוף

הממשלה אישרה היום ( א') את הצעתם של שר האוצר, משה כחלון וסגנו, יצחק כהן, להקים רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות תפעל כיחידה ממשלתית עצמאית ונפרדת כאשר השר הממונה יהיה שר האוצר. בכך הממשלה תאפשר תחרות אמיתית בין גופי הביטוח.

בין תפקידי הרשות החדשה: שמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים; הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים, על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם; קידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית; ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית.

שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את הממונה לתקופת כהונה של חמש שנים. הממונה יהיה ראש הרשות וינהל את ענייניה. אופן מינוי הממונה ומשך תקופת הכהונה נועדו לבסס את עצמאותו של הממונה.

הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה בדומה למשרד ממשלתי, והממונה יהיה האחראי על הסעיף התקציבי. יצירת סעיף תקציבי נפרד לפעילות הרשות תאפשר לה שיקול דעת מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה. בנוסף, כל עובדי אגף שוק ההון יעברו לרשות החדשה.  על חשיבות עצמאותה של רשות פיקוח פיננסית עמדו ארגונים בין לאומיים, כגון ה- OECD וקרן המטבע הבין לאומית. 

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

א. שם החוק המוצע
תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016
ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו
שוק הון ושוק כספים (להלן – שווקים פיננסיים) ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה המודרנית ומשפיעים בצורה משמעותית על יכולתם של משקים לממש את פוטנציאל הצמיחה הכלכלית שלהם. לפעילותם התקינה, השפעה רבה על תפקוד כלל ענפי המשק, כמו גם על חיי הפרט.
אחד האמצעים המרכזיים בקידום תפקוד מיטבי של שווקים פיננסיים, הוא קיום של הסדרה ופיקוח יעילים ואפקטיביים עליהם ועל מתווכים פיננסיים הפועלים בהם, שתכליתם העיקרית – שמירה על ענייני ציבור המבוטחים והחוסכים.
הסדרה ופיקוח יעילים על שווקים פיננסיים נועדו לתקן כשלים בהם, לתרום לפיתוחם וקידומם ולאפשר להם למלא את ייעודם. בפרט בשל פגיעותם ורגישותם לסיכונים, ובכלל זה חשש כי התמוטטות של מתווך פיננסי אחד תגרור תגובת שרשרת שהשלכותיה על השווקים הפיננסיים ועל הכלכלה הריאלית עלולות להיות חמורות. הסדרה ופיקוח יעילים על שווקים פיננסיים ועל מתווכים פיננסיים הפועלים בהם, מסייעים בשמירה על יציבותם, בשמירה על הגינות בהפצת מקורות, בקיום יחסים הוגנים בין מתווכים פיננסיים לבין ציבור הלקוחות והמשקיעים, בשכלול התחרות ובחיזוק אמון הציבור בהם.

כדי להשיג תכליות אלה, הוקמו בעולם ובישראל מערכות ציבוריות להסדרת הפעילות של מתווכים פיננסיים והפיקוח עליהם (להלן – רשויות פיקוח פיננסיות). עצמאות רשות פיקוח פיננסית היא אבן יסוד בהתנהלותה, וחיונית ביותר כדי להבטיח שתוכל לקיים את אחריותה ולממש את תפקידיה וסמכויותיה ביעילות, במהירות, בהתבסס על מאפיינים מקצועיים, ובאופן נטול פניות, כשהשיקול הבלעדי העומד לנגד עיניה הוא שמירה על האינטרס של הציבור בתחומי סמכותה ואחריותה.
החשיבות המיוחסת למרכיב העצמאות של רשות פיקוח פיננסית, באה על ביטויה ביתר שאת בכללים ובסטנדרטים של ארגונים בינלאומיים להם ישראל מחויבת במסגרת חברותה בהם, דוגמת ה- OECD וארגוני מפקחים פיננסיים בינלאומיים, וניתן לה דגש מיוחד. ארגונים אלו, וכן קרן המטבע העולמית (IMF), בוחנים באופן תדיר את הלימות הפיקוח והאסדרה בישראל לסטנדרטים הבינלאומיים, בין היתר כדי לוודא שישראל ראויה להשתלב בגופים הכלכליים העולמיים השונים, מבלי לסכן גופים פיננסיים הפועלים בכלכלות אחרות. בחינה זו נעשית גם בשים לב למידת עצמאותן של רשויות הפיקוח הפיננסיות.

אף שלאגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר תפקיד מרכזי בפיקוח והסדרת פעילותם של מתווכים פיננסיים מרכזיים, ואף שארגוני פיקוח פיננסיים בינלאומיים מציינים כבר מספר שנים את הצורך בהפרדת האגף ממשרד האוצר וחיזוק פעילותו העצמאית, הוא אינו רשות עצמאית אלא חלק אינטגרלי מאגפי משרד האוצר. זאת בשונה מרשויות פיקוח פיננסיות אחרות בישראל ובניגוד לסטנדרטים הבינלאומיים.
לאור האמור, מוצע להפוך את אגף שוק ההון לרשות עצמאית שתיקרא "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון" (להלן – הרשות). הרשות תפעל כיחידה עצמאית במשרד האוצר והשר הממונה עליה יהיה שר האוצר. הפיכת אגף שוק ההון לרשות עצמאית אשר בראשה יעמוד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – הממונה) צפויה להקנות לממונה עצמאות וחופש פעולה מנהלי הדרוש לביצוע תפקידיו המורכבים ובהפעלת סמכויותיו באופן מיטבי.

ג. עיקרי החוק המוצע

מוצע להקים רשות עצמאית שתיקרא: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות תפעל כיחידה ממשלתית עצמאית ונפרדת כשהשר הממונה יהיה שר האוצר. מוצע לקבוע שתפקידיה של הרשות יהיו: שמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים; הבטחת יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים, על מנת לקיים את התחייבויותיהם ללקוחותיהם; קידום התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית; ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית. תפקידי הרשות האמורים, מבוססים על התפקידים הקיימים כיום תוך התאמה למציאות המשתנה וכפי שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ו-2015. לצורך הגשמת התכליות העומדות בבסיס הצעת החוק ועל מנת לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים מוצע כי הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה. כמו כן, במסגרת שיקוליה בעת ביצוע תפקידיה, תביא הרשות בחשבון את המדיניות הכלכלית של הממשלה כפי שזו באה לידי ביטוי בהחלטותיה, ותפעל בהתאם להחלטות הממשלה בתחום החיסכון הפנסיוני.
מוצע כי שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את הממונה לתקופת כהונה של חמש שנים; הממונה יהיה ראש הרשות וינהל את ענייניה. אופן מינוי הממונה ומשך תקופת הכהונה נועדו לבסס את עצמאותו של הממונה.

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

יתוקנו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן – חוקי הפיקוח).

ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, ועל היבטים מינהליים נוספים:
מימון הקמת הרשות יעשה מתוך מקורות מטה משרד האוצר. כל עלות נוספת תיבחן בהמשך, בד בבד עם התקדמות הליך הקמת הרשות.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה