עלייה במספר החרדים העובדים

עלייה במספר החרדים העובדים

על פי הסקירה הכלכלית של משרד האוצר, המתמקדת השבוע בשוק העבודה הישראלי בשנת 2015, ישנה עלייה בשיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית בעבודה

שיתוף
קורס לגברים חרדים בלבד

קורס לגברים חרדים בלבד

עוד  נרשמה התייצבות בשוק העבודה לאחר מגמת השיפור שנרשמה בשנים 2014-2004, כאשר שיעור ההשתתפות רשם ירידה קלה ושיעור האבטלה נשמר ברמה נמוכה מתחילת 2015.

ההפחתה בקצבאות הילדים תורמת לעלייה בהשתתפות של האוכלוסייה החרדית

העלייה בשיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית בכלל והגברים החרדים בפרט בולטת במיוחד. מנגד, באוכלוסייה הערבית, בעיקר בקרב נשים ערביות, נרשמה ירידה בשיעורי ההשתתפות. שיעור ההשתתפות של כלל האוכלוסייה החרדית, לפי הגדרה עצמית, בגילאי 64-25 עמד בשנת 2015 על 65.8 אחוזים, גבוה ב- 0.6 נקודת אחוז בהשוואה לשיעור ההשתתפות בהתאם להגדרה של המועצה הלאומית לכלכלה. לפי שתי השיטות נרשם גידול משמעותי בשיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית, כאשר הגידול בולט בעיקר בקרב הגברים החרדים (גידול של כ- 3 נקודות אחוז). ייתכן כי המשך ההפחתה בקצבאות הילדים ובתמיכות אחרות בשנים 2013 -2014 תרמו לגידול בשיעור ההשתתפות של אוכלוסייה זו.

שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עולה על זה של הגברים

בקרב האוכלוסייה החרדית, שיעור התעסוקה של הנשים החרדיות מצוי במגמת עלייה מתמדת והוא גבוה משמעותית מהיעד שהוצב עבורן, אם כי הוא עדיין נמוך משיעור התעסוקה בקרב נשים יהודיות לא חרדיות בגילאי העבודה העיקריים. שיעור התעסוקה של הגברים (52%) החרדים לעומת זאת נמוך משמעותית מהיעד שהוצב עבור אוכלוסייה זו (63%). על מנת לעמוד ביעד התעסוקה עבור הגברים החרדים בשנת 2020 נדרש כי שיעור התעסוקה של אוכלוסייה זו יגדל בכל אחת מהשנים 2020-2016 ב- 2.2 נקודות אחוז. בשנת 2015 נרשם גידול של כ- 4 נקודות אחוז בשיעור התעסוקה של האוכלוסייה החרדית (הן בשל העלייה בשיעור ההשתתפות והן בשל הירידה בשיעור האבטלה של הגברים החרדים), כך שהשגת היעד אפשרית.

שיעור תעסוקה יציב בקרב בעלי המוגבלויות

על פי שיעורי התעסוקה של בעלי מוגבלויות בגילאי 64-20 לפי לאום, ניתן לראות כי שיעור התעסוקה של בעלי מוגבלויות באוכלוסייה היהודית נותר יציב בשנים האחרונות בשיעור של 4.2-4.0 אחוזים והוא מתחת ליעד התעסוקה העומד על 5 אחוזים. מנגד, שיעור התעסוקה של בעלי מוגבלויות באוכלוסייה הערבית מצוי במגמת עלייה בשנים האחרונות והוא גבוה מהיעד שהוצב עבור אוכלוסייה זו.

תעסוקה בעלי מוגבלויות

שיעור אבטלה נמוך בקנה מידה היסטורי

שיעור האבטלה ירד בשנת 2015 בהשוואה ל-2014 ב- 0.6 נקודת אחוז לכדי 5.3 אחוזים, שיעור נמוך בקנה מידה היסטורי ובהשוואה בינלאומית. עם זאת, במהלך שנת 2015 נרשמה התייצבות של שיעור האבטלה ברמה הנוכחית, נתון העשוי לבטא אף הוא את מיצוי השיפור בשוק העבודה. הירידה בשיעור האבטלה באה לידי ביטוי בקרב גברים ונשים ובקרב יהודים וערבים.
שיעור התעסוקה רשם עלייה בשנת 2015 וזאת בשל המשך הירידה בשיעור האבטלה. במהלך השנים 2015-2002 גדל שיעור התעסוקה מ- 52.5 אחוזים לכדי 60.7 אחוזים, כאשר הירידה בשיעור האבטלה תרמה 3.9 נקודות אחוז לעלייה בשיעור התעסוקה והעלייה בשיעור ההשתתפות תרמה 4.3 נקודות אחוז.

היקפי תעסוקה ושעות עבודה

בשנת 2015, בהשוואה ל-2014, נרשם גידול של 2.5 אחוזים במספר המועסקים. גידול זה התבטא בהמשך מגמת הגידול המהיר במספר המועסקים במשרה מלאה, לצד קיפאון יחסי במספר המועסקים במשרה חלקית. כתוצאה מכך, שיעור המועסקים במשרה מלאה מסך המועסקים המשיך במגמת הגידול הנרשמת ברכיב זה משנת 2006 על חשבון שיעור המועסקים במשרה חלקית. בממוצע שעות העבודה השבועיות נרשמה ירידה בשנים 2014-2012 אשר באה לידי ביטוי בקרב גברים ונשים (ראה תרשים ש4). בשנת 2015, מנגד, נרשמה עלייה בממוצע שעות העבודה השבועיות, אשר באה לידי ביטוי בקרב גברים ונשים. העלייה במספר שעות העבודה באה לידי ביטוי גם במרבית משלחי היד למעט משלחי היד האקדמאיים ומשלחי היד המקצועיים בתעשייה

לסיכום נראה כי שוק העבודה הישראלי צפוי לעמוד ברוב יעדי התעסוקה שהוצבו לשנת 2020, אולם ההיתכנות להשגת יעדי התעסוקה עבור הנשים הערביות ועבור יהודים בעלי מוגבלויות נמוכה ביותר. השגת יעד התעסוקה ביחס לגברים החרדים צפויה להיות קשה אך אפשרית. בחודש דצמבר נרשמה ירידה בשיעור התעסוקה בשוק העבודה הישראלי. הנתונים שפורסמו במהלך חודש ינואר מצביעים על המשך הצמיחה במשק ברבעון הרביעי, נתוני שוק העבודה מצביעים על התקרבות לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, אולם קצב האינפלציה ממשיך להיות שלילי.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה