שיתוף

חודש דצמבר האחרון היה חודש טוב לשוק התעסוקה, עם עליות יפות בשיעורי המועסקים בכל מגוון סוגי האוכלוסיות והחיתוכים, בצד ירידות בשיעורי הבלתי מועסקים. אבל אף על פי שהמשק כולו נמצא בשיעורי תעסוקה הקרובים לתעסוקה מלאה, שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית נותרים מאחור.

בעוד ששיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה היהודית (בשנת 2017 כולה) עומדים על כ-82.1%, הרי ששיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית (בשנת 2017 כולה) עומדים על כ-54.6% בלבד. גם בשיעורי התעסוקה של נשים לעומת גברים יש עדיין פער לא קטן לטובת הגברים, כפי שנמדד בדצמבר 2017. אלו הם נתונים שיש לקחת בחשבון, שכן הם עשויים לטמון בחובם פוטנציאל בלתי מנוצל של עובדים.

שיעורי מועסקים יהודים\ערבים ב-2017

תחילה, התפלגות המועסקים על פי סוגי אוכלוסיות (יהודים וערבים) בשנת 2017 כולה: מהתפלגות זו עולה, כי אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב יהודים בגילאי 64-25 עמד בשנת 2017 על כ-3.7%, לעומת שיעור של כ-4.1% בשנת 2016.

אחוז היהודים בני 64-25 בכוח העבודה עמד ב-2017 על כ-85.3%, ירידה לעומת כ-85.1% בשנת 2016. שיעור התעסוקה בקרב יהודים בני 64-25 עלה ועמד בשנת 2017 על כ-82.1%, לעומת 81.6% בשנת 2016.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב ערבים בני 64-25 עמד ב-2017 על כ-3.7%, ירידה משמעותית לעומת כ-5% בשנת 2016. אחוז הערבים בני 64-25 בכוח העבודה עמד ב-2017 על כ-56.6%, לעומת כ-56.2% בשנת 2016. שיעור התעסוקה בקרב ערבים בני 64-25 עמד ב-2017 על כ-54.6%, לעומת 53.4% בשנת 2016.

משקי בית עם מועסקים

בשנת 2017 עמד שיעור משקי בית (בכלל האוכלוסיות) שיש בהם עובדים מועסקים, על כ-79.8%, לעומת 79.7% בשנת 2016.

מהתפלגות לפי אוכלוסיות עולה מהסקר, כי אחוז משקי בית יהודיים עם מועסקים עמד ב-2017 על כ-79.9%, לעומת כ-79.7% בשנת 2016. אחוז משקי בית ערביים עם מועסקים עמד ב-2017 על כ-78.3%, לעומת כ-78.7% בשנת 2016.

התפלגות גאוגרפית בתעסוקה

מההתפלגות לפי מחוזות עולה, כי האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים היה באזור יהודה ושומרון ועמד על כ-89%. האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם מועסקים היה אשתקד במחוז חיפה ועמד על כ-75.5%.

מהתפלגות משקי הבית עם מועסקים לפי יישובים עולה, כי מבין היישובים המונים 100 אלף תושבים או יותר, האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים נמדד אשתקד בבית שמש ועמד על כ-84.1%.

מבין היישובים המונים מאה אלף תושבים או יותר, האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם מועסקים נמדד אשתקד בחיפה ועמד על כ-72.8%.

ראיונות עבודה

מנתוניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בשנת 2017 רואיינו (ראיונות עבודה) בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-20.5 אלף מועמדים בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כללה את התושבים הקבועים בישראל, וגם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות.

שוק התעסוקה בדצמבר 2017

בדצמבר 2017 היו בישראל כ-4.034 מיליון עובדים בני 15 ומעלה. כ-3.871 מיליון מהם היו מועסקים, בעוד שכ-163 אלף עובדים בלתי מועסקים.

בחלוקה לגברים ונשים עולה מהסקר: כ-2.036 מיליון עובדים מקרב המועסקים היו (בדצמבר 2017) גברים, לעומת 2.028 מיליון עובדים (גברים) בנובמבר 2017. באותה תקופה, כ-1.835 מיליון מהעובדים (עובדות) היו נשים, לעומת כ-1.813 מיליון עובדות בחודש שקדם לו.

בעוד שאחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בדצמבר אשתקד לכ-64.1%, לעומת כ-63.9% בנובמבר 2017, הרי שאחוז המשתתפים בכוח העבודה מקרב הגברים בני 15 ומעלה, ירד בדצמבר אשתקד לכ-68.6%, לעומת כ-68.9% בנובמבר 2017.

ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה, עלה שיעור המשתתפות בכוח העבודה בדצמבר 2017 לכ-59.7%, לעומת כ-59% בנובמבר 2017.

אשר לשיעורי הבלתי מועסקים: אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בדצמבר 2017 לכארבעה אחוזים, לעומת כ-4.3% בנובמבר 2017. שיעור התעסוקה, המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה, בקרב בני 15 ומעלה, עלה בדצמבר 2017 לכ-61.5%, לעומת 61.1% בנובמבר 2017.

מההתפלגות לפי נשים וגברים עולה, כי בדצמבר 2017 חלה ירידה בשיעורי האבטלה בקרב גברים ונשים כאחת: אחוז הבלתי מועסקים מקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד בדצמבר 2017 ל-3.9%, לעומת כ-4.3% בנובמבר 2017. אחוז הנשים הבלתי מועסקות, בנות 15 ומעלה, ירד לכ-4.2%, לעומת 4.3% בנובמבר 2017.

בהתפלגות לפי גברים ונשים: שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה בדצמבר אשתקד לכ-66%, לעומת כ-65.9% בנובמבר 2017. שיעור התעסוקה בקרב הנשים עלה בדצמבר אשתקד לכ-57.2%, לעומת כ-56.5% בנובמבר 2017.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה