שיתוף

 

בחודש יולי 2023 עמד אחוז המועסקים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה על כ-63.9% – ירידה של כ-0.3 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוזים לכ-63.6% בחודש יוני השנה, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי שיעור התעסוקה, כלומר, אחוז המועסקים בקרב בני 15 ומעלה מתוך כלל האוכלוסייה ירד ביולי ועמד על כ-61.5%לעומת כ-61.6% בחודש שקדם לו.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-15 ומעלה עמד ביולי על כ-3.4%, ירידה של כ-0.2 אחוזים לכ-3.6% לעומת אותו נתון ביוני.

אחוז בני ה-64-25 בכוח העבודה עמד ביולי על כ-81.7% – ללא שינוי לעומת החודש הקודם. שיעור התעסוקה בקרב בני ה-64-25 עמד ביולי על כ-79%, לעומת כ-79.3% בחודש הקודם.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-64-25 עמד ביולי על כשלושה אחוזים, כ-3.3 אחוזים בחודש יוני.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים עמד ביולי על כ-77.1%, לעומת כ-77.5% בחודש הקודם.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2023 לכ-4.493 מיליון איש. מהם כ-4.34 מיליון מועסקים וכ-152 אלף בלתי מועסקים.

בקרב המועסקים, כ-2.229 מיליון היו גברים לעומת כ-2.239 מיליון גברים מועסקים בחודש יוני.

כ-2.112 מיליון מהמועסקים היו נשים, לעומת כ-2.099 מיליון נשים שהיו מועסקות ביוני.

מבין המועסקים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד אחוז הגברים המועסקים ביולי על כ-66.9% – ירידה לעומת כ-67.2 אחוזים ביוני.

בקרב הנשים ירד אחוז המועסקות בכוח העבודה גילאי 15 ומעלה לכ-60.5% לעומת כ-60.7% בחודש שקדם לו.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בחודש יולי ירד לכ-3.4% לעומת כ-3.6% בחודש שקדם לו.

מהתפלגות הבלתי מועסקים בין גברים ונשים עולה, כי אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ביולי לכ-3.4% לעומת כ-3.8% בחודש הקודם.

מנגד, אחוז הנשים הבלתי מועסקות עלה ביולי לכ-3.4 אחוזים לעומת כ-3.3 אחוזים בחודש יוני 2023.

כאמור, שיעור התעסוקה, המחושב כאחוז המועסקים מתוך כלל האוכלוסייה, בקרב בני 15 ומעלה ירד לכ-61.5% ביולי 2023, לעומת כ-61.6% ביוני.

מהתפלגות שיעור התעסוקה בין גברים לנשים עולה, כי שיעור התעסוקה בקרב הגברים ירד לכ-64.7% לעומת כ-64.6% בחודש יוני 2023. במקביל, שיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד לכ-58.7% לעומת כ-58.5% בחודש הקודם.

מהתפלגות המועסקים על פי היקף משרה עולה, כי בחודש יולי 2023 נרשמה ירידה במספר המועסקים שעבדו בהיקף משרה מלאה (35 שעות בשבוע או יותר, בשבוע הקובע).

במקביל, נרשמה ירידה גם במספר המועסקים שעבדו בהיקף משרה חלקית (פחות מ-35 שעות בשבוע), לעומת החודש הקודם.

מספרם של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם (כל השבוע) עלה בהשוואה לחודש הקודם.

ממוצע שעות עבודה למועסק, בשבוע, ירד ל-35.5 שעות בחודש יולי 2023, לעומת 36 שעות עבודה בחודש הקודם.

ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר ירד מ-36.1 שעות עבודה בשבוע ביוני, ל-35.6 שעות בשבוע ביולי.

מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות או יותר בשבוע) בדרך כלל עלה בכחצי אחוז לעומת החודש הקודם. מספר המועסקים שבדרך כלל עובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות עבודה בשבוע), ירד ב-1.5% לעומת החודש הקודם.

אחוז המועסקים שבדרך כלל עובדים בהיקף מלא, מתוך כלל המועסקים, עלה לכ-77.5% לעומת כ-77.1% בחודש

הקודם.

מההתפלגות לפי גברים ונשים עולה, כי אחוז המועסקים שבדרך כלל עובדים בהיקף מלא – מתוך כלל המועסקים –  בקרב הגברים עלה לכ-85.8%, לעומת כ-85.4% בחודש יוני. בקרב הנשים, עלה אחוז המועסקות שבדרך כלל עובדות בהיקף מלא מכ-68.4% ביוני, לכ-68.7% ביולי 2023.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה