ביטוח לאומי: חובות המעסיק

ביטוח לאומי: חובות המעסיק

מה כוללות חובותיו של מעסיק כלפי עובדיו בנוגע לתשלום ביטוח לאומי?

שיתוף
חובות מעסיק ביטוח לאומי

חובות מעסיק ביטוח לאומי

כמעסיקים, יש הרבה (ואולי יותר מדי) חוקים שעלינו לעמוד בהם. חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור העובדים היא בגדר חובה בסיסית, שאי מילויה תביא לקנסות המעסיק בתוספת הצמדה כחוק. אי תשלום עשוי להביא גם להגשת תביעה נגד המעסיק.

 מעסיק נחשב כמי שמקיים יחסי עובד-מעביד עם מי שמבצע עבורו עבודה.  

 הכנסות העובד וטובות ההנאה המשולמות לעובד – בין אם בתשלום כסף ובין אם במתן דבר מה שווה ערך לכסף, הם אלה החייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי. אותן הכנסות החייבות במס הכנסה לפי סעיף 2/2 לפקודת מס ההכנסה.

שווה ערך כסף הם למשל ארוחות, הנחות שניתנות לעובד על ידי המעסיק, נסיעות בחינם שנותנות חברות התחבורה לעובדיהן, וכיוצא בזה.

 השכר החייב בדמי ביטוח לאומי הוא שכר המינימום או שכר הנמוך מזה, השכר המקסימלי החייב בדמי ביטוח לאומי הוא 41,850 שקלים (זוהי תקרת השכר). החל הגבוה מהתקרה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. לטבלת שיעורי התשלום לחצו כאן.

כדי לשלם כחוק את דמי הביטוח הלאומי, על מעסיק חדש לפתוח תיק ניכויים במשרד מס ההכנסה. המידע מועבר למשרדי הביטוח הלאומי, וכך נפתח למעסיק תיק גם בביטוח הלאומי. אז מקבל המעסיק בדואר מידע אודות שיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבור העובדים עליהם דיווח במס ההכנסה. יתכן שיקבל המעסיק גם שאלון להשלמת פרטים, אותו עליו למלא ולהחזיר למוסד ביטוח הלאומי. בנוסף, יצורף למעסיק גם טופס 102 – דין וחשבון על העסקת עובדים אותו עליו למלא.

מידע על מעסיקי תושב ישראל

מעסיק חדש המעסיק עובד/ים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה.  המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.

לאחר פתיחת התיק מקבל המעסיק באמצעות הדואר: 

הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שדווח ושיעור דמי הביטוח, שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי.

את התשלום יש לשלם ב-15 בכל חודש, עבור החודש שקדם לו.

מידע על מעסיקי תושב חוץ

מעסיקים של עובדים שאינם נחשבים לתושבי ישראל, פרט לעובדים במשק בית, חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי לעובדים. מעסיקים עובדים הרשות הפלשתינית וגם תושבי יהודה ושומרון הנחשבים לשטח ישראל, ואתרים צבאיים באזור – עליהם למסור דיווח לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.   

מעסיק שלא שילם דמי ביטוח לאומי, ייקנס במקרה שאחד מעובדיו יזדקק לקצבה מהביטוח הלאומי, לדוגמא במקרה של תאונת עבודה. אז המעסיק ייתבע וייקנס על ידי המוסד. המעסיק  רשאי יהיה לקבל הסדר פריסת תשלום החוב.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה