שיתוף

עובדים יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות תוך קבלת פטור ממס, כך על פי ההנחיות שפורסמו בסוף יולי השנה.

ההנחיה בנושא קרנות ההשתלמות מדברת על אפשרות של עובדים למשוך עד סכום 7,500 שקלים בחודש מקרנות ההשתלמות תוך קבלת פטור ממס הכנסה.

מנהלי משאבי אנוש שימו לב: הנחיה זו ניתנה במסגרת התוכנית לסיוע כלכלי, בתקופה שמה-10 באוגוסט השנה ועד ל-9 בפברואר 2021.

מדובר באפשרות למשוך כספים מקרנות ההשתלמות לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה – תוך קבלת פטור ממס – גם אם עדיין לא חלפו שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.

ההנחיה נכונה גם לגבי עובדים שהגיעו לגיל הפרישה כאשר לא חלפו עדיין שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבונם בקרן.

התנאי הראשון הוא שסכום משיכת הכספים מכל החשבונות של העובד אינו עולה על 7,500 שקלים בחודש הרלוונטי.

בנוסף, יש עוד כמה תנאים שצריכים להתקיים כדי שניתן יהיה למשוך כספים אלה מקרן ההשתלמות  תוך קבלת פטור ממס.

1 במהלך התקופה שחלפה מה-1 במרץ השנה ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד\ת או בן\בת הזוג פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.

2 ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד\ת ובן\בת הזוג ממשכורת, מעסק או משלח יד, מה-1 במרץ השנה ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנת המס 2019.

בעקרון, קרן השתלמות היא קופת חיסכון לעובדים המשמשת כאפיק חיסכון כללי שאינו ארוך טווח.

בימים כתיקונם, כאשר העובד עובד מושך את הכספים שהצטברו בקרן לאחר תום שש השנים מהיום בו הופקדה לחשבונו ההפקדה הראשונה, הינו פטור מתשלום מס הכנסה על כספים אלה ועל הרווחים שצברו בגינם.

שימו לב, כי מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו בהפקדות לקרן ההשתלמות ולא העביר את הכספים שנוכו אל קרן ההשתלמות בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים.

אף שיש כיום פטור ממס הכנסה גם לחוסכים שטרם חלפו שש שנים מיום ההפקדה הראשונה, כדאי לשקול אפשרות של הלוואה מקרן ההשתלמות במקום למשוך ממנה את כספי החסכון.

כאשר העובד לוקח הלוואה כנגד קרן ההשתלמות, הוא יכול לקבל את ההלוואות בריביות נמוכות ביחס להלוואות אחרות ובתנאי החזר נוחים יותר מאשר בבנקים.

מעסיקים אינם מחוייבים בחוק להפריש עבור העובד לקרן ההשתלמות, ועם זאת, יש הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.

יצויין, כי עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, לא יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות.

מנגד, עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי, בין אם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור, יכול לפתוח עבור עצמו קרן השתלמות כעובד עצמאי.

אם במקום העבודה המעסיק חייב להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדים הישירים שלו, הרי שגם עובדי קבלן זכאים להטבה זו – ששה  חודשים אחרי התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי עבור העובדים הישירים.

אם עובד הקבלן היה זכאי להפרשה לקרן השתלמות בעת שעבד עבור מעסיק מסוים, והוא הועבר למעסיק (בפועל) אחר, שמחויב אף הוא להפריש כספים לקרן השתלמות של עובדיו הישירים, ימשיך קבלן כוח האדם להפריש את הכספים לקרן ההשתלמות של העובד, ללא צורך בתקופת המתנה נוספת.

הכספים יועברו לאותה קרן השתלמות, אך העובד יהא רשאי לבקש מהחברה, בכתב, לעבור לקרן ההשתלמות שבה נצברים כספי שאר עובדי המעסיק בפועל.

אין תגובות

השאר תגובה