מכרז חדש לתכנית לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות

מכרז חדש לתכנית לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פרסם ב- 12.4 מכרז תכנית לפרט ולמעסיק לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות

שיתוף
אנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות

ב- 12 באפריל 2018, פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכרז תכנית לפרט ולמעסיק לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות.

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה במשרד העבודה, פרסמה את המכרז במטרה לקבל הצעות להפעלת תכנית לפרט ולמעסיק לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות.

על פי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, היקף האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה, נאמד בכ- 750,000. מדובר באנשים (כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998) עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

היקף האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות אשר נקבע לה נכות בשיעור 20% ומעלה, על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995, עומד לשנת 2015 על כ-400,000 איש.

מחקרים שנעשו בישראל בשנים האחרונות מצביעים על פערים בתעסוקה בשוק
החופשי בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות.

כך, שיעורי התעסוקה עומדים על כ-55% בקרב אנשים עם מוגבלות, כהגדרתם בחוק וכ- 20% בקרב הזכאים לקצבת נכות.

ב-21 בספטמבר 2014, חתם שר הכלכלה דאז על צו הרחבה לעידוד והגברת
התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לפיו כל מעסיק המעסיק 100 עובדים לפחות צריך לדאוג לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, כהגדרתם בחוק.

בצו ההרחבה הוגדרה דרישה לייצוג הולם, לפיה בתום שנתיים מיום כניסת הצו לתוקף, כל מעסיק צריך להעסיק אנשים עם מוגבלות בשיעור של 3% מקרב העובדים.

כמו-כן, בהתאם לתיקון 15 לחוק, החל מיום 1 בינואר 2017, על גוף ציבורי גדול המעסיק 100 עובדים ומעלה, להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם
מוגבלות משמעותית.

על פי החוק, כל מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים ואשר ראה כי בקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות וכן יפעל למנות אחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

הפעילות לקידום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות יכולה להתבצע באמצעות
תכנית עבודה לקידום קליטתם והעסקתם של עובדים עם מוגבלות.

כחלק מהמאמצים לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי מפעיל
המטה, תכניות שונות לצורך שילובם בשוק התעסוקה הן באספקט של טיפול
בפרט המעוניין להשתלב בשוק העבודה החופשי והן באספקט של סיוע
למעסיקים המעוניינים לקלוט לעבודה אנשים עם מוגבלות.

לצפייה במכרז, יש להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה