שיתוף

מספר העובדים שהועסקו ועבדו בהיקף מלא של 35 שעות בשבוע או יותר, בשבוע הקובע של חודש אפריל ירד בכ-33.3% לעומת חודש מרץ.

מדובר בירידה של כ-717 אלף מועסקים, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש אפריל 2020.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי של פחות מ-35 שעות בשבוע, עלה בכ-3.3% לעומת החודש הקודם – מדובר בתוספת של כ-31 אלף מועסקים במשרות חלקיות. (כל הנתונים מתייחסים למדידה בשבוע הקובע).

מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע עלה בכ-71.3% לעומת החודש שקדם לו. מדובר בתוספת של כ-637 אלף מועסקים.

מספר העובדים שנעדרו מהעבודה בשל צמצום בהיקף העבודה או הפסקה זמנית של העבודה, הנובעים ממשבר הקורונה עמד על כ-1.276 מיליון מועסקים – מדובר בכ-83.4% מכלל הנעדרים זמנית מהעבודה במשך כל השבוע.

זאת, לעומת כ-81.4% מהמועסקים שנעדרו בחודש מרץ מהעבודה בשל צמצום בהיקף העבודה או הפסקה זמנית של העבודה – מדובר בכ-727 אלף מועסקים.

בחודש אפריל 2020 האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה מתוך כלל המועסקים התפלג כך:

1 מקרב עובדים בני 65 ומעלה שיעור ההיעדרות עמד על כ-74.7%, כאשר כ-53.2% מהם נעדרו בגלל סיבות הקשורות לקורונה.

2 מקרב עובדים בני 60-64 עמד שיעור ההיעדרות על כ-73.1%, כאשר כ-42.5% מהם נעדרו בגלל סיבות הקשורות לקורונה.

3 בקרב עובדים בני 45-54 עמד שיעור ההיעדרות על כ-69%, כאשר כ-40.5% מהם נעדרו בגלל סיבות הקשורות לקורונה.

4 מקרב עובדים בני 55-59 עמד שיעור ההיעדרות על כ-66.2% כאשר כ-39.3% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

התפלגות ההיעדרות מהעבודה לפי גברים ונשים:

1 בקרב הגברים, האחוז הגבוה ביותר של הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע היה בקרב בני 65 ומעלה כאשר שיעור הנעדרים עמד על כ-75.1% ומתוכם כ-50.2% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

בקרב הנשים בנות 65 ומעלה האחוז הגבוה ביותר של הנעדרות מהעבודה כל השבוע או בחלק מהשבוע עמד על כ-74%, ומתוכן כ-58% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

2 בקרב גברים בני 60-64 עמד שיעור ההיעדרות באפריל על כ-71.7% ומתוכם כ-38.4% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

בקרב נשים בנות 60-64 עמד שיעור ההיעדרות באפריל כ-74.7% וכ-47.1% מהן בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

בקרב נשים בנות 55-59 עמד שיעור ההיעדרות באפריל על כ-72.6% ומהן כ-47.5% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

3 בקרב גברים בני 45-54 עמד שיעור ההיעדרות באפריל על כ-65.7% ומתוכם כ-36.9% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

בקרב נשים בגילאי 45-54 עמד שיעור ההיעדרות באפריל על כ-72.4% ומהן כ-44.2% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

4 בקרב גברים בני 30-34 עמד שיעור ההיעדרות באפריל 2020 על כ- 65.4% ומתוכם כ-33.6% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

ובקרב נשים בגילאי 35-44 עמד שיעור ההיעדרות באפריל 2020 על כ-71.3%, כאשר מהן, כ-43.7% בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה