שיתוף

חדשות לבקרים עובדים תובעים את החברות שפיטרו אותם בשל הליך שימוע לקוי. אם כן, באילו צעדים חייבת חברה לנקוט כדי שלא להיתבע ולערוך שימוע כחוק:

על פי החוק, לא ניתן לפטר עובד ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בלי שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.

כדי שהשימוע יהיה חוקי והוגן יש 9 דרישות שחייבות להתקיים:

1 הודעה בכתב לעובד על קיום השימוע:

על המעסיק לתת לעובד זימון בכתב, בתוך פרק זמן סביר לפני הליך השימוע, ולאפשר לו פרק זמן סביר להתכונן להליך השימוע. בנוסף, על המעסיק לפרט את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו, ועליו לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם.

טענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד אינן מספיקות. על המעסיק לפרט מהם האירועים הספציפיים ובאילו מועדים ספציפיים הם התרחשו, כדי שהעובד יוכל להתייחס לכך.

2 לתת לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע את דבריו במהלך השימוע:

במהלך השימוע המעסיק נדרש לתת לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו בעניינים שהעלה המעסיק.

כמו כן על המעסיק להקשיב לדברי העובד בפתיחות ומתוך נכונות לבדוק את טענות העובד ולייחס להם חשיבות. כלומר לא רק לשמוע כדי לצאת ידי חובה, לאחר שההחלטה כבר התקבלה.

3 תיעוד שיחת השימוע ועריכת פרוטוקול:

על המעסיק לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בפרוטוקול את התייחסות העובד לטענות המעסיק. לאחר שהעובד עיין בפרוטוקול ואישר את נכונותו, על המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול שבו מצויין תאריך קיום השימוע. כמו כן עליו למסור לעובד עותק מהפרוטוקול.

4 אין לתת הודעת פיטורים במהלך השימוע או זמן קצר לאחריו:

הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, עלולה להצביע על כך שהמעסיק לא שקל בפתיחות את טענות העובד ולא בדק אותן.

5 זכותו של העובד לייצוג במהלך השימוע:

לעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע. אם יש במקום עבודה ועד עובדים, נציג הוועד רשאי להשתתף בשימוע, אם העובד מעוניין בכך.

6 מתי ניתן לתבוע את המעסיק בגין שימוע שלא כדין:

עובד שפוטר ללא שימוע או בהליך שימוע לקוי, רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים. לחלופין יכול העובד לתבוע פיצוי בגין הליך פיטורים לא תקין.

7 מה קורה כשהעובד לא מגיע לשימוע:

במקרה שהעובד בוחר שלא להגיע לשימוע, בלי לתת לכך סיבה מהותית המונעת את הגעתו, ואף אינו מגיש את טיעוניו בכתב במקום להגיע פיזית לישיבת השימוע, בתי הדין לעבודה יכולים לראות בו כמי שוויתר על זכותו להשמיע את עמדתו וההחלטה תתקבל בלי שתישמע עמדתו.

8 שימוע ופיטורים במקומות עבודה שיש בהם הסכמים קיבוציים:

לעובדים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים יש פעמים רבות הגנות נוספות מפני פיטורים. בהסכמים אלה מעוגנת סמכות של ועד העובדים להתערב בהליך הפיטורים ולהשפיע עליו.

לעיתים נדרש המעסיק להתייעץ עם ועד העובדים לפני שהוא נוקט בפיטורים. במקרה של חילוקי דעות, יש בחלק מההסכמים הקיבוציים הליכים ליישוב חילוקי הדעות.

כאשר מדובר בפיטורי צמצומים  והתייעלות במקום עבודה מאורגן, על המעסיק מוטלת חובת התייעצות עם נציגות העובדים לפני הפיטורים מכוח חובת תום הלב, גם אם חובה זו אינה מעוגנת בהסכם הקיבוצי.

9 מגבלות על פיטורים בחוזה אישי:

אשר לעובדים שאינם מאורגנים, בחוזה אישי של העובד עשויות להופיע מגבלות על פיטורים. מגבלות אלה תקפות גם אם העובד ביצע  הפרות חוזרות ונשנות של חוזה העבודה, כולל הפרות משמעת.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה