שיתוף

אחת הסוגיות היותר שכיחות שעל כל מנהל משאבי אנוש להכיר לעומק ולהתמודד איתה היא איך משפיעות שביתות של עובדים על הזכויות הסוציאליות שנובעות משנות הוותק שלהם.

לעיתים קרובות נדרשים בתי הדין לעבודה לדון בזכות העובדים לשבות ולאזן בין הזכות לשבות לבין זכויות אחרות. לעיתים זה אף מגיע לדיון בבית המשפט העליון לצדק.

הכתבה הראשונה בסדרה דנה בסוגייה: מי זכאי לקבל שכר בעת שביתה ובאילו תנאים. בכתבה זו מפורטות ההשפעות של השביתה על זכויותיו הסוציאליות הבסיסיות של העובד.

להלן 4 דרכים בהן משפיעה שביתה על זכויותיהם הסוציאליות של העובדים הנובעות מהוותק שלהם אצל אותו מעסיק:

1 איך משפיעה שביתה על צבירת ימי מחלה: כל עובד זכאי לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה מלא, למעט במקומות עבודה מסוימים ובענפים מסוימים בהם ניתן לצבור שני ימי מחלה בכל חודש עבודה.

עובד שעבד רק בחלק מהימים במהלך החודש, זכאי למספר ימי מחלה צבורים באופן יחסי למספר ימי העבודה שעבד.

עובד שנמצא בשביתה במהלך כל החודש, לא יצבור באותו חודש ימי מחלה. אם עובד שובת בחלק מהחודש, הוא יצבור ימי מחלה באופן יחסי לפי מספר הימים שעבד ולא שבת באותו חודש.

2 איך משפיעה שביתה על צבירת ימי חופשה שנתית: מספר ימי החופשה השנתית שעובדים זכאים לו, תלוי בוותק שלהם ובמספר הימים שעבדו בפועל באותה שנה.

ותק של עובד מחושב לפי מספר השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר). בעת שעובד נמצא בשביתה, יחסי העובד מעסיק נמשכים ולכן אין השפעה על מספר שנות הוותק של העובד.

עם זאת, במקרה של שביתה ארוכה שנמשכת זמן רב, ושכתוצאה ממנה מספר ימי העבודה שהעובד עבד בפועל נמוך, יש מקרים בהם מספר ימי החופשה שהעובד יצבור באותה שנה יהיה נמוך יותר.

דוגמה אחת היא עובד שיחסי העובד מעסיק התקיימו רק בחלק מהשנה, למשל אם הוא התקבל לעבודה לאחר תחילת אותה שנה או סיים את העסקתו לפני סוף השנה האזרחית.

עובד זה יצבור באותה שנה ימי חופשה כמו כל עובד, בתנאי שעבד בפועל לפחות 200 ימים. אבל אם הוא עבד פחות מ-200 ימים באותה שנה, העובד יצבור באותה שנה רק חלק מימי החופשה שצובר עובד רגיל.

דוגמה שנייה היא של עובד שיחסי העבודה שלו עם המעסיק התקיימו במשך כל השנה, כלומר, הוא החל לעבוד לפני תחילת השנה הקלנדרית שבה התקיימה השביתה, ולא פוטר או התפטר במהלך השנה.

עובד זה יצבור באותה שנה (בה התקיימה השביתה) ימי חופשה כמו כל עובד, בתנאי שעבד בפועל לפחות 240 ימים.

אם עבד פחות מ-240 ימים באותה שנה, שכן ימי השביתה שבהם העובד לא עבד בפועל לא נחשבים לימי עבודה, העובד יצבור באותה שנה רק חלק מימי החופשה שצובר עובד רגיל.

3 איך משפיעה השביתה על צבירת דמי הבראה: כל עובד שעובד לפחות שנה אחת מלאה במסגרת יחסי עובד מעסיק, זכאי לדמי הבראה.

חשוב להדגיש כי שביתה לא קוטעת את רצף העבודה לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה, ותקופת השנה נצברת גם אם במהלך השנה העובד נעדר מעבודתו בגלל שביתה, משום שכאמור, שביתה לא מנתקת את יחסי העובד מעסיק.

מתי עובד בכל זאת לא זכאי לתשלום דמי הבראה עבור תקופת שביתה: הוא לא זכאי לתשלום דמי הבראה עבור תקופה בה שבת ולא קיבל שכר.

4 איך משפיעה השביתה על גובה דמי הלידה שעובד\ת זכאי\ת לקבל במהלך חופשת לידה:  שביתה לא פוגעת בזכאות לדמי לידה או בגובה דמי הלידה.

דמי הלידה משולמים כגמלה מחליפת שכר לעובד\ת שיצא\ה לחופשת לידה, במטרה לפצות על אובדן השכר או ההכנסה בתקופה חופשת הלידה שבה הם לא עובדים.

לעובד\ת שכיר\ה או עצמאי\ת מחושבים דמי הלידה ליום, על פי מלוא השכר או ההכנסה בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא\ה העובד\ת לחופשת לידה, מחולק ב–90 – עד לתקרה שנקבעה.

במקרה של הפחתה בשכר בגלל שביתה או בגלל כל סיבה אחרת שלא תלויה בעובד\ת, יחושבו דמי הלידה לפי השכר שהיה משולם לעובד\ת אם לא היה נעדר מהעבודה בגלל השביתה.

בכתבה השלישית בסדרה: מתי נגרם לעובדים נזק בגלל שביתה ומתי אין פגיעה בזכויות הסוציאליות

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה