עלייה של כאחוז במספר המועסקים בפברואר: כמעט 4 מיליון מועסקים

עלייה של כאחוז במספר המועסקים בפברואר: כמעט 4 מיליון מועסקים

שיעור בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה עמד בפברואר 2018 על כ-80.2%: אחוז זה בקרב הגברים בני 25-64 הגיע ל-84.7%; אחוז הנשים המשתתפות בכוח העבודה בגילאי 25-64 עמד על כ-75.8%

שיתוף
כוח אדם - פברואר

שוק העבודה ממשיך גם בפברואר השנה לשמור על תעסוקה כמעט מלאה, אף על פי שבשיעור הבלתי מועסקים בכוח העבודה חלה עלייה מינורית של כעשירית האחוז. בהתפלגות בין נשים לגברים ניתן לראות כי בעוד שבקרב קבוצת הגברים בגילאי 15 ומעלה ובקרב הגברים בקבוצת גילאי 25-64 חלה עלייה (מינורית) בשיעור הבלתי מועסקים, הרי שבקרב הנשים בשתי קבוצות גיל אלו, חלה ירידה בשיעור הבלתי מועסקות.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בחודש פברואר 2018, בקרב בני 15 ומעלה עמד על כ-3.8%, לעומת כ-3.7% בינואר 2018; אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים עלה לכ-4%, לעומת כ-3.5% בינואר 2018. אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-3.5%, לעומת 3.9% בינואר 2018, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח, כי אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 עמד בפברואר 2018 על כ-3.2%, לעומת 3.1% בינואר 2018. אחוז  הגברים בני 25-64 הבלתי מועסקים עלה לכחמישה אחוזים, לעומת כשלושה אחוזים בינואר 2018. בבה בעת, בפברואר ירד אחוז הנשים בנות 25-64 הבלתי מועסקות לכ-2.8%, לעומת כ-3.3% בינואר 2018.

יותר נשים בכוח העבודה

שיעורם של בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד בפברואר 2018 על כ-64.2%, עלייה מינורית לעומת כ-63.6% בינואר 2018. אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה לכ-69%, לעומת כ-68.4% בינואר 2018. בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה עלה בפברואר לכ-59.7%, לעומת כ-59% בחודש שקדם לו.

אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה עמד באותה תקופה על כ-80.2%, לעומת 79.8% בינואר 2018. אחוז זה בקרב הגברים בני 25-64 הגיע ל-84.7% – ללא שינוי לעומת ינואר 2018. אילו בקרב הנשים בנות 25-64 אחוז המשתתפות בכוח העבודה עלה לכ-75.8% לעומת 75.1% בינואר 2018.

שיעור התעסוקה בפברואר (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה עמד על כ-61.8%, לעומת 61.3% בינואר 2018. שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה לכ-66.2%, לעומת כ-66% בחודש שקדם לו. ושיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה לכ-57.5%, לעומת כ-56.7% בינואר 2018.

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 היה בפברואר 2018 כ-77.6%, לעומת כ-77.3% בינואר 2018. שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 25-64 ירד לכ-81.7%, לעומת כ-82.2% בינואר 2018. בקרב הנשים בנות 25-64 עלה שיעור התעסוקה לכ-73.7%, לעומת כ-72.6% בינואר 2018.

כ-4 מיליון מועסקים

מספר המועסקים בפברואר 2018 הגיע ל-3.901 מיליון נפש, עלייה של כאחוז אחד לעומת מספר המועסקים בחודש ינואר 2018. מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא, כלומר 35 שעות שבועיות ומעלה, עלה בדרך כלל בכ-0.8% לעומת ינואר 2018. מדובר בתוספת של כ-25 אלף מועסקים.

מועסקים בהיקף חלקי מול היקף מלא

מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי בפברואר, כלומר פחות מ-35 שעות בשבוע, עלה בדרך כלל בכ-0.5% לעומת ינואר 2018. מדובר בתוספת של כ-4,000 מועסקים.

אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עמד על כ-77.6%, לעומת כ-77.5% בינואר 2018. בקרב הגברים אחוז זה עלה לכ-86.7%, לעומת כ-86.5% בינואר 2018.  בקרב הנשים אחוז זה הגיע לכ-67.6% – ללא שינוי לעומת ינואר 2018.

 

דוח הלמ"ס: נתוני כוח אדם לפברואר 2018
דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתוני כוח אדם לפברואר 2018

מספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע ירד בכ-0.2% לעומת ינואר 2018. מדובר בירידה של כ-5000 מועסקים. לעומת זאת, מספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות שבועיות) בשבוע הקובע עלה בכ-2.7% לעומת ינואר 2018. מדובר בתוספת של כ-28 אלף מועסקים. מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בשבוע הקובע עלה בכשמונה אחוזים לעומת ינואר 2018. מדובר בכ-20 אלף מועסקים נוספים.

מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי בחודשיים הראשונים של 2018 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-19.7 אלף בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בפברואר 2018 לכ-4.055 מיליון נפש. מהם 3.901 מיליון עובדים המועסקים בפועל וכ-154 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, כ-2.044 מיליון היו גברים, לעומת כ-2.039 מיליון בינואר 2018, וכ-1.857 מיליון היו נשים, לעומת כ-1.824 מיליון מועסקות בינואר 2018.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה