שיתוף

ארגונים רבים שוקדים על מיתוג מעסיק חיובי ומוצלח, מצהירים כי הם דואגים לעובדים שלהם לא רק בעת גיוסם לתפקיד ובמהלך עבודתו של העובד בארגון אלא גם בעת שיש צורך לפטרו.

יש חברות שמעניקות המלצות חמות למפוטרים, יש חברות שמזמינות יועץ השמה לחברה כדי לייעץ לעובד המפוטר במטרה שימצא עודה חלופית במהירה, ויש חברות שמחפשות באופן פעיל עבודה חדשה למפוטרים.

כך או כך, לא כל מי שמפוטר מוצא עבודה באופן מיידי, ולשם כך הוא זקוק לכספי הפיצויים. עובדים רבים מעדיפים לקבל לידיהם את כל כספי הפיצויים מתוך חשש שלא ימצאו עבודה במהירה, בפרט אם הם מעל גיל 40 או קרובים לגיל זה.

אלא שזו טעות. ארגונים שבאמת רוצים לדאוג לעובדים שפיטרו, צריכים לייעץ להם לא רק בנוגע למציאת עבודה חלופית אלא גם בנוגע לצורה החכמה ביותר שבה יש לנהוג בכספי הפיצויים.

מדוע? משום שחלק הפיצויים שאינו פטור ממס מחויב בתשלום מס הכנסה. לכן, חשוב מאוד להסביר לעובדים שפוטרו, מהן האופציות שעומדות  בפניהן לגבי פיצויי הפיטורים. כאמור, חלק מפיצויי הפיטורים אכן פטורים מתשלום מס הכנסה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

הסכומים שהפריש המעסיק לרכיב הפיצויים, שהם מעל המשכורת החודשית של העובד, או שמעל 34 אלף שקלים בשנה, נכון ל-2019 – הנמוך מביניהם, ייחשבו להכנסה של העובד במועד הפקדתם לקופת הגמל. לכן לגבי סכומים אלה, העובד מחוייב בתשלום מס הכנסה על פי מדרגת המס שבה הוא נמצא.

סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שצוינו למעלה, יהיו חייבים בניכוי מס הכנסה במועד משיכת כספי הפיצויים, כל עוד סכום כספי הפיצויים, פלוס הסכומים האחרים שמקבל העובד בעקבות סיום עבודתו, עולים על התקרה שנקבעה לפטור ממס.

האפשרות השנייה היא להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל או הביטוח הפנסיוני. עובד שמשאיר את סכומי הפיצויים בביטוח הפנסיוני או קופת הגמל, ובוחר לבצע 'רצף קצבה', לא ישלם מס על כספים אלה.

למרות זאת יהיה עליו לשלם מס הכנסה על הקצבה החודשית שיקבל בעתיד.

במילים אחרות, אם הסכומים שהופרשו לרכיב פיצויים הינם גבוהים מהמשכורת החודשית של העובד או מגיעים ליותר מ-34 אלף שקל בשנה, נכון ל- 2019 (מדובר בממוצע הפקדה של עד 2,833 שקלים בחודש) הנמוך מביניהם, אז החלק שמעל הסכומים הללו יחשב כהכנסה של העובד במועד הפקדת הסכומים לקופת הגמל.

לכן יחויב העובד בתשלום מס הכנסה על חלק זה, במועד הפקדת הכספים לקופה.

כלומר, בעת הפקדת הסכומים לקופת הגמל יחויב העובד בתשלום מס הכנסה על החלק שהינו גבוה מהסכומים שצוינו. גובה המס יחושב על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותו מועד.

מה קורה בעת משיכת כספי הפיצויים:

בעת משיכת כספי הפיצויים לא יחויב העובד בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום רווחי הון בשיעור של 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

לעומת זאת, עבור הסכומים שהופרשו לפיצויים עד הסכומים שצוינו, יגבה מס הכנסה במועד משיכת כספי הפיצויים בפועל על ידי העובד תחת התנאים הבאים:1כל עוד פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד (פרט לכספי פיצויים שהעובד משאיר בקופת הגמל ולא מושך), בצירוף סכומים האחרים המשולמים לעובד בגין סיום עבודתו, לרבות מענק פרישה, פדיון ימי חופשה, תשלום חלף הודעה מוקדמת וכו', אינם עולים על התקרה.

כלומר אינם גבוהים ממשכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה אצל המעסיק, אבל הם גם לא גבוהים מ-12,380 שקלים כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק, סכומים אלו פטורים ממס.

בקצרה: הפיצויים שהעובד מושך מהביטוח הפנסיוני פלוס שאר הסכומים שניתנים לעובד בעת סיום העסקתו, שאינם גבוהים ממשכורת אחת כפול מספר שנות העבודה, כאשרה התקרה היא 12,380 שקלים כפול מספר שנות העבודה, הינם פטורים ממס.

סכומים הגבוהים ממשכורת אחת כפול מספר שנות העבודה חייבים במס. אם משכורתו של העובד גבוהה מ-12,380 שקל בחודש, אזי הסכום שפטור ממס הוא רק עד 12,380 שקלים כפול מספר שנות העבודה.

יש מקרים ספציפיים בהם ניתן לקבל פטור נוסף.

על כל סכום שמעל לתקרה הפטורה ממס, בין אם שולם לעובד במזומן על ידי המעסיק או על ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל, יחויב העובד במס הכנסה על פי מדרגות המס שחלות עליו במועד תשלום הפיצויים בפועל או במועד משיכת הכספים מהקופה.

עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לבחור לקבל במזומן סכום שאינו עולה על התקרה הפטורה ממס וכך לא יידרש לשלם עליו מס.

את היתרה הוא ישאיר בקופת הפנסיה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה, ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות.

אם סכום הפיצויים הינו גבוה מהתקרה כלומר, יש חלק מהפיצויים שכן מחוייב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס.

כלומר להתייחס לסכום הפיצויים כאילו התקבל בחלקים שווים במשך כמה שנים, לכל היותר במשך שש שנים, ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.

ניתן לפרוס את המס לאחור או קדימה. הדבר עשוי להשתלם (אם כי לא תמיד) מבחינת גובה המס שיידרש העובד לשלם.

עובד שלאחר פיטוריו מתחיל לעבוד במקום עבודה אחר, יכול להשאיר את כל כספי הפיצויים בקופת הפנסיה ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על ידי מעסיקו החדש.

באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד.

חשוב לדעת: ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.

אין תגובות

השאר תגובה