ממשל תאגידי – שחקן חדש בשדה החברות

ממשל תאגידי – שחקן חדש בשדה החברות

המעיין תדיר בעיתונות הכלכלית, לא יכול שלא להבחין בהופעתו של מושג חדש: "ממשל תאגידי", המאוזכר בתדירות גוברת והולכת בהקשרים שונים - עסקיים, ארגוניים ומשפטיים.

שיתוף
עו

מי מאיתנו המעיין תדיר בעיתונות הכלכלית, לא יכול שלא להבחין בהופעתו של מושג חדש: "ממשל תאגידי", המאוזכר בתדירות גוברת והולכת בהקשרים שונים – עסקיים, ארגוניים ומשפטיים.

"ממשל תאגידי" (ובאנגלית – Corporate Governance ) משמעו: מכלול הנורמות, העקרונות והכללים, האובליגטוריים והוולונטאריים, החלים על התאגיד ומגדירים כיצד מן הראוי שיתנהל. 
המונח "ממשל תאגידי", אשר החל להתגבש ולהתפתח רק בשנים האחרונות, מתייחס לאופן ניהולם והתנהלותם של תאגידים מסחריים ולנורמות החלות עליהם במסגרת התנהלותם זו, והוא הולך וקונה לו אחיזה כמעט בכל תחום פעילות של תאגידים בשוקי ההון המפותחים בעולם.

המונח החל להתפתח בין היתר על רקע סדרת משברים כלכליים, שנבעו מ"התפוצצות בועות" בשוקי ההון ומקריסתם הפיננסית של תאגידי ענק בנקאיים, החל בפרשת אנרון – במסגרתה התברר כי אי סדרים בהתנהלותו של תאגיד ענק גרמו להתרסקותו ולאובדן כספי הפנסיה של עובדיו ומיליארדי דולרים מכספי המשקיעים בו, והמשך במשבר הבנקים ב – 2008, אז קרסה המערכת המוניטארית בארה"ב ורבים מהבנקים בה התמוטטו או הולאמו.

משבר אנרון ואחריו משבר הבנקים, חשפו את היעדרם של מנגנונים המבטיחים דיווח, שקיפות, פיקוח ובקרה, ניהול סיכונים ראוי ומאוזן ועוד, והדגישו את הצורך להגביר וודאות ושקיפות בשווקים גלובאליים הקשורים זה בזה. הממשל התאגידי והנורמות המרכיבות אותו, התגבשו על מנת לתת מענה הולם לכשלים אלה וליצור מערכת של מנגנונים אשר יבטיחו את התנהלותו הנכונה יותר של התאגיד, לטובת כלל הגורמים שהינם בעלי אינטרס בו.

התפתחות כללי הממשל התאגידי משקפת מעבר מפעילות לטובת אינטרסים של בעלי העניין (Interest Holders) בחברה, להכרה בצורך בהגנה ובפעילות לטובת כלל מחזיקי העניין (Stake Holders), ובצורך להסדיר מנגנוני בקרה וניהול ראויים, אשר יקטינו את הסיכונים להם הם חשופים במסגרת השקעת כספם או שימוש בנכסיהם, במסגרת פעילות החברות בהן הם מחזיקי עניין.

והתוצאה: היווצרות מערכת חדשנית ומורכבת של כללים, המסדירים באופן כולל ופרטני את התנהלותו של התאגיד ואת תוצאותיה.

מערכת כללי הממשל התאגידי נוגעת כמעט לכל פן בהתנהלות הארגונית של תאגיד הכפוף לה: היא מתייחסת ומתבטאת הן בתחומים הפיננסיים והמשפטיים והן בתחומי האתיקה, יחסי העבודה והמבנה הארגוני של התאגיד, ולפיכך הבנת מהותם והשלכותיהם של כללים אלה, רלוונטית לבעלי תפקידים שונים בתאגיד – הן מתחום הכספים והייעוץ המשפטי – רגולאטורי והן מתחום משאבי האנוש, לוגיסטיקה, קשרי לקוחות ועוד.

השלכות אימוצה והחלתה של מערכת כללי ממשל תאגידי על הארגון, הינן רחבות ומהוות "תהליך חוצה ארגון": אימוץ כללי הממשל התאגידי והחלתם משפיעה ומחייבת לא רק הדירקטוריון ואת היושב בראשו, אלא את כל הגורמים בהירארכיה הארגונית, החל בנושאי המשרה הבכירה וחברי ההנהלה – מנכ"ל וסמנכ"לים, דרך רמות ניהול הביניים ועד לרמת העובד הבודד. כל אלה נדרשים להכיר, להפנים ולפעול על פי מערכת כללים מחייבת, אשר חלה על התאגיד. 

בסדרת מאמרי ההמשך בנושא הממשל התאגידי, ניגע ונכיר את הקשרו והתפתחותו של מושג הממשל התאגידי, בין היתר על רקע ההתפתחות העולמית של נושא אחריות תאגידית בכלל, ונסקור בשיטתיות את פניו השונים, משמעויותיו והשלכותיו ביחס לתחומי פעילות שונים בארגון. 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה