שיתוף

חג שבועות לחל השנה ביום רביעי ה-12 ביוני. ערב החג שחל ב-11 ביוני, בו עובדים בין חמש לשבע שעות.

בחברות שעובדים בהן ששה ימים בשבוע, ויום עבודה רגיל הוא לא יותר משמונה שעות, יום עבודה בערב החג לא יהיה יותר משבע שעות.

בארגונים שעובדים בהם חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד שמונה שעות.

בדומה לשאר החגים, מקובל שיום העבודה בערב החג יסתיים לפחות שלוש שעות לפני כניסת החג.

עבודה בערב החג בשעות שלאחר כניסת החג, נחשבת לעבודה במהלך החג ועליה להיות מתוגמלת בהתאם לחוק.

אם עובדים לוקחים יום חופשה בערב החג, יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא, וממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם.

יש מקומות עבודה רבים שסגורים בערב החג. במקומות אלה מקובל לשלם לעובדים שכר מלא עבור אותו יום, אבל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית שלהם.

עבודה בחג השבועות של עובדים בשכר חודשי:

עובד במשכורת חודשית שמועסק בחג זכאי לתוספת של 50% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג ולמנוחת פיצוי, כמו אופן העסקתו בשבת.

מנוחת הפיצוי היא בתשלום. למעסיק אסור לנכות משכרו החודשי של העובד את שעות ההיעדרות במהלך מנוחת הפיצוי.

במקומות עבודה בהם חלים על העובדים הסכם קיבוצי ענפי, או הסכם קיבוצי מיוחד, או צו הרחבה ענפי, או חוזה עבודה אישי, או נוהג הקובע תוספת עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

עבודה בחג השבועות של עובדים יומיים או שעתיים:

עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר בשיעור של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום.

אם עובדים אלה הועסקו בחג מתוך כורח (על פי דרישת המעסיק), הם זכאים בנוסף על 150 אחוז מהשכר הרגיל, גם לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.

כלומר, סך כל התגמול שהעובד השעי או היומי זכאי לו עבור שעות עבודתו בחג הוא 250% משכרו הרגיל.

בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום השעות שבהן עבד בחג.

חשוב לציין, כי גם במצב בו העסקת העובד ביום החג בוצעה לבקשתו של העובד, בית הדין רואה בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים, משום שהארגון הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו.

מתי עבודה בחג של עובד שעתי או יומי לא תחשב ככורח? במקרים בהם המעסיק מצליח להוכיח לבית הדין (במקרים בהם יש מחלקות שמגיעה לבית הדין לעבודה) שמדובר בסידור עבודה שנקבע לבקשת העובדים, ללא שיקול דעתו, או שהעובד הוא זה שהחליט לעבוד בחג בלי שיקול דעת של המעסיק.

יש להדגיש, כי החוק לא קובע שמנוחת הפיצוי של עובדים שעתיים ויומיים תהיה בתשלום.

אבל יש ענפים (כמו למשל בתי מלון) שבהם נקבע שיינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.

שעות נוספות בחג השבועות:

אם עובד מועסק בחג בשעות נוספות, הוא זכאי לגמול עבור העבודה בחג, ובנוסף לגמול עבור שעות נוספות על פי החישוב הבא:

עבור השעתיים הנוספות הראשונות העובד זכאי לגמול בגין העבודה בחג ובנוסף ל-25 אחוזים משכרו עבור השעות הנוספות. כלומר, עבור עבודה בשעות נוספות בחג העובד יקבל 175 אחוזים משכרו הרגיל.

החל מהשעה הנוספת השלישית העובד זכאי לתוספת של 50 אחוזים בנוסף לגמול העבודה בחג. כלומר, עבור שעות אלה העובד זכאי לשכר בשיעור 200 אחוזים משכרו הרגיל (פעמיים שכרו הרגיל לכל שעה, החל מהשעה הנוספת השלישית והלאה).

עבודה במוצאי חג השבועות:

עובדים המועסקים במוצאי החג זכאים לשכר רגיל, אבל אם העובד החל לעבוד במוצאי החג לפני שחלפו 36 שעות מהמועד בו סיים את עבודתו לפני החג, תיחשב העבודה במוצאי החג כעבודה ביום חג, המזכה את העובד בשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

מי זכאי לסרב לעבוד בחג:

החל מה-1 בינואר 2019, עובדים זכאים לסרב לעבוד בחג מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל איסור החל במצוות דתם. עם זאת יש מקומות עבודה מסויימים בהם זכאות זו אינה חלה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג:

עובד המקבל את משכורתו על בסיס חודשי, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החגים.

עובד שעתי ויומי זכאי לתשלום שכר רגיל (דמי חגים) עבור הימים שבהם היה בחופשת חג, בתנאי שהחל לעבוד באותו מקום עבודה שלושה חודשים לפני מועד החג, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג, אלא אם כן הוא נעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה