שיתוף

האם עובד יכול לדרוש לקבל לידיו את דו"חות הנוכחות שלו, והאם המעסיק מחוייב על פי חוק לתת לו דו"חות אלה. סוגייה זו עולה מדי פעם כאשר יש חילוקי דעות בין הצדדים לגבי השכר שקיבל העובד.

ראשית, נציין כי חוק הגנת השכר קובע, כי חובה על המעסיק למסור לעובד תלוש שכר. על פי חוק זה, הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד, יתבצעו לא יאוחר מהיום הקובע.

מועד מסירת תלוש השכר צריך להיות במועד האחרון לתשלום שכר (כלומר, עד תשעה ימים לאחר תום חודש העבודה).

עם זאת, חוקי העבודה אינם מתייחסים בצורה מפורשת לסוגייה האם המעסיק חייב למסור לעובד את דו"חות הנוכחות.

דו"ח הנוכחות מכונה בחקיקת העבודה בישראל 'פנקס שעות עבודה', והחובה לבצע אותו נובעת מחוק שעות עבודה ומנוחה.

בעקרון, החוק לא מחייב בצורה מפורשת את המעסיק למסור לעובד את דו"ח הנוכחות מדי חודש יחד עם התלוש.

ועם זאת, בתי הדין לעבודה מצפים מהמעסיק לנהוג בתום לב כלפי עובדיו. מכיוון שכך, ברגע שעובד מבקש מהמעסיק לקבל לידיו את דו"ח הנוכחות, למרות שאין הוראה מפורשת שמחייבת את המעסיק לעשות זאת, מן הראוי שהמעסיק יתייחס לבקשה זו בתום לב, וכל עוד הדבר אינו כרוך בעול כבד, מומלץ להיענות לבקשת העובד.

זאת ועוד, מומלץ למעסיקים לשמור את כל המסמכים הרלוונטים לגבי כל עובד עד תום שבע שנים, שלאחריהן חלה חובת ההתיישנות.

לאחרונה פסק בית הדין לעבודה כי מעסיק מסויים מחוייב למסור לידי עובד שתבע אותו העתק מדו"חות הנוכחות בתקופת עבודתו. מדובר בדו"חות אקסל שמפרטים את רישום ימי העבודה, שעות העבודה ועוד.

העובד הועסק במקום כשלוש שנים ולאחר שהסתיימו יחסי העובד מעסיק הגיש תביעה בטענה לפיה תלושי השכר שנמסרו לו הינם פיקטיביים, ולא משקפים את השכר שהוא היה זכאי לו בפועל.

לטענתו של העובד, בדו"חות הנוכחות שערך המעסיק, ניתן למצוא רישום נכון ומדויק של שעות עבודתו.

לצורך עריכת תחשיבים מדויקים לסכומים אותם רצה לתבוע מהמעסיק, הגיש העובד בקשה מבית הדין לעבודה להורות למעסיקים למסור לידיו את הדיווח לרשויות המס והעתקים מדו"חות הנוכחות לגבי כל תקופת עבודתו.

המעסיק מצידו טען בבית הדין לעבודה כי מדובר במסע דיג שמטרתו לנסות ולהגדיל את רכיבי התביעה באמצעות בקשה לגילוי מסמכים "שאין בהם כל רלוונטיות לסעדים הנתבעים בכתב התביעה".

בית הדין לעבודה פסק כי הדו"חות המפרטים את רישום ימי ושעות עבודתו של העובד הינם רלוונטים להוכחת טענתו של אותו עובד, לפיה קיים חוסר התאמה בין מספר שעות העבודה כפי שבא לידי ביטוי בתלוש השכר לבין מספר שעות העבודה שעבד בפועל.

 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה