שיתוף

בימים אלה, כאשר ארגונים נאלצים להוציא עובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת) יש מעסיקים שמאפשרים לעובדים שלהם לממש ימי חופשה בתשלום במקום לצאת לחופשה ללא תשלום.

המשמעות היא שהעובד נמצא בחופשה, ממשיך לקבל את משכורתו כרגיל, ויחסי העובד והמעסיק נמשכים במהלך ימי החופשה בתשלום.

ועל כן, המעסיק ממשיך להפריש עבור העובד את כל ההפרשות הנדרשות ובראשן לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים וכד'.

מה קורה לגבי ימי החופשה שנצברו, במקרים בהם המעסיק נאלץ לפטר עובדים, כעת לאור המצב:

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה.

לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בשלוש השנים הקלנדריות האחרונות (מה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר) שקדמו לשנת סיום עבודתו.

לסכום זה מצרפים את מספר הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה שבה מסתיימים יחסי העובד מעסיק, עד למועד סיום ההעסקה. ומפחיתים מהם את מספר הימים שנוצלו על ידי העובד כחופשה בתקופה זו.

עם זאת, כאשר תלושי השכר משקפים בצורה נכונה ומדוייקת את ניצול מכסת ימי החופשה ואת יתרת ימי החופשה, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות את ימי החופשה בהתאם לרשום בתלוש השכר, גם אם על ימי החופשה שנצברו חלה תקופת ההתיישנות.

אחת השאלות שעולות בימים אלה היא האם מעסיק יכול לפדות את ימי החופשה של העובד כדי לאפשר לעובד להגדיל את הכנסתו בתקופה הנוכחית.

התשובה היא שפדיון ימי חופשה שנתית לפני תום תקופת העסקה הינו צעד פסול המנוגד לחוק חופשה השנתית ולתכליתו.

על המעסיק חלה החובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל בהתאם לימי החופשה שצבר, אבל הוא אינו יכול לפדות עבורו את ימי החופשה שנצברו.

חשוב לשים לב לכך שמעסיק שמסכים לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה, הרי שגם אם הדבר נעשה לבקשת העובד, העובד יוכל לתבוע את ימי החופשה הללו כאילו מעולם לא נפדו. כלומר המעסיק מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול.

אשר לתקופה שבסוף יחסי העובד מעסיק: אם עובד פוטר וקיבל הודעה מוקדמת על כך, הרי שבמקרה שהוא מבקש לנצל ימי חופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, במקום לקבל את תשלום הפדיון עבורם, ניתן לאפשר לו זאת.

אבל זאת, רק בתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את חופשתו.

במקרים בהם המעסיק לא משלם לעובד את פדיון החופשה השנתית בסיום יחסי העבודה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקבלת התשלום בבית הדין האזורי לעבודה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה