שיתוף

שוב ושוב שומעים על פסקי דין כנגד מעסיקים שלא נתנו לעובד הודעה על תחילת העסקה, הכוללת את כל הפרטים של תנאי העסקתו.

יש מעסיקים שנאלצים לשלם אלפי שקלים פיצוי לעובד שלא קיבל לידיו חוזה העסקה המסדיר את תנאי העסקתו.  

במאמר זה נפרט את החוק הנוגע להודעה לעובד בדבר העסקתו. ידיעת החוק יכולה לחסוך כספים רבים למעסיק.

אם כן, מהי חובת המעסיק בכל הקשור לחוזה ההעסקה:

על פי החוק, מעסיק חייב למסור לעובד הודעה על תחילת עבודה וחוזה העסקה, לא יאוחר מ-30 יום מיומו הראשון של העובד בעבודה (מדובר בעובדים בגירים. לגבי בני נוער יש כמה שינויים).

חוזה ההעסקה חייב לכלול את פירוט תנאי העבודה של העובד לרבות: זהות המעסיק וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה ולציין האם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה או לא, תיאור עיקרי התפקיד, ציון שמו או תואר תפקידו של המנהל הישיר על העובד, יש לציין את סכום כל התשלומים המגיעים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.

אם שכר העבודה נקבע על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו, יש לציין מהו דירוג העובד ומהי דרגתו.

כמו כן יש לצין בחוזה ההעסקה: כמה שעות מוטל על העובד לעבוד ביום עבודה רגיל או בשבוע עבודה רגיל של העובד. עוד יש לציין מהו יום המנוחה השבועי של העובד,  מהם הסכומים המגיעים לעובד במסגרת התנאים הסוציאליים של העובד, וכן יש לציין את פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים.

במקרים בהם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד.

בחוזה יש לציין, כי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

אם חל שינוי כלשהו בתנאי ההעסקה של העובד ימסור לו על כך המעסיק בהודעה רשמית בתוך 30 יום. מדובר בשינויים הבאים:

* שינוי הנובע משינוי בדין.

* עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה.

* שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

 לבית הדין האזורי לעבודה יש סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת הוראות החוק והוא רשאי לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, בנוסף, לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

אם בית הדין לעבודה הגיע למסקנה כי המעסיק לא מסר לעובד, ביודעין, הודעה על תנאי עבודה, או שהמעסיק לא מסר לעובד הודעה לגבי שינויים בחוזה ובתנאי העבודה, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכומים של עד 15 אלף שקלים.

 

אין תגובות

השאר תגובה