שיתוף

ב-27 בפברואר יערכו הבחירות לרשויות המקומיות. יום זה יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן.

כמו כן, הבחירות למועצות האזוריות מתקיימות באותו מועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות.

יום הבחירות נקבע כיום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות והרשויות המקומיות שהבחירות נערכות בהן.

אילו עובדים זכאים ליום שבתון: הזכאות ליום השבתון כוללת עובדים שרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתם ממוקם ברשות או במועצה שאין בה יום השבתון.

עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, כלומר זהו יום חופשה, ואין לנכות לו על כך יום חופש.

עובד חודשי, עובד שעתי ועובד יומי, שזכאי ליום השבתון ועבד עבור אותו מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, זכאי לקבל את שכרו הרגיל עבור יום הבחירות, אף על פי שהוא נעדר מעבודתו ביום זה.

מקומות העבודה בהם לא חל יום השבתון הוא השירותים הציבוריים (לדוגמה, התחבורה הציבורית ממשיכה לפעול), אבל לעובדי השירותים הציבוריים חייבת להנתן האפשרות ללכת להצביע.

מה הדין לגבי עובדים שבכל זאת רוצים לעבוד ביום הבחירות:

עובד שהתבקש על ידי המעסיק לעבוד ביום הבחירות, בין אם בשל הצורך לעמוד בלוחות זמנים או מכל סיבה אחרת, או שהוא עצמו בחר לעבוד ביום הבחירות, זכאי לקבל שכר השווה ל-200 אחוזים משכרו הרגיל.

לחלופין, ניתן לתת לעובד את שכרו הרגיל, ובנוסף, יום חופשה נוסף או שעות חופשה כמספר השעות ביום עבודה.

יש להדגיש, כי השעות שבהן חל יום השבתון הוא משעת פתיחת הקלפיות (השעה 7:00 בבוקר) ועד שעת הסגירה שלהן – 22:00 בערב. 

ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, הקלפיות יהיו פתוחות מ-7:00 בבוקר עד 20:00 בערב.

יצויין, כי עובד שמלכתחילה לא היה אמור לעבוד ביום השבתון (כלומר ביום הבחירות לרשויות המקומיות) לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום השבתון.

עוד יצויין, כי אף על פי שנקבע כי יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון, הפרשנות היא שחוק הרשויות המקומיות, אינו אוסר על עבודה ביום הבחירות בכפוף להסכמת העובד. המשמעות היא שלא נקבעה בחוק סנקציה בגין העסקה ביום השבתון.

עובדים שאינם אזרחי ישראל ועובדים בענפים הבאים: סיעוד ומועסקים על ידי יחידים, מלונאות, הסעדה, בניין ותעשייה, המועסקים ביום הבחירות בעבודתם, יקבלו את שכרם הרגיל. כלומר, הם לא יקבלו שכר של 200 אחוזים עבור עבודה ביום הבחירות.

עובד שאינו אזרח ישראלי ונעדר מעבודתו למרות שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר כלל עבור אותו יום, אלא אם כן, מדובר בהיעדרות בשל מחלה, חופשה שנתית, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית, אבל, והיעדרות מותרת לפי חוק עבודת נשים.

 

 

 

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה