שיתוף

באחרונה קבע בית הדין לעבודה בפסק דין, כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העסקת עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי. בית הדין ציין, כי יש אמנם פרשנות לגבי חריגים לחוק אבל היא מתבצעת בצמצום רב.

במקרה הנדון, העובד שימש בתפקיד מנהל מכירות בחברה בדרג גבוה. מדובר בתפקיד המרכזי ביותר בחברה, בצד תפקיד החשב. למעשה, מדובר ברמת בכירות הנמצאת בכפיפות להנהלה הבכירה. מכיוון שכך, יש לו השלכות מהותיות על התנהלות החברה ורווחיה.

עדות לבכירותו הרבה

בנוסף, העובד נחשף לנתונים עסקיים חסויים של החברה. תנאי השכר שלו היו גבוהים ושכרו הושפע ישירות מסך המכירות של  החברה. בפסק הדין קבע בת הדין לעבודה, כי גם הזכאות לעמלות מכלל מכירות החברה מעידה על בכירותו של העובד.

יתר על כן, שכרו של העובד עלה מאז שהחל לכהן בתפקידו כמנהל המכירות. מכיוון שכך, אין לראות בשכר היסוד שלו בסכום של 5000 שקלים את השכר כולו ויש לקחת בחשבון גם את העמלות שהוא קיבל.

זאת ועוד, העובד זכה לאמון רב וניתן לו שיקול דעת עצמאי. מכלל תפקידיו של העובד, וממשקיו עם גורמים שונים בהם עובדים, לקוחות וספקים, ומתוך שקלול המסגרת הארגונית של החברה המשפחתית אשר בה הוא היה כפוף לשני בעלי מניות שהעניקו לו יד חופשית בקבלת החלטות, ניתן להסיק כי העובד היה בתפקיד הנהלה.

לא חלות הוראות שעות עבודה ומנוחה

כל הנתונים הללו מעידים על כך שעובד זה כיהן בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי: האחריות המיוחדת שהיתה בידיו,  שעות עבודתו הרבות, השכר הגבוה, שותפות הסוד למידע רגיש של החברה, והאפשרות שהיתה לו בקבלת החלטות באופן עצמאי. כל אלה מעידים על כך שמדובר בעוד בדרגת הנהלה, כמו גם בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי.

לאור כל זאת, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי לא חלות עליו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, והוא אינו זכאי לשכר עבור עבודה בשעות נוספות.

זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים, לאחר שהתפטר בשל מצב בריאותי:

1 על פי חוק פיצויי פיטורים, לא די בכך שמצב הבריאות יהיה הסיבה הישירה להתפטרות, או אף אחד הגורמים להתפטרות. צריך להיות מצב שבו ברור שאותו גורם בריאותי הוביל בצורה ישירה להתפטרות.

2 יש לתת משקל נכבד לתחושה הסובייקטיבית של העובד, כל עוד היא מגובה במסמכים רפואיים מתאימים.

3 האישור הרפואי שהעובד מציג לא חייב להיות מרופא תעסוקתי. הוא יכול להיות גם מהרופא המטפל מקופת חולים.

4 העובד לא חייב להצטייד בתעודה רפואית לפני התפטרותו. די בכך שהתעודה הרפואית תאשר את קיומו של המצב הרפואי בעת ההתפטרות.

הסיבה המרכזית להתפטרות אכן בריאותית

במקרה הנדון, מתברר כי העובד אכן הוכיח שהסיבה המרכזית להתפטרותו היא מצבו הנפשי, אליו נקלע בעקבות לחצים בעבודה. ומאחר נסיבות אלו נתמכות במסמכים רפואיים אותנטיים, הרי שהעובד הוכיח את זכאותו לפיצויי פיטורים.

עוד קבע בית הדין לעבודה, לא היה מקום לקזז את ההודעה המוקדמת. על פי חוק ההודעה המוקדמת, לפיטורים והתפטרות: הוראות החוק לא חלות על עובד בנסיבות מיוחדות, שבגלל קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.

כלומר, מאחר שהמסמכים הרפואיים מוכיחים כי העובד ממילא לא היה כשיר לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, אסור היה לחברה לקזז את תקופת ההודעה המוקדמת מפדיון החופשה השנתית. בית הדין קבע, כי הקיזוז מבוטל ועל החברה לשלם לעובד את הפרשי החופשה שנתית.

בסיכומו של דבר קבע בית הדין:

1 חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על מנהל מכירות של חברה, משום שהוא כפוף לבעלים ונמצא בעמדת ניהול בכירה.

2 העובד כן זכאי לפיצויי פיטורים בגלל עקב התפטרות בשל מצב בריאותי, לפי חוק פיצויי פיטורים.

3 האישור הרפואי שהעובד הציג לא חייב להיות מרופא תעסוקתי והוא יכול להיות מרופא בקופת חולים.

4 אין לקזז מדמי החופשה השנתית את תקופת ההודעה המוקדמת.

 

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה