שיתוף

חוק עבודת נשים, האוסר על מעסיק לפטר עובדת הנמצאת בתקופה המוגנת, אוסר על המעסיק גם לפטר עובדת (במשך תקופה מסויימת) משום שהיא נעדרת מעבודתה מהסיבה של שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

לפני שנה פורסם תיקון לחוק עבודת נשים, לפיו הוארכה מ-90 יום ל-150 יום, תקופת ההגנה מפני פיטורים שעלולים להתרחש מפאת היעדרותה של האשה בעקבות שהייתה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

עם זאת נציין, כי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה במשך תקופה של עד ששה חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.

עוד נקבע, כי מעסיק שימשיך להעסיק עובדת במשך 150 ימים לאחר שחזרה ממקלט לנשים נפגעות אלימות, יהיה זכאי

למענק חד פעמי בסכום של 5,000 שקלים.

הארכת תקופת ההגנה מפיטורים ותשלום המענק למעסיק בעקבות המשך העסקת העובדת, נועדו לסייע לאישה ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות להשתלב מחדש במקום עבודתה ולעודד את עצמאותה. המטרה היא שהדבר יקטין את הסיכון שהיא תיאלץ לחזור ולחיות עם בן הזוג הפוגע בגלל קשיים כלכליים או לשוב אל המקלט.

במסגרת תיקון החוק הוחלט כי תשלום המענק למעסיקים ייעשה על ידי הביטוח הלאומי, אף כי ישולם מקופת האוצר. חוק זה חל על כל מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת 2021 ואילך.

על פי חוק זה, בתום ההיעדרות מהעבודה (כאמור, היעדרות הנובעת משהייתה של האשה במקלט), צריכה העובדת לתת למעסיק הצהרה לגבי שהייתה במקלט בצירוף אישור משרד העבודה והרווחה.

אם כן, איך יכול המעסיק לקבל את המענק: כדי לקבל את המענק עבור העסקת העובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות, על המעסיק להגיש תביעה על גבי טופס בקשת מעסיק למענק העסקת אשה ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות. ועליו לצרף את האישור מטעם משרד העבודה והרווחה על שהותה של העובדת במקלט לנשים נפגעות אלימות.

כדי להיות זכאי למענק על המעסיק לעמוד בכמה תנאים:

1 המעסיק העסיק את העובדת (שחזרה ממקלט לנשים נפגעות אלימות) במשך ששה חודשים רצופים או יותר, לפני ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

2 העובדת שהתה בשנת 2021 ואילך במקלט לנשים נפגעות אלימות, באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד הרווחה והיא הודיעה על כך למעסיק.

3 המעסיק לא פיטר את העובדת במהלך תקופת שהותה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

4 המעסיק המשיך להעסיק את העובדת במשך 150 ימים רצופים לפחות לאחר שיצאה מהמקלט, כלומר כחמישה חודשי עבודה.

לסיכום נדגיש, כי למעסיק אסור לא רק לפטר אשה בגלל היעדרותה הנובעת משהייתה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אסור לאו גם לפגוע בהיקף המשרה שלה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות, וכך גם במשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה.

האפשרות של מעסיק לפטר עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות או לפגוע בהיקף משרתה או הכנסתה תתאפשר רק במקרים בהם ניתן למעסיק היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, או בהתקיים נסיבות מיוחדות.

יודגש כאן, כי כנגד מעסיק שיפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובנוסף לתבוע פיצוים בבית הדין לעבודה.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

כנס דיני עבודה למנהלי.ות משאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה