שיתוף

מתחילת השנה ועד מאי רואיינו למקומות עבודה, בממוצע בכל חודש כ-20.1 אלף עובדים בני 15 ומעלה, כך עולה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהסקר, כי האוכלוסייה שנבדקה כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, וכן תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל במשך יותר משנה ברציפות.

עלייה של כחצי אחוז במספר המועסקים

עוד עולה מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי מספר המועסקים הסתכם במאי בכ-3.902 מיליון נפש. זוהי עלייה של כחצי אחוז לעומת חודש אפריל 2018.

מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) במאי נשאר בדרך כלל ללא שינוי לעומת אפריל 2018. מנגד, מספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) עלה במאי בדרך כלל לכ-3.3% לעומת אפריל 2018. מדובר בתוספת של כ-29 אלף מועסקים שעובדים בהיקף חלקי.

שיעור המועסקים שבדרך כלל עובדים בהיקף מלא, מתוך כלל המועסקים ירד במאי לכ-76.9%, בהשוואה לכ-77.5% בחודש שקדם לו.

מההתפלגות לפי גברים ונשים עולה, כי במאי, ירד שיעור הגברים המועסקים בדרך כלל בהיקף מלא לכ-85.9%, בהשוואה לכ-86.5% באפריל 2018. אחוז הנשים שעובדות בדרך כלל בהיקף מלא ירד במאי ל-67.2%, לעומת כ-67.7% באפריל 2018.

ירידה במספר המועסקים בהיקף מלא

מספר המועסקים שעבדו במאי בהיקף מלא (35 שעות בשבוע או יותר), ירד בחודש מאי השנה בכ-1.3% לעומת החודש שקדם לו. מדובר בירידה של כ-35 אלף מועסקים.

מנגד, מספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי במאי, כלומר מועסקים שעבדו פחות מ-35 שעות בשבוע, עלה לכ-2.6% לעומת אפריל. מדובר בתוספת של כ-26 אלף מועסקים בהיקף חלקי.

מספר המועסקים שנעדרו באופן זמני מעבודתם ירד במאי בכ-0.6% לעומת אפריל. מדובר בירידה של כאלפיים מועסקים.

עלייה בשיעורי התעסוקה למרות מצב של תעסוקה מלאה

ממדידת שיעור התעסוקה, המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה עולה, כי חלה עלייה בשיעורי התעסוקה של גברים ונשים כאחד, בגילאי 25-64. עם זאת, כאשר מודדים את שיעור התעסוקה בקרב גילאי 15 ומעלה נמצא, כי שיעור התעסוקה של גברים בגילאי 15 ומעלה ירד, בעוד ששיעור התעסוקה בקרב נשים בגילאים אלה עלה.

שיעור התעסוקה בקרב עובדים בגילאי 64-25 עלה במאי לכ-77.9% לעומת לעומת כ-77.1% באפריל השנה. שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 64-25 עלה במאי לכ-82.2%, לעומת כ-81.7% באפריל. בקרב הנשים בגילאי 64-25 עלה במאי שיעור התעסוקה לכ-73.8%, לעומת 72.7% באפריל.

בגילאי 15 ומעלה: ירידה בשיעור התעסוקה של גברים מול עלייה בשיעורי התעסוקה בקרב נשים

שיעור התעסוקה בקרב כלל בני 15 ומעלה עלה בחודש מאי לכ-61.5%, בהשוואה לכ-61.3% באפריל. מההתפלגות לפי גברים ונשים עולה, כי שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד בחודש מאי לכ-65.6%, לעומת כ-65.7% בחודש שקדם לו. מנגד, שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה במאי לכ-57.6%, לעומת כ-57.1 באפריל.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בגילאי 15 ומעלה עבר את ה-4 מיליון  

מהסקר של הלמ"ס עולה עוד, כי מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע במאי השנה לכ-4.06 מיליון איש.  מספר המועסקים מתוכם, עומד על כ-3.9 מיליון עובדים, ומספר הבלתי מועסקים מסתכם בכ-158 אלף איש.

מההתפלגות לפי גברים ונשים עולה מהסקר של הלמ"ס, כי במאי נאמד מספר הגברים העובדים בכ-2.037 מיליון איש, לעומת כ-2.034 מיליון בחודש שקדם לו. מספר הנשים המועסקות הסתכם במאי בכ-1.865 מיליון, לעומת כ-1.849 מיליון באפריל 2018.

שיעור הגברים בגילאי 15 ומעלה המשתתפים בכוח העבודה ירד, שיעור הנשים עלה

מהסקר של הלמ"ס עולה עוד, כי אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב כלל בני 15 ומעלה עלה במאי לכ-64%, לעומת כ-63.8% באפריל. אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד לכ-68.4%, לעומת כ-68.5% בחודש שקדם לו.  בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז המשתתפות בכוח העבודה עלה לכ-59.8%, בהשוואה לכ-59.4% באפריל.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 עלה במאי השנה לכ-80.7%, לעומת כ-79.9% באפריל. שיעור הגברים בגילאי 25-64 המשתתפים בכוח העבודה עלה במאי לכ-85.2%, ביחס ל-כ84.7% בחודש שקדם לו. שיעור הנשים בנות 64-25 שהשתתפו במאי בכוח העבודה עלה לכ-76.3% לעומת כ-75.3% באפריל

עלייה באחוז הגברים הבלתי מעוסקים בגילאי 25-64 מול ירידה בשיעור הנשים 

שיעור כלל הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 עמד במאי על כ-3.4% – ירידה קלה לעומת כ-3.5% באפריל. אחוז הגברים בני 64-25 הבלתי מועסקים עלה במאי לכ-3.6%, לעומת כ-3.5% באפריל. שיעור הנשים בנות 64-25 הבלתי מועסקות ירד במאי לכ-3.3%, לעומת 3.4% באפריל

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב כלל בני 15 ומעלה ירד במאי השנה לכ-3.9%, בהשוואה לכארבעה אחוזים בחודש שקדם לו. אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע במאי לכ-4.1% – ללא שינוי לעומת אפריל.  מנגד, שיעור הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד במאי לכ-3.7%, לעומת כ-3.9% באפריל.

אחוז הבלתי מועסקים. מקור: הלמ"ס
אחוז הבלתי מועסקים. מקור: הלמ"ס

 

 

אין תגובות

השאר תגובה