שיתוף

עובדים בחברה שנמצאת בפירוק או עובדים שהמעסיק שלהם פשט את הרגל, זכאים לקבל מהביטוח הלאומי תשלומים שהמעסיק עדיין חייב להם, עד לתקרה הקבועה בחוק, כפי שכתבתנו בכתבה מה קורה לשכר עובדים בעת פשיטת רגל של המעסיק.

בין השאר הביטוח הלאומי יעביר את ההפקדות שהמעסיק היה צריך להעביר לביטוחים הפנסיוניים השונים. אלא שפעמים רבות, כדי להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש צורך בצו פירוק או צו פשיטת רגל.

מתי אין צורך לפנות לביטוח הלאומי? במקרים בהם למעסיק יש נכסים שמהם ניתן לשלם את חובותיו. במקרה כזה לעובדים יש עדיפות על פני שאר הנושים לכיסוי החובות שהמעסיק חייב להם.

במקרים בהם יש צורך לפנות לביטוח הלאומי, המפרק צריך לאשר את תביעת החוב ולהעביר אותה לביטוח לאומי. בשלב זה, הביטוח הלאומי מוסמך לאשר אותה, לדחות או לחלוק על ההחלטה.

מה קורה התביעה נדחית? במקרה כזה העובד יכול להגיש ערעור על החלטת המפרק לבית המשפט המחוזי המטפל בתיק. לאחר אישור התביעה, התשלום יעבור לחשבון הבנק של העובד.

במקרים בהם המעסיק לא הוציא את עובדיו לחופשות ללא תשלום, הם המשיכו לעבוד אבל בגלל המצב הכלכלי הנוכחי, המעסיק לא שילם לעובדים שכר במשך כמה חודשים.

במקרים אלה, לאחר שהמעסיק פשט את הרגל, העובד יכול לקבל את תשלום השכר שלא שולם על ידי המעסיק, עבור תקופה של עד 12 חודשים רטרואקטיבית. גובה השכר שישולם במקרה כזה לעובדים מחושב בהתאם להיקף המשרה, אך לא יפחת משכר המינימום.

רכיבי השכר שהביטוח הלאומי ישלם במקרים כאלה הם בדרך כלל שכר בסיס, שעות נוספות, הפקדות לביטוח פנסיוני, מענקים, עמלות ופרמיה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה שטרם שולמו והפרשי שכר עבור השנה האחרונה בעבודה.

הביטוח הלאומי לא ישלם את הרכיבים הבאים: החזר הוצאות רכב, הוצאות טלפון, אש"ל ופדיון ימי מחלה.

בנוסף, הביטוח הלאומי ישלם את פיצויי הפיטורים של העובדים. עובד שהופקדו עבורו בביטוח הפנסיוני ההפקדות לפנסיה יוכל לקבל מהביטוח הלאומי את ההשלמה למלוא סכום הפיצויים.

לגבי עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני, הביטוח הלאומי ישלם את מלוא הפיצויים. השכר שעל פיו ישולמו הפיצויים יהיה על פי היקף המשרה ולפחות שכר מינימום.

במקרים בהם המעסיק לא העביר לקופת הפנסיה את הפרשות המעסיק או את הפרשות העובד שנוכו מהשכר, הביטוח הלאומי יעביר לביטוח הפנסיוני את סכום החוב, בצירוף הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב ועד למועד התשלום בפועל. הסכום המרבי הוא פעמיים השכר הבסיסי הממוצע.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה