שיתוף

בחודשים ינואר פברואר מרץ 2019 חלה ירידה של כ-7.7% במספר המשרות הפנויות בשיעור שנתי, לאחר ירידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל כ-6.9% בממוצע בחודשים אוקטובר – דצמבר 2018. בחודשים ינואר-מרץ עמד אחוז המשרות הפנויות בממוצע על כ-3.52%. כך עולה מנתוני המגמה בדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי על פי נתונים מנוכי עונתיות, בשנתיים האחרונות חלה ירידה חדה בביקוש לעובדים בענפי הבינוי, בצד עלייה בביקוש לעובדים בענפי המידע והתקשורת.

עוד עולה מהנתונים מנוכי העונתיות, כי ברבעון הראשון של 2019 (ינואר-מרץ) חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענפי המסחר לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כמו כן עולה מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי ירידה בביקוש לעובדים ניכרת בכל המחוזות, אבל בעיקר במחוז ירושלים הדרום ובמחוז הצפון. במחוז תל אביב, לעומת זאת, יש יציבות בביקוש לעובדים.

במספר המשרות הפנויות חלה ירידה ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון הראשון אשתקד, בעסקים הקטנים ביותר, המעסיקים חמישה עד תשעה עובדים, ובעסקים הגדולים המעסיקים 100 עובדים או יותר.

מהנתונים מנוכי העונתיות עולה, כי במרץ השנה נרשמו 97.1 אלף משרות פנויות, לעומת 97.2 אלף בפברואר השנה. כמו כן עולה מנתונים אלה, כי אחוז המשרות הפנויות עומד על כ-3.48%, לעומת כ-3.5% בפברואר.

מהנתונים מנוכי העונתיות בדו"ח של הלמ"ס עולה, כי מספר המשרות הפנויות בענפי המסחר הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-13,373. מדובר בירידה של כ-8.6% לעומת האומדן של מספר המשרות הפנויות ברבעון ראשון אשתקד, שהסתכם ב-14,641.

מנתונים אלה עולה עוד, כי מספר המשרות הפנויות בענפי השירותים הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-64.63 אלף. אומדן זה דומה לאומדן המשרות הפנויות ברבעון הראשון של שנת 2018, שהסתכם ב-64,912.

ברבעון הראשון של השנה חלה ירידה בביקוש לעובדים – המקבלת ביטוי באחוז המשרות הפנויות – כמעט בכל

משרות פנויות לפי מחוזות: ינואר-מרץ 2019. מקור: הלמ"ס
משרות פנויות לפי מחוזות: ינואר-מרץ 2019. מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המחוזות. במחוז ירושלים חלה ירידה חדה בשיעור המשרות הפנויות, משלושה אחוזים ברבעון הראשון אשתקד, לכ-2.5% ברבעון הראשון של שנת 2019.

מההתפלגות לפי מקצועות ניתן לראות, כי במשרות המהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד') חלה ירידה של כאחוז אחד במספר המשרות הפנויות, כאשר ברבעון הראשון של השנה עמד מספר המשרות הפנויות הממוצע במקצוע זה על כ-9,379.

מספר המשרות הממוצע בחודשים ינואר, פברואר, מרץ 2019 במקצועות ההנדסאים וטכנאים ירד בכשני אחוזים לעומת אמדני דצמבר-פברואר ועמד (בממוצע) על כ-2,912.

עם זאת, מתוך מספר זה, עמד מספר המשרות הפנויות ממוצע (ברבעון הראשון של שנה) במקצוע טכנאי רשתות ומערכות מחשבים על כ-505 – עלייה של כאחוז אחד לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

מנגד, בתחום עובדי המכירות, לרבות סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים, חלה בחודשים ינואר, פברואר, מרץ 2019 עלייה של כשבעה אחוזים במספר המשרות הפנויות, לעומת אמדני דצמבר-פברואר, והוא עמד על כ-8,573.

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה