שיתוף

בתחילת יולי הסתיימה תקופת דמי האבטלה שמקבלים היוצאים לחופשות ללא תשלום בשל משבר הקורונה.

לאחר שהתקבל החוק החדש לגבי נושא דמי האבטלה לנמצאים בחל"ת, פרסם הביטוח הלאומי עדכון לגבי מכלול ההטבות למובטלים ולנשים בהיריון, במסגרתו ניתן למצוא מידע לגבי תנאי הזכאות לקבלת ההטבות, לגבי משך תקופת הזכאות, לגבי גובה דמי האבטלה, ובנוסף גם הסברים, הנחיות וקישורים לבדיקת הזכאות באזור האישי של המובטל.

החוק קובע גם הוראות שעה בנושא זכאות לדמי אבטלה ולדמי לידה, לאור העובדה שלחלק לא קטן של המובטלים יש עדיין קושי לחזור לעבודה או לצבור תקופת אכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה.

להלן 6 סוגי הטבות, בהתפלגות לפי סוגי מובטלים שאינם יכולים לחזור לעבודה:

1 מימוש ימי אבטלה:

נקבע כי מובטלי חל"ת שמלאו להם 45 שנה ושולמו להם דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יוכלו לממש ימי אבטלה נוספים וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני.

המימוש יוכל להתבצע עד סוף שנת 2021 או עד שימלאו 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם באופן אישי – הגבוה מביניהם.

עוד נקבע, כי מי שעבודתו תופסק במהלך השלושה החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל-83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אבל רק בתנאי שצבר 10 חודשי אכשרה.

2 גובה דמי אבטלה:

הוחלט כי דמי האבטלה יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה. בשל הוספת המענק למובטלים בגילאי 67, נקבע השיעור על 85% במקום 90%.

3 מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה:

החוק האריך את הזכאות למענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 ומעלה שהיו זכאים למענק בחודש יוני. מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה.

נשים שילדו מיולי 2020 עד סוף 2021:

אשה שילדה בין החודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 – והיתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו (בעת שהיתה  בהיריון שהסתיים בלידה), אך עם זאת היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא היתה בהריון בעת הפסקת עבודתה – זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית. דבר זה יביא לדמי לידה שהם משמעותית גבוהים יותר).

4 עובדים שנותרו להם ימי חופשה:

עובד שנמצא בחל"ת לא זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שנותרו לזכותו, בין אם שולמו לו (על ידי המעסיק) ובין אם לא שולמו לו.

5 הכשרה מקצועית:

החוק האריך את הוראת השעה, לפיה מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום ל-70% בלבד בנוסח החוק המקורי.

6 יולדות עצמאיות (פרילנסריות):

החוק קובע הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מביניהם, ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת עצמאית שילדה עד סוף שנת 2021.

 

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה