היריון, חופשת לידה, זכויות סוציאליות ומה שביניהם

היריון, חופשת לידה, זכויות סוציאליות ומה שביניהם

גל זנזורי הרצה ביום העיון בנושא שכר על זכאות אשה להארכת חופשת לידה,הזכויות הסוציאליות המגיעות לה ועוד. לגזור ולשמור

שיתוף
גל זנזורי

בימים אלה בהם חלה אכיפה מוגברת של דיני העבודה מחד, ועליית המודעות של שימור עובדים מאידך, חשיבות ידיעת זכויות העובדת הנה גבוהה. גל זנזורי הרצה ביום העיון בנושא שכר שנערך ביום חמישי האחרון במבשלת הבירה ג'מס, על חוק עבודת נשים: חופשת לידה ודמי לידה והפרשות פנסיוניות בזמן חופשת לידה. 

חופשת הלידה מסדירה את זכות העובדת להעדר לאחר הלידה ואת הקשר בין יחסי עובד ומעביד בתקופה זו. באילו מצבים ניתן להאריך את חופשת הלידה?

הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יולדת:

 • תנאי סף: האשפוז עולה על 14 ימים.
 • ניתן להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז עד 4 שבועות.
 • לידה מירבת עוברים – הזכאות להארכה של עוד 3 שבועות.

הארכה בשל אשפוז הילוד:

 • תנאי סף: האשפוז עולה על 14 ימים.
 • ניתן להאריך את חופשת הלידה לתקופה של עד 10 שבועות.
 • ניתן לקבל הארכות גם כאשר האשפוז לא היה ברצף.

דמי לידה הנה זכות כלכלית לקבלת תשלום הנועדה לפצות את היולדת עבור התקופה בה היא לא מקבלת שכר בשל הלידה. מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה זכאית לדמי לידה:

 • למשך 14 שבועות – באם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים.
 • מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.
 • למשך 7 שבועות – אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

שמירת היריון

על פי חוק עבודת נשים, שמירת היריון דינה כדין ימי מחלה אלא אם היא זכאית לגמלת שמירת היריון. תנאי הזכאות לגמלה:

 • העובדת הנה תושבת ישראל.
 • הצגת אישור רפואי.
 • העובדת השלימה תקופת אכשרה של 6 חודשים מתוך 14 – מסיבה זו על מעסיק לפרט בטופס הביטוח הלאומי נתונים על השכר שקיבלה העובדת בחודשים האחרונים.

תשלום זכויות סוציאליות לעובדת בחופשת לידה תתקיים בתנאים הבאים:

 • תקופה שבה לעובדת קיימת זכאות לדמי לידה/ גמלה לשמירת היריון.
 • לעובדת קיימת קופת גמל.
 • העובדת משלמת את חלקה.
 • משכורת: שכר העבודה באם היתה עובדת בתקופה האמורה.
 • ותק: ששה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.
 • רצף: התקיימו יחסי עובד ומעביד ביניהם בכל תקופת ההיריון.

זכויות סוציאליות בזמן חופשת הלידה:

חופשה שנתית ניתנת ברמה השנתית. סעיף 3 לחוק חופשה קובעים כי הזכות לתשלום מותנית במספר ימי עבודה במשך "שנת עבודה". עבודה חלקית מזכה בימי חופשה יחסיים. דמי הבראה משולמים בעמידה בתנאי שהושלמה "שנת עבודה". התשלום בהתאם לתקופת העבודה בפועל.

פיצויי פיטורים משולמים כאשר:

 • חל תנאי סף – השלמה של שנת עבודה.
 • תקנה 10 קובעת כי בתקופה שעבורה משולמים "דמי לידה" יש זכאות לקבלת תשלום פיצויים.
 • כל תקופה אחרת נחשבת לחל"ת.
 • בכל שנה קיימת זכאות לתשלום.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה