החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – סקירה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – סקירה

במהלך השנים האחרונות העלה המחוקק בצורה ניכרת את גובה העיצומים הכספיים המוטלים על מעסיקים המפרים את חוקי העבודה | מאמר שביעי בסדרה

שיתוף
אכיפה Photo by vectorolie

הפרה של אחד מחוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק* עלולה לגרור עיצום כספי מצד הממונה, שהנו מפקח עבודה בכיר שמינה שר הכלכלה, כמפורט להלן: 

 • בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה – 5,110 שקל, ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – 2,550 שקל.
 • בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה – 20,420 שקל, ולגבי יחיד – 10,210 שקל.
 • בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השנייה – 35,740 שקל, ולגבי יחיד– 17,870 שקל.

בהפרה נמשכת ייתווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה, ואילו בהפרה חוזרת יוכפל העיצום הכספי.

 הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מסכומים אלה, אלא אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

 • המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק ב-5 השנים שקדמו להפרה  (-40%). לא הפר את אותה הוראה ב-5 השנים שקדמו להפרה (25%-).
 • עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, המעסיק הפסיק את ההפרה (40%-).
 • המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד הכלכלה (20%-).
 • המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה (30%-).
 • המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע באישור היועץ המשפטי של משרד הכלכלה שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעביד (25%-).

במקרה בו התקיימו כמה מהנסיבות הללו, רשאי הממונה להפחית את סכום העיצום בשיעור מצטבר שלא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של מעסיק בשל הפרת הוראה המנויה בתוספת השנייה, אולם במידה שהוגש נגדו כתב אישום – לא יוטל עליו עיצום כספי.

אם הוטל על מעסיק עיצום כספי – החוק מחייב לפרסם זאת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה באופן שיבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה. באתר יפורסמו דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, סכום העיצום הכספי שהוטל, פרטים לגבי המפר, שמו של המפר אם אינו יחיד, וכן את דבר הגשת ערעור ותוצאותיו, אם ישנו.

חובות החלות על מזמין שירות
מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור. אם לא עשה זאת – תחול עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו.
מזמין שירות חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרת חוקי עבודה בידי קבלן כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו.
הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשיעור של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעסיק החובה שהופרה. יצוין כי אין בהוראות חוק זה כדי ליצור יחסי עבודה בין מזמין שירות לבין עובד של קבלן המועסק אצלו, אולם אין בהן לבדן כדי לשלול קיומם של יחסי עבודה בין מזמין שירות לבין מי שהחל בביצוע השירות אצלו כעובד של קבלן.

הבהרה: בשל אורכו של החוק הוא לא הובא במלואו.

 

 ——————————————————————————————————————————————————–

 

התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

חלק א'

 1. ניהול פנקס חופשה לפי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית;
 2. ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 3. איסור העסקת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי, לפי סעיפים 11, 11א ו-12 לחוק עבודת הנוער;
 4. איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע, לפי סעיף 18 לחוק עבודת הנוער;
 5. איסור העסקת נער בלא פנקס עבודה, לפי סעיף 28 לחוק עבודת הנוער;
 6. ניהול פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער;
 7. התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר להעסקה, לפי סעיף 33ד(ב) לחוק עבודת הנוער;
 8. קביעת תקנון לפי סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;
 9. הצגת מודעה לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום;
 10. איסור דרישת פרופיל צבאי לפי סעיף 2א(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;
 11. איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;
 12. איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 11 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
 13. איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובד, לפי סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000;
 14. מתן הפסקות לעובד לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, או בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;
 15. מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה (+מתן הפסקה לנער לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 22א לחוק עבודה הנוער);
 16. מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 17. איסור העסקת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;
 18. איסור העסקת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי האישור הרפואי ובלא הסכמתה, לפי סעיף 10(א) ו-(ב) לחוק עבודת נשים;
 19. איסור העסקת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה, לפי סעיף 10(ג) לחוק עבודת נשים.

 

חלק ב'

 1. מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;
 2. תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;
 3. תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;
 4. איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 5. תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 6. תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 7. איסור העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, ושחל עליו חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בשעות הלימודים לפי סעיף 2(ב1) לחוק עבודת הנוער או בלי שנמסרה למעסיק הודעה לפי סעיף 28א לחוק עבודת הנוער;
 8. איסור העסקת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;
 9. מתן הפסקאות לנער לפי סעיף 22 לחוק עבודת הנוער;
 10. איסור העסקת נער הלומד לימודי ערב בשעות לפי סעיף 23(א) לחוק עבודת הנוער;
 11. איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער לפי סעיף 23(ב) לחוק עבודת הנוער;
 12. איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;
 13. מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה, לפי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001;
 14. מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי סעיפים 1 עד 3 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002;
 15. מסירת תלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר;
 16. איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר;
 17. איסור העסקת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף 8 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;
 18. איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי סעיף 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;
 19. איסור ניכוי סכומים משכרו של העובד הזר לפי סעיף 2(ב)(9) לחוק עובדים זרים;
 20. איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי על ידי מעביד לפי סעי, 2(ב)(3) סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור;
 21. איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד מגורים הולמים על ידי מעביד לפי סעיף 2(ב)(4) סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור.

 

חלק ג'

 1. איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 2. איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;
 3. איסור העסקת נער מתחת לגיל המותר לפי סעיפים 2, 2א ו-7 לחוק עבודת הנוער;
 4. איסור העסקת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, בלא היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;
 5. איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;
 6. איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;
 7. איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;
 8. העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;
 9. איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;
 10. תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;
 11. תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;
 12. איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;
 13. איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד, בלא היתר, לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;
 14. איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;
 15. תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה;
 16. איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012;
 17. תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בנושאים המנויים בפרטים 1 ו-3 שבתוספת לחוק האמור;
 18. התקשרות בחוזה העסקה ופירוט תנאי העבודה בחוזה על ידי מעביד לפי סעיף 1ג(א) ו-(ב) לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור.

 

לצפייה בסקירת חוק דמי מחלה
לצפייה בסקירת חוק חופשה שנתית
לצפייה בסקירת חוק עבודת נשים
לצפייה בסקירת חוק הגנת שכר
לצפייה בסקירת חוק הודעה לעובד
לצפייה בסקירת חוק למניעת הטרדה מינית

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה