שיתוף

בימים אלה מגוייסים אלפי חיילי מילואים לשירות מילואים בעקבות המצב. אם יש בארגון שלכם עובדים שגוייסו למילואים,  כדאי לעדכן אותם, ולרענן את זכויותיהם בכל הנוגע לתשלום המגיע להם.

שכיר זכאי לקבל תשלום (ליום) על פי שכר הברוטו שלו החייב בדמי ביטוח בשלושה החודשים שקדמו לתחילת החודש שבו החל שירות המילואים, לחלק ל-90.

עצמאי זכאי לקבל תשלום ליום מילואים על פי חישוב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בשלושה החודשים שקדמו לתחילת החודש שבו החל שירות המילואים, בתוספת 25%. את התוצאה מחלקים ל-90.

מה לגבי עובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר: מצרפים את שני החישובים. כלומר, הכנסתו כעצמאי החייבת בדמי ביטוח בתוספת 25% ושכר הברוטו החייב בדמי ביטוח בשלושה החודשים שקדמו לשירות המילואים, לחלק ב-90.

אם במהלך שלושה החודשים שלפיהם מחושב התשלום שולמו תוספות יוקר לשכירים, או ששולמו תוספות יוקר במהלך השירות, יעודכנו שכר העובד השכיר או ההכנסה לעובד עצמאי, לגבי החודשים שקדמו לחודש תשלום תוספת היוקר, בשיעור תוספת היוקר.

בחישוב התגמול ילקחו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה לנפגע עבודה.

איך מחשבים את סך התשלום:

אם מדובר בשירות של שבעה ימי מילואים ברצף, או בכפולות של שבעה ימים, גובה התגמול ליום יוכפל במספר ימי המילואים.

אם מדובר בשירות של ששה ימים ברצף, או שלאחר חלוקת מספר הימים ל-7 נוותרים ששה ימים (למשל 13 ימים, או 20 ימים וכך הלאה) התגמול עבור ששת ימי השירות או ששה הימים הנותרים יחושב כאילו החייל שירת במילואים שבעה ימים.

אותו דבר אמור לגבי שירות רצוף של חמישה ימי מילואים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 5. כלומר, התגמול עבור חמישה הימים יחושב כמו תגמול עבור שבעה ימים.

אבל אם מדובר בשירות מילואים של יום אחד עד ארבעה ימים רצופים, או שלאחר חלוקת מספר ימי השירות נותרת יתרה של יום אחד, שני ימים, שלושה ימים או ארבעה ימים, הרי שהתגמול עבור יתרת הימים מעבר ל-7 יחושב כך: מספר ימי השירות כפול 1.4.

כלומר, יום אחד יחושב כמו 1.4 ימים, יומיים יחושבו כ-2.8 ימים, שלושה ימים יחושבו כ-4.2 ימים, וארבעה ימים יחושבו כ-5.6 ימים

כזכור, בשנת 2008 נכנס לתוקף חוק שירות המילואים, המעניק תנאים מיטיבים לחיילי מילואים. כחלק מזה הוגדל סכום תגמולי המילואים בהתאם למספר ימי השירות.

בנוסף, נקבעה זכאות לתגמול עבור ימי שירות המילואים גם לחיילי מילואים שהכנסתם לא נפגעה, הוגדל תגמול המינימום לכל חייל המילואים לסכום של 5,000 שקלים, ונקבע כי תגמולי מילואים ישולמו גם תמורת תקופות שירות קצרות בנות חצי יום.

על כל מעסיק לשלם לעובדיו שנקראו לשירות מילואים את תגמולי המילואים בהתאם לצורת החישוב החדשה, כפי שנכתב כאן.

אף על פי כן, על המעסיק לדווח לביטוח לאומי על מספר ימי המילואים בפועל.

נקודה חשובה: בעבר, אם העובד קיבל שכר כרגיל כאילו לא היה במילואים, הוא לא היה זכאי לתגמולי מילואים.

אלא שבעקבות חוק המילואים השתנה מצב זה ונקבע כי עובד יהיה זכאי לקבל גם את שכרו הרגיל וגם את תגמולי המילואים.

יתרה מכך, המעסיק חייב לשלם לעובד את תגמולי המילואים גם אם תגמולי המילואים הם בסכום הגבוה מהשכר אותו היה אמור העובד לקבל אילו המשיך בעבודתו כסדרה.

זאת ועוד, על המעסיק להמשיך להפקיד עבור העובד כספים לביטוח הפנסיוני במשך כל תקופת שירות המילואים. שירות מילואים אינו קוטע את רצף הוותק של העובד לצורך קביעת זכויותיו.

לא פחות חשוב: אין לקזז את ימי המילואים מימי החופשה השנתית להם זכאי העובד. זאת, גם כאשר ימי המילואים חופפים את ימי החופשה המרוכזת של החברה, אם החופשה המרוכזת חופפת את ימי המילואים.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה