שיתוף

רמת מיומנויות העבודה הבסיסיות של העובדים המשכילים במגזר הפרטי בישראל, היא גבוהה מזו של העובדים המשכילים במגזר הציבורי בישראל. ההבדלים הללו בין רמות המיומנויות הבסיסיות בין עובדי המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, אינם חריגים בהיקפם לעומת שאר מדינות ה-OECD. כך עולה ממחקר של בנק ישראל, שנערך על יד ד"ר יובל מזר מחטיבת המחקר בבנק ישראל.

עוד עולה מהמחקר, כי ברוב מדינות ה-OECD שנבדקו, השכר במגזר הפרטי רגיש יותר למיומנויות הבסיס של עובדים, מאשר השכר במגזר הציבורי.

רגישות השכר למיומנות – נשים מול גברים

מהתפלגות בין נשים לגברים עולה, כי בקרב נשים עובדות בישראל, פער רגישות השכר בין המגזרים הוא גבוה ביחס לשאר העולם. בקרב הגברים, פער רגישות השכר הינו דומה לממוצע של המדינות האחרות.

יצויין, כי ככל שהפער ברגישות של השכר גדול יותר לטובת המגזר הפרטי, כך רמת מיומנויות הבסיס של העובדים גבוהה יותר במגזר הפרטי ביחס למגזר הציבורי.

הבדלים בין המגזר הציבורי לפרטי במיומנויות בסיסיות

המחקר של ד"ר מזר בחן – בקרב שורת מדינות מפותחות – איך נבדל המגזר הפרטי מהמגזר הציבורי במיומנויות העבודה הבסיסיות, המאפיינות את העובדים המשכילים.

זאת ועוד, המחקר בחן אילו משתנים מתואמים עם הבדלים אלו, ובפרט הפערים הבין מגזריים ברגישות של השכר ביחס למיומנויות (התשואה למיומנויות).

החוקר השתמש בנתונים מסקר מיומנויות מבוגרים (סקר PIAAC) שנערך במקביל בישראל, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובכמה ממדינות ה-OECD.

מיומנויות בסיס בנוסף לשכר ותכונות נוספות

ייחודו של הסקר, בכך שהוא בוחן את מיומנויות הבסיס של העובדים, בנוסף לשכר, להשכלה פורמלית ולתכונות אחרות, ואלו מיומנויות שהינן בנות השוואה בקרב המדינות המשתתפות.

במחקר נמצא כי בין המדינות קיימת שונות בפער המיומנויות של העובדים המשכילים בין המגזרים. מבחינה זו ישראל ממוקמת במרכז.

איך משתנה השכר עם גידול המיומנויות

לאחר מכן בחן ד"ר מזר כיצד משתנה השכר של העובדים המשכילים כתוצאה מגידול במיומנויות העובדים, בהשוואה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. המחקר מצא, כי כמעט בכל המדינות, התשואה למיומנויות במונחי שכר, גבוהה יותר במגזר הפרטי.

כלומר, ככל שמיומנויות הבסיס של העובדים גדולה יותר כך, השכר במגזר הפרטי גבוה יותר בהשוואה למגזר הציבורי.

בממוצע של כל המדינות המשתתפות, התשואה למיומנויות היא יותר מכפולה במגזר הפרטי מאשר במגזר הציבורי.

בהשוואה ליתר המדינות, בישראל התשואה למיומנויות גבוהה יחסית במגזר הציבורי, אבל במיוחד במגזר הפרטי ובפרט אצל נשים. כתוצאה מכך, פער התשואות בישראל בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, דומה לממוצע של שאר המדינות בקרב הגברים וגבוה יחסית בקרב הנשים.

עוד עולה מהמחקר, כי בהשוואה בין המדינות, בקרב הגברים, ככל שהתוצר לנפש במדינה גדול יותר, כך עולה מיומנותם (של הגברים העובדים) במגזר הציבורי יחסית למיומנותם במגזר הפרטי.

וככל שפער התשואות לטובת המגזר הפרטי גדול יותר, כך מיומנותם במגזר הפרטי גבוהה יחסית למיומנותם של הגברים העובדים במגזר הציבורי. בהינתן התוצר לנפש, מיומנותן היחסית של הנשים במגזר הציבורי נמוכה יותר ככל שפער התשואות מתרחב.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה