שיתוף

ימי החג בפורים, שחלים השנה מה-21 עד ה-25 במרץ, הם אמנם ימי בחירה אבל המעסיק יכול להוציא במהלכם את העובדים לחופשה כפויה.

כפי שכתבנו בכתבה ימי עבודה וימי בחירה בפורים, השנה חג פורים חל ביום ראשון, ה-24 במרץ, ביום שני ה-25 במרץ וביום חמישי ה-21 במרץ חל צום תענית אסתר. כאמור, כל אחד משלושת המועדים האלה נחשב ליום בחירה של העובדים.

המעסיק רשאי להחליט שבמהלך חג הפורים וביום תענית אסתר, העובדים יצאו לחופשה כפויה, על חשבון ימי החופשה השנתית שצברו.

אם כן, מהי חופשה כפויה מרוכזת במהלך חג פורים ויום תענית אסתר: על פי החוק, מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ימי החג והתענית ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).

כמו כן רשאי המעסיק להוציא עובד מסוים או את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכללים גם ימי החג והתענית.

אם מספר ימי החופשה, כולל ימי המנוחה השבועית הוא שבעה ימים או יותר, על מנהל משאבי האנוש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ועל תאריך תחילתה, לפחות שבועיים מראש.

יש לוודא כי לעובדים יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותם לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

לרשותו של מעסיק שרוצה להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול –  בין אם הוצאה לחופשה מרוכזת לכל העובדים או לחופשה של עובד ספציפי – עומדות אחת מהאופציות הבאות:

1 הוא יכול לא להוציא לחופשה את אותם עובדים שלא נצברו לזכותם מספיק ימי חופשה.

2 הוא יכול להוציאם לחופשה בתשלום, בלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.

3 הוא יכול להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה ללא תשלום באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.

מנגד, עובדים שמעוניינים לצאת במועד מסוים לחופשה, ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, יכולים, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו אלא שבמקרה זה, ימי החופשה יהיו על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.

מה לגבי תשלום שכר עבור ימי חופשת חג הפורים:

יום חופשה במהלך חג פורים או תענית אסתר, דינו כיום חופשה מלא. עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג או התענית, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל, אבל ללא הוצאות נסיעה.

לעובד שלקח יום חופשה בפורים, בין אם כיום בחירה או כיום חופשה רגיל, ינוכה יום חופשה ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו. כלומר, עבור כל יום חופשה ינוכה יום חופשה שלם.

אשר למקבלי קצבת דמי אבטלה (או הבטחת הכנסה), שנדרשים להתיצב בלשכת העבודה, הם רשאים שלא להתייצב בפורים. לשם כך עליהם להציג הצהרה חתומה לגבי ההיעדרות באותו יום.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה