חוק דמי מחלה – סקירה

חוק דמי מחלה – סקירה

דיני חופשת המחלה מרוכזים ב-10 חוקים ותקנות שונים, ולא פעם מעסיקים אינם מודעים למחויבויות החלות על העובד לצורך מימוש זכות זו | חלק ב'

שיתוף
מחלה Photo by Ambro

הקיץ כבר מאחורינו, ואנו מתקרבים בצעדי ענק לעבר מתקפת החיידקים שפוקדת אותנו בכל חורף. חמישה חוקים, ולצדם חמש תקנות שקבע שר העבודה והרווחה, מסדירים את נושא חופשת דמי המחלה של העובדים. לאחר שהצגנו סקירה של חוק עבודת נשים, מוגשות לכם הוראות חוקי ותקנות דמי מחלה.  

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק החל מהיום הרביעי להיעדרו תשלום בעד תקופת המחלה. עבור הימים השני והשלישי להיעדרו הוא זכאי לקבל רק מחצית דמי מחלה, המשתלמים כדין שכר עבודה לכל דבר.

על המעסיק לשלם לעובד דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות 7 ימים לפני המועד האמור. במידה שלא – ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

תקרת זכאות
דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו, ואם שכר העובד משתלם לפי כמות התוצרת – דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך לעבוד והפיק בכל אחד מהימים הכלולים בתקופה האמורה את כמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה שהפיק ב-3 החדשים שקדמו למחלתו. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר מ-90 יום.

בריאות Photo by stockimages

עבור עובד במשכורת תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים, ואילו עבור עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה – תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים.

מציאת עבודה חלופית
במקרה בו רופא קובע כי בשל מגבלות רפואיות אין העובד מסוגל לבצע את העבודה, ולאחר שהתייעץ עם ועד העובדים בעניין הציע לו המעסיק באותו מקום עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית – לא יהיה העובד זכאי לדמי מחלה, ובתנאי ששכרו בעבודה שהוצעה לו לא יפחת מהשכר שהיה מקבל אילו המשיך בעבודתו הקודמת. במידה שלא הציע המעסיק עבודה חלופית המתאימה למגבלותיו הרפואיות של העובד והיא מסוג העבודה העיקרית של העובד תוך 3 שנים שקדמו למחלתו או שהיא עבודה שתואמת את הכשרתו, רמת השכלתו וכושרו הגופני – הוא יהיה זכאי לדמי מחלה. בכל מקרה, אם לא קיים ועד עובדים בארגון – הדבר ייחשב כאילו לא הוצעה לעובד עבודה חלופית מתאימה.

איסור פיטורים
על המעסיק נאסר לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי. עם זאת, מעסיק רשאי לפטר את העובד אם הוא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים עוד בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, וכן במקרה בו מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל.

אם העובד זכאי לדמי מחלה הן מכוח החוק והן לפי תנאי העבודה המוסכמים בינו לבין המעסיק או הנהוגים במקום עבודתו – הוא יהיה זכאי לדמי מחלה לפי בחירתו.
עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך תוך 3 ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה. ההודעה תימסר על ידי העובד או מטעמו, ובלבד שהמעסיק הביא לידיעת העובד את חובתו לקיום הוראה זו.

תעודת מחלה
עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו שבה מצוינים שם החולה ומספר זהותו, אבחון המחלה, התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה, אם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה – התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה, שם הרופא ומענו, וכן מועד הוצאת התעודה. עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת חולים או המאושרת מטעמה, שבה מצוינים פרטים אלו. במקרה בו מתעורר ספק אצל המעסיק לגבי תוכן תעודת מחלה שלא ניתנה מטעם קופת החולים – הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית, ועל העובד מוטלת החובה להיענות להזמנתו להיבדק.

מחלת בן זוג
עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות עקב מחלת בן זוגו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. 
עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

מחלת הורה
עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים, זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. עובד שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין ובאותו פרק זמן. 

על עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו למסור למעסיק הצהרה חתומה בידו בנוגע לטיפול בבן הזוג או בהורה, ולצרף אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג או בהורה בדבר היותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים – לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח הוראה זו.

מחלת ילד
עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות בתנאי ש בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאות זו, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד עד 8 ימים בשנה. כל זאת, אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד – עד 16 ימים בשנה.

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלה ממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד. היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות בשל המחלה הממארת של ילדו.

עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 18 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות.

היריון בת הזוג
עובד זכאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, לצורך ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה – גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה. כל זאת, נוסף על ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים.
נוכחות בלידה לעניין זה הנה מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

על העובד למסור למעסיק הצהרה חתומה בידו בנוגע לנסיבות היעדרותו, וכן אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה

לצפייה בסקירת חוק חופשה שנתית
לצפייה בסקירת חוק עבודת נשים
לצפייה בסקירת חוק הגנת שכר
לצפייה בסקירת חוק הודעה לעובד
לצפייה בסקירת חוק למניעת הטרדה מינית
לצפייה בסקירת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה 

 

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה