שיתוף

בחודשיים הקרובים יחולו החגים יום העצמאות וחג השבועות. יש כמה כללים שנקבעו בחוק, בפסיקה ובפרשנות, לגבי התנהלות שוק העבודה לגבי חופשות כפויות או לא כפויות במהלך החג, וימי מחלה של עובדים במהלך החג.

חופשה כפויה בתקופת החג ביוזמת המעסיק:

הארגון יכול לקבוע כי בערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית עד לסוף החג.

הארגון אף יכול לקבוע שכל העובדים יצאו לחופשה מרוכזת לתקופה של כמה ימים, הכוללים את ימי החג, ערב החג וימים נוספים, אבל רק אם מתקיימות שתי המגבלות הבאות:

1 במקרים בהם תקופת החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) היא למשך שבעה ימים או יותר, יש להודיע לעובדים – לפחות שבועיים מראש – על ההוצאתם לחופשה ועל מועד תחילתה.

2 על מנהל משאבי האנוש לוודא שיש לכל העובדים מספיק ימי חופשה צבורים לניצול, משום שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

3 ימי החג לא נחשבים לימי החופשה השנתית ולכן אינם מנוכים בסך ימי החופשה הצבורים לזכותו של העובד.

אם ימי החג חלים במהלך החופשה השנתית, יראו את החופשה השנתית כנפסקת באותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד\ת ספציפי\ת), רשאי לא להוציא את אותם עובדים לחופשה, או לחלופין, להוציאם לחופשה בתשלום בלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.

אפשרות שלישית היא להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה ללא תשלום באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.

בעוד שהמעסיק לא רשאי להוציא עובדים לחופשה כפויה על חשבון ימי חופשה עתידיים, העובדים כן רשאים לעשות זאת.

עם זאת, עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים למרות שאין להם מספיק ימי חופשה שנצברו לזכותם באותה עת, יכולים, בהסכמת הארגון, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו באותה עת, על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.

דמי מחלה בחג:

בחוק דמי מחלה אין התייחסות לגבי התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.

במקרים בהם עובד נעדר בגלל מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, יש שתי פרשנויות לגבי סכום התשלום:

1 יש לשלם לעובד עבור יום המחלה שחל ביום החג, באותו סכום של דמי המחלה הקבוע בחוק.

2 יש לשלם לעובד את יום החג במלואו, כלומר 100 אחוז משכרו, משום שאילו לא חלה, היה מקבל את הסכום עבור יום החג במלואו.

בענפים מסוימים, בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה, יש הוראות ספציפיות לגבי תשלום עבור יום מחלה ביום החג, כתשלום שכר מלא עבור אותו יום.

.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה