דרושים במשאבי אנוש – נמל חיפה

דרושים במשאבי אנוש – נמל חיפה

שיתוף
נמל חיפה

לנמל חיפה דרוש\ה סמנכ"ל\ית משאבי אנוש

מכרז: 9/19.

היחידה: חטיבת משאבים.

העסקה בחוזה אישי.

תיאור המשרה:

ניהול כלל מערך משאבי אנוש בחברה לרבות:

 • תחום יחסי העבודה.
 • מנהל וארגון.
 • גיוס עובדים.
 • הדרכה.
 • שירותי רווחה.
 • תרבות ארגונית.
 • משק ושכר.

דרישות התפקיד:

תנאי סף:
 • תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, התנהגות ארגונית, הנדסת תעשינה וניהול, משפטים, מנהל עסקים, מנהל ומדיניות ציבורית.
 • ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בניהול מערך משאבי אנוש בארגון המונה 200 עובדים לפחות, והכולל לפחות שלושה מהתחומים הבאים: גיוס. הדרכה. פיתוח ארגוני. שכר ותגמולים. רווחה. תקינה. פרישה. יחסי עבודה.
 • ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול צוות עובדי משאבי אנוש, העוסקים לפחות בשלושה מהתחומים שהוזכרו בסעיף הקודם.
 • ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול משא ומתן.
דרישות וכישורים נוספים:
 • יכולת ניהולית גבוהה ומוכחת וכישורים בין אישיים מצוינים.
 • כושר ניהול משא ומתן מול הגורמים הרלוונטיים בתפקיד בתנאי לחץ.
 • ראייה רחבה ואסטרטגית ויכולת הובלת תהליכי שינוי בארגון.
 • נכונות לעבודה מאומצת בתנאי לחץ וזמן, כולל מעבר לשעות המקובלות.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
תינתן עדיפות תינתן לבעלי\ות:
 • תואר שני במקצועות הבאים: סוציולוגיה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, משאבי אנוש, לימודי עבודה, כלכלה, משפטים, מינהל עסקים, תעשיה וניהול.
 • ניסיון של יותר מחמש שנים בניהול מערך משאבי אנוש בארגון המונה 200 עובדים לפחות, הכולל עבודה שוטפת מול נציגות העובדים (וועדי עובדים וארגון עובדים) וגיבוש הסכמי עבודה.
 • ניסיון מוכח ומשמעותי בתחומי ארגון והפעלת שיטות תמריץ להעלאת פריון והתייעלות.
 • ניסיון ברה-ארגון.
אומדן שכר (משוער):

כ-35-39 אף שקלים ברוטו בחודש לא כולל תשלומים חד פעמיים שנתיים.

הערות:

– פניות מטעם מועמדים שלא עומדים בדרישות המשרה ו\או לא יעבירו את כל המסמכים כנדרש, לא יטופלו.

– החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו\תה של מועמד\ת, ובכלל זה מועמד\ת אשר מסר פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים (מקום בו נדרשים פרטים מלאים).

– החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל כל מועמדות או לבטל את הליך המכרז או לצאת בכל הליך אחר שעניינו דרישה למשרה זו.

– לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את תיאור התפקיד לעיל, להוסיף או לגרוע ממנו מטלות.

– נוכח מהות התפקיד בחטיבת משאבים, ולאור הוראות תקנות רשות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה – 2005, בשים לב בפרט, להגדרת 'קשרי עבודה' ולקבוע בתקנה 4 לתקנות בעניין יחסי כפיפות, ניגוד עניינים וקשרי עבודה, רשאית החברה שלא לקבל לעבודה או לדחות את מועמדות של מועמד\ת שיש לו קרובי משפחה בחברה, והכל בהתאם להוראות התקנות לעיל.

– החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את מועמדותו\תה של מועמד\ת כלשהו\כלשהי, מחמת ניגוד עניינים ו\או ככל שקיים יסוד סביר לחשש לניגוד עניינים בינו לבין החברה ו\או מי מטעמה.

– המועמדים\ות המתאימים\ות יחויבו במבדק התאמה במכון השמה בתל אביב ובדיקה ביטחונית. ככל שלא יתקבלו תוצאות הבידוק הביטחוני של המועמד\ת הזוכה תוך פרק זמן של שישה שבועות מיום הגשת הבקשה למשרד הקב"ט בחברה, ועדת המכרזים תשקול את זכייתו\תה של המועמד\ת בשנית.

– החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בסמכותה ע"פ דין לעיין בר.פ. של מועמדים במכרז.

– החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בתוצאות מבדקי ההתאמה, שנערכו על ידי מועמדים\ות במכרז במהלך תקופה של 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד עריכת המבדקים, הכול באופן כפי שתמצא החברה לנכון, ובכלל זה, לעשות שימוש מלא או חלקי בתוצאות אותם מבדקים כאמור.

– החברה תשלח למועמדים\ות שישתתפו באופן פעיל בהליכי המיון, הודעות בדבר התקדמות הליכי המיון ותוצאותיהם, בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב – 2002.

– על המועמדים\ות להיות זמינים לשם השתתפות בהליכי המיון. ככל שהמועמד\ת לא יהיה\תהיה זמינ\ה להשתתפות בהליכי המיון לתקופה העולה על שבועיים ממועד הזימון לאחד משלבי המכרז, תיפסל מועמדותו\תה.

– החברה שומרת את המידע אשר יומצא על ידי מועמד כלשהו למשרה המוצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ולפי כל דין.

מסמכים אותם יש לצרף:

 • קורות חיים הכוללים פירוט בדבר ניסיון מקצועי רלוונטי, הדרכות, הכשרות והשכלה.
 • צילום תעודות השכלה והכשרה.
 • על המועמד\ת למלא ולחתום על טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל חיפה בע"מ וטופס הצהרה בדבר קשר או זיקה.

 

ניתן להוריד את הטפסים באתר הבית של החברה: //www.haifaport.co.il.

 • את המסמכים יש לשלוח למכון 'אדם מילא' עד לתאריך 29.4.2019 בשעה 23:59 בקישור //pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=ha+EjN6mFMc
 • את קורות החיים יש לצרף בקובץ בפורמט WORD בלבד.
 • לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות הפקס.
 • על המועמד\ת מוטלת האחריות לבדוק את קבלת המסמכים בטלפון 04-8502220 שלוחה 517 או במייל: Haifa-port@adam-milo.co.il.

בקשות שישלחו לאחר התאריך האמור, לא יובאו בחשבון.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה