הלנת שכר – שאלות ותשובות

הלנת שכר – שאלות ותשובות

מתי נחשב עיכוב בשכר להלנה? ומתי יש לשלם פיצויי הלנת שכר?

שיתוף
הלנת שכר

הלנת שכר

הלנת שכר היא עיכוב תשלום השכר לעובד בזמן. המילה "הלנה" מתייחסת לעיכוב – הלנת לילה של השכר לעובד. בחוק מספר כללים הקובעים מהי הלנת שכר, ומתי יש לפצות עובד אם שכרו לא שולם בזמן. אספנו עבורכם מספר שאלות ותשובות בנושא.

מתי מדובר בהלנת שכר?

החוק מחייב לשלם לעובד את שכרו בתום העבודה באותו חודש, ועד תשעה ימים מיום סיומו. כלומר, מעסיקים המשלמים את המשכורת ב-9 בחודש נוהגים לפי חוק, אך מעסיקים שישלמו ב-10 בחודש והלאה יהיו מליני שכר.

אם מעסיק שילם לעובד שכר ב-11 בחודש, פיצויי הלנת השכר יחושבו מתום החודש ולא מה-9. מכיוון שהחוק מאפשר למעסיק לשלם לעובד את השכר ללא תשלום פיצויי הלנה – תשעה ימים מתום חודש העבודה. מעבר לתשעת הימים – כלומר אם ישלם המעסיק את השכר ב-10 בחודש, יהיה עליו לשלם פיצויי הלנה מיום האיחור הראשון – היום הראשון שמעבר לסוף החודש.

מתי יזוכה מעביד מתשלום הלנת שכר או מתי יופחת שיעור הלנת השכר?

כאשר הוגשה תביעה בגין ההלנה בתוך שנה מיום הלנת השכר או תוך 60 יום מהיום שבו קיבל העובד את השכר שהפיצוי קשור בו, המוקדם מביניהם.

כאשר המעסיק הלין את שכרו של העובד בתום לב.

כאשר הלין המעסיק את שכרו של העובד בגלל סיבות שאינן תלויות בו.

כאשר קיימים חילוקי דעות בדבר גובה השכר, חילוקי הדעות יגרמו למעסיק לעכב את השכר.

מתי יש לשלם פיצויי הלנת שכר?

הלנת שכר תקפה כאשר מדובר ברכיב המחושב לשכר. כאשר מעסיק לא שילם לעובד את שכרו במועד הנ"ל הקבוע בחוק, יש לשלם לו פיצויי הלנת שכר:

• 5% מהשכר המולן עבור השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום השכר + 10% מהשכר עבור כל שבוע שלאחריו או חלק ממנו.

• הפרשי הצמדה מהמועד לתשלום השכר ועד ליום תשלומו + 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי הצמדה בעד כל חודש.

אילו מרכיבים לא יחושבו בפיצויי הלנת השכר?

על פי חוק הגנת השכר, תשלומים המגיעים לעובד לאור עבודתו יחשבו כשכר עבודה, לרבות תשלום חג, שעות נוספות, דמי חופשה, דמי מחלה ועוד. אם בחוק הגנת השכר נקבע מועד לתשלום רכיבים אלה – הם ייחשבו לצורך חישוב פיצויי הלנה. כך שבפועל, רק דמי חופשה יחושבו לצורך פיצויי הלנת שכר.

לא יחושבו לצורך פיצויי הלנת שכר: דמי הודעה מוקדמת, דמי הבראה, תשלום עבור הוצאות נסיעה, תשלום עבור כוננויות ותורנויות. הסיבה: אין בחוק אזכור למועד תשלום רכיבי שכר אלה.

מעסיק שנתבע על ידי עובד בגין אי תשלום רכיב שכר מסוים, כמו תשלום דמי הבראה, יהיה מחויב לשלם לעובד לפיצויי הלנה?

המעסיק יהיה חייב לשלם אך ורק את הסכום המגיע לעובד, ללא פיצויי הלנה. זאת משום שרכיב זה אינו נחשב לרכיב שכר בחוק הגנת השכר.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה