שיתוף

אחת הסוגיות שמעסיקים תוהים לגביה היא, האם הם יכולים לפטר עובד בעת שהוא נמצא בבידוד.

"בנושא איסור פיטורים בתקופת מחלה (סעיף 4א לחוק דמי מחלה), דינה של היעדרות בגין בידוד כדינה של היעדרות בגין מחלה. לכן חל איסור על פיטורי העובד בתקופת הבידוד", אומר עו"ד קובי חתן, מומחה לדידי עבודה, בריאיון ל-HRus.

"במהלך תקופת הבידוד ימשיך המעסיק להפריש לעובד את מלוא ההפקדות לביטוחים הפנסיוניים ולקופות הגמל, והוותק של העובד במקום העבודה נשמר".

מה קורה במקרים בהם העובד ששוהה בבידוד עובד מהבית?

"במקרים בהם העובד והמעסיק סיכמו ביניהם (והסכימו על כך) שהעובד יעבוד מהבית בתקופת הבידוד, העובד יהיה זכאי לשכרו הרגיל ולא לדמי בידוד. במקביל, לא יופחתו לו ימי מחלה בגלל הבידוד.

"עם זאת, המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין ימים אלה".

מהו השיפוי למעסיק בגין תקופת הבידוד והתשלום עבורה ואיך זה מתנהל?

"מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד בהתאם לזכאותו כפי שתואר, יקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי, על פי הפירוט הבא:

1 "עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד יקבל המעסיק שיפוי בשיעור של 100% מעלותו של יום הבידוד (אלא אם כן מדובר בהסדר מיטיב במקום העבודה, או בעובד שחזר מנסיעה לחו"ל מטעם המעסיק).

2 "עבור שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד, השיפוי יחושב על פי מספר העובדים שהועסקו על ידי המעסיק ביום ה-1 באוגוסט 2020.

  • "מעסיק שהעסיק 20 עובדים או פחות (1-20 עובדים), יקבל שיפוי בשיעור של 75% מעלות יום הבידוד.
  • "מעסיק שהעסיק יותר מ-20 עובדים (21 עובדים או יותר), יקבל שיפוי בשיעור של 50% מעלות יום הבידוד".

מה צריך המעסיק לעשות כדי לקבל את השיפוי?

"כדי לקבל את השיפוי, המעסיק צריך להגיש בקשה לביטוח הלאומי בתוך 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד (בעקבות שינויים שבוצעו לאחרונה, כיום ניתן לקבל שיפוי גם 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד – פרטים על כך בהמשך הכתבה).

"התנאי לתשלום זה הוא שמשרד הבריאות הודיע למוסד ביטוח הלאומי כי העובד דיווח על שהייתו בבידוד.

"חשוב להדגיש, כי בהוראת השעה הוחלו ההוראות בשינויים מסוימים, רטרואקטיבית מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ה-19 בנובמבר 2020".

למה נקבעה הארכת הוראת השעה בחודש אפריל 2021?

"הוראת השעה מחודש נובמבר 2020 היתה אמורה לפוג בסוף מרץ השנה (ב-31 במרץ 2021). אבל היא הוארכה באפריל 2021 בשלושה חודשים נוספים (עד ל-6 ביולי 2021) בגלל פיזור הכנסת ה-23 וקיום הבחירות.

"בהתאם לכך, התאים גם המוסד לביטוח לאומי את התקופה בה יוכלו מעסיקים לקבל שיפוי.

חודש יולי כבר הרחק מאחורינו ותיכף נכנסים לספטמבר 2021. מה קורה עכשיו לגבי התשלום עבור ימי הבידוד?

"ב-5 באוגוסט פורסם תיקון מס' 6 להוראת השעה, שחידש את הסדר ימי הבידוד שהסתיים ב-7 ביולי 2021. במסגרת חידוש ההסדר בוצעו כמה שינויים והתאמות.

"שינוי אחד הוא לגבי התקופה שמיום 8 ביולי 2021 ועד ל-4 באוגוסט 2021: לגבי תקופה זו חל ההסדר הקודם, ובקשה לשיפוי בגין תקופה זו ניתן להגיש החל מה-15 באוקטובר 2021.

שינוי שני הוא זה: "עובד ששוהה בבידוד, אבל לא התחסן נגד קורונה, ואין מניעה רפואית עבורו להתחסן נגד קורונה, והוא אינו מחלים מקורונה, זכאי רק ל-75% מגובה דמי הבידוד ששולמו עד כה.

"למרות זאת, קיימים חריגים. במקרה שהם מתקיימים, העובד יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים. מדובר במקרים חריגים שאינם תלויים בעובד ("עובד בבידוד מזכה").

מהם המקרים החריגים בהם העובד זכאי לדמי בידוד מלאים?

1 "העובד כן התחסן נגד קורונה, אבל הוא נכנס לבידוד לפני שחלפו 30 ימים ממועד החיסון הראשון, או תשעה ימים ממועד החיסון השני, ובתנאי שהמציא על כך אישור למעסיק.

2 העובד הוא מחלים מקורונה או מחוסן נגד קורונה, אבל חייב בבידוד בהוראת משרד הבריאות.

לדוגמה:

  • מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת.
  • מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה מאומת במהלך 14 הימים האחרונים.
  • מי שקיבל ממצא חיובי ל-nCoV בבדיקת קורונה מיידית.
  • קיימת לעובד מניעה רפואית להתחסן על פי אישור רפואי שהציג למעסיק.
  • העובד שוהה בבידוד עם ילדו, שעליו חלה חובת בידוד (ילד שאינו חולה או חזר מחו"ל), ומסר למעסיקו הצהרה לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו הוא "עובד בבידוד מזכה").
  • 'הורה מלווה', או עצמאי שחדל לעבוד בשל בידוד הילד.
  • עובד קטין, מתחת לגיל 18.
  • העובד שוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה זרה אליה נשלח מטעם המעסיק.

מה המשמעות של הורה מלווה?

"הורה מלווה הוא עובד שלא חלה עליו חובת בידוד – כלומר, הוא מחלים מקרונה או מחוסן נגד קורונה והמציא למעסיק אישור  תו ירוק – ושהוא נעדר מעבודתו בגלל חובת בידוד של ילדו (בידוד שלא נובע מחזרה מחו"ל או ממחלת קורונה.

הורה מלווה צריך למסור למעסיקו הצהרה שלפיה אין לילד הורה אחר, ושבימי היעדרותו הוא 'עובד בבידוד מזכה', 'הורה מלווה', או עצמאי שחדל לעבוד בגלל בידוד הילד, והוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו, והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

מה המשמעות של הורים מלווים לסירוגין?

"'הורים מלווים לסירוגין' הם עובדים שהם הורים מלווים ונעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם. עובדים אלה יהיו זכאים לקבל דמי בידוד.

"יום ההיעדרות הראשון לבידוד (שאינו בתשלום), ינוכה רק מההורה שנעדר ראשון. שני ההורים צריכים למסור למעסיק הצהרה על ימי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו, בצירוף הצהרה של ההורה האחר למעסיקו.

עובד כזה זכאי לדמי בידוד החל מיום 1 בינואר 2021 עד ל-4 באוגוסט 2021 (בהתאם להסדר קודם).

"בקשה לשיפוי ביחס לבידוד זה תוגש החל מיום 15 באוקטובר 2021 ועד ליום 15 בדצמבר 2021, כל עוד העובד מסר למעסיק הצהרה והעתק מהדיווח למשרד הבריאות על הבידוד, עד ליום 5 בספטמבר 2021".

אילו עוד כללים כדאי שמעסיקים ועובדים ידעו לגבי דמי בידוד?

"הזכאות לדמי בידוד תינתן רק עבור תקופת הבידוד הקצרה ביותר האפשרית לפי צו בידוד בית, כאשר תקופת הבידוד הקצרה ביותר כיום עומדת על שבעה ימים (בכפוף לביצוע שתי בדיקות קורונה שתוצאותיהן שליליות).

"פרט לכך, כפי שכבר הזכרנו, בעקבות קיצור תקופת הבידוד, המעסיק רשאי לקזז לעובד עד שלושה ימי מחלה בלבד ממכסת המחלה הצבורים, ולא ארבעה ימים כפי שהיה קודם לכן.

"בנושא שיפוי המעסיק חשוב להדגיש, כי נקבע שיילקחו בחשבון העלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל – כמו לדוגמה דמי ביטוח לאומי – בשיעור שלא עולה על 30% מדמי הבידוד ששולמו לעובד בפועל.

"ולבסוף יש לציין (כפי שהוזכר בתחילת הכתבה), כי הוארך פרק הזמן בו ניתן להגיש את התביעה לקבלת השיפוי, מ-60 ימים ל-90 ימים מתום החודש בו שהה העובד בבידוד".

האם יש מועד בו פג תוקפם של כל הכללים וההנחיות הללו?

"תוקפה של הוראת השעה, נכון להיום, הוא עד לסוף אוקטובר, כלומר עד ל-31 באוקטובר 2021".

 לקריאת חלק א' של הכתבה: מי משלם עבור ימי הבידוד של העובדים

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה