שיתוף

ביוני צפויים עובדים רבים לחזור לעבודה לאחר חודשים ארוכים של חופשה ללא תשלום (חל"ת). חלק מהעובדים הללו יחזרו לקבל את שכרם כפי שהיה לפני פרוץ המשבר אבל יהיו עובדים רבים ששכרם יופחת.

במהלך תקופת החל"ת נוכה מס הכנסה מסכום קצבת האבטלה שהעובדים קיבלו. כעת, עם חזרתם, משתנה סכום השכר שלהם (לעומת הקצבה).

המשמעות היא שיתכן שסכומי המס שהם ישלמו מהשכר שיקבלו בחצי השני של השנה יהיו גבוהים יותר מסכומי המס שהיה עליהם לשלם.

מנגד, יתכן שיהיו עובדים שסך המס שהם ישלמו השנה יהיה נמוך מסכום המס שיהיה עליהם לשלם עבור שנת 2021.

כך או כך, לקראת סוף השנה הנוכחית יצטרכו מחלקות משאבי האנוש לוודא שעובדים ששילמו מס גבוה מדי יקבלו החזרים (לפני תום שנת 2021), בעוד שעובדים ששילמו פחות מהנדרש ישלמו את סכומי המס שעליהם לשלם עבור שנת המס 2021, שאם לא כן, יהיה עליהם לשלם ריבית והצמדה למדד עבור הסכום החסר.

גובה מס ההכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי, כלומר על פי סך כל הכנסותיהם בשנת המס הרלוונטית.

בפועל מנוכה משכר העובדים מס הכנסה על בסיס חודשי דרך תלוש השכר. הסכום החודשי הזה נקרא ניכוי מס במקור. סכום המס מחושב על פי חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים.

נתון נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שיש עובדים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד. במקרה כזה, שבו הארגון שלכם אינו מקום העבודה היחיד של העובד, כדאי לעודד את העובדים הרלוונטיים להעביר אל משאבי האנוש טופס תיאום מס מוקדם ככל האפשר.

לשם כך, על מנהלי משאבי האנוש לתת לעובדים אלה מכתב בו מצויין סכום השכר השנתי המשוער שהעובד צפוי לקבל במהלך החודשים יוני עד דצמבר 2021, כאשר המכותב במכתב הוא פקיד השומה.

מכתב זה יאפשר לעובדים לקבל ממס הכנסה את תיאום המס. כלומר, על פי חישוב הכנסתו של העובד מדמי אבטלה פלוס הכנסתו השנתית המשוערת משני מקומות העבודה, מחשב פקיד השומה מהו שיעור המס המקסימלי (מדרגת המס העליונה) שיש לנכות משכרו של העובד.

יצויין, כי כאשר עובדים מועסקים בכמה מקומות עבודה ולא עורכים תיאום מס, מנוכים משכרם סכומי מס הכנסה על פי מדרגת המס הגבוהה ביותר (כלומר, הם משלמים מס בסכומים גבוהים הרבה יותר מאלה שהם צריכים לשלם).

בכל מקרה, בסוף שנת המס, ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית של העובד – בין אם מדובר בהכנסתו מדמי אבטלה והכנסתו מהארגון שלכם, או מדמי אבטלה ומכמה מקומות עבודה – ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ועל פי החישוב הזה ניתן לחשב את סכום המס הסופי שעליו לשלם.

איך יכולים העובדים לקבל החזרי מס: במהלך תקופת החל"ת שילמו עובדים רבים את ההפקדות לביטוחים הפנסיונים שלהם באופן עצמאי, כלומר, שלא דרך המשכורת. סכומים אלה מזכים אותם בהקלות במס.

כדי לאפשר לעובד לקבל החזרי מס לשנת 2021 יש לבקש מכל עובד שחוזר מהחל"ת – ואשר הפקיד באופן עצמאי הפקדות לביטוח הפנסיוני – את האישור מקרן הפנסיה לגבי הסכומים שהופקדו.

על פי סכומים אלה ניתן לתת לעובדים הנחות במס הכנסה (הביטוחים הפנסיונים נותנים את האישורים הללו בדרך כלל רק לקראת סוף השנה).

כאמור, את הדו"חות והאישורים על ההפקדות שבוצעו החל מינואר 2021 יקבלו העובדים רק בסוף השנה. אבל יש עובדים רבים ששילמו באופן עצמאי את ההפקדות במהלך חודשי החל"ת בשנת 2020.

ובימים אלה מקבלים העובדים את הדו"ח השנתי של כל סוגי הביטוחים הפנסיונים, לשנת 2020.

לכן כדאי לעדכן את העובדים כבר עכשיו (גם את אלה שנמצאים עדיין בחל"ת) כי הם יכולים לקבל החזרי מס מפקיד השומה.

כמו כן יש לעדכן את העובדים (אלה שחזרו מחל"ת ואלה שעדיין נמצאים בחל"ת) כי כדי לקבל החזרי מס בשל תשלומי ההפקדות שביצעו באופן עצמאי לקרנות הפנסיה השונות, עליהם להגיש לפקיד השומה את הטפסים הבאים:

1 טופס 106, בו מצויין סך ההכנסות של העובד מעבודתו בארגון בשנת 2020 (עובד שעבד ביותר ממקום עבודה אחד, טרם יציאתו לחל"ת, יצטייד בטופסי 106 מכל מקומות העבודה בהם עבד).

2 אישור מהביטוח הלאומי לגבי סכום קצבאות (דמי) האבטלה שהעובד קיבל מהביטוח הלאומי בשנת 2020 (אישור המקביל לטופס 106).

3 הדו"ח שקיבל העובד מהביטוח הפנסיוני לגבי הסכומים ששילם באופן עצמאי בשנת 2020.  

4 טופס 135 שעל העובד למלא ולצרף לכל שאר המסמכים המוגשים לפקיד השומה. (הסבר למילוי הטופס ניתן לקבל גם באתר של רשות המיסים).

5 אישורים רלוונטיים נוספים המעידים על זכאותם של העובדים להקלות, לרבות אישור על תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיו"ב.

6 צילום צ'ק מבוטל או אסמכתה מתאימה אחרת לשם אימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם העובד יהיה זכאי להחזר, הוא יקבל אותו אל חשבון הבנק.

כאמור, ניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד שש שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.

עובדים המבקשים החזרי מס עבור יותר משנת מס אחת צריכים להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.

כדאי לעדכן את העובדים כי אם יתקלו בקשים במילוי הטפסים, הם יוכלו להיעזר בחודשים אפריל-מאי בלשכות ההדרכה של רשות המיסים המעניקות סיוע במילוי הדו"ח השנתי בחינם.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה