1990-2009: שיעור המשתכרים מינימום או פחות נותר זהה במשך 20 שנה

1990-2009: שיעור המשתכרים מינימום או פחות נותר זהה במשך 20 שנה

מחקר מקיף שבוצע בבנק ישראל בטווח השנים הללו, מלמד על צמצום פערי השכר המגדריים בחמישון התחתון ועלייה בשכר המינימום

שיתוף
דו

שכר המינימום, התפלגות השכר ופער השכר המגדרי בישראל עמדו במוקד מחקר מקיף חדש שנערך בבנק ישראל בטווח השנים 1990 ל-2009 ופורסם השבוע.

עיקרי הממצאים מצביעים על עלייה בשכר המינימום ביחס לשכר הממוצע במשק, בין השנים 1996 ל-2003. עם זאת, שיעור המשתכרים שכר מינימום או פחות מכך, לא השתנה לאורך השנים בעיקר בשל עלייה תואמת בשכר בקרב משתכרי השכר הנמוך.

לעלייה בגובה שכר המינימום היה חלק בצמצום פער השכר המגדרי בחמישוני השכר הנמוכים, אולם השפעתו לצמצום פער השכר המגדרי הכולל הייתה נמוכה.

רמתו של שכר המינימום בישראל נקבעת על פי חוק שכר המינימום, ביחס לשכר הממוצע במשק. חישוב השכר הממוצע לצורך קביעת שכר המינימום מתבצע אחת לשנה, באפריל, על בסיס הנתונים הידועים עד אז, כלומר על סמך השכר הממוצע בחודשים אוקטובר-דצמבר בשנה שקדמה לעדכון.

במידה שהשכר הממוצע נמצא במגמת עלייה, היחס שבין שכר המינימום לבין השכר הממוצע בפועל במשך השנה יהיה נמוך ברוב חודשי השנה מהיחס שנקבע בחוק שכר המינימום. ככל שעליית השכר הממוצע מהירה יותר, כך תהיה לפיגור של שכר המינימום אחרי השכר הממוצע תרומה גדולה יותר לשחיקת שכר המינימום ביחס לשכר הממוצע.

את המחקר ביצעו יובל מזר ואסנת פלד מחטיבת המחקר בבנק המרכזי. "מצאנו", כותבים פלד ומזר במאמר המסכם את מחקרם,  "כי במשך השנים 2003-1996 לא חלו שינויים מהותיים בשיעור העובדים שמשתכרים פחות משכר המינימום. יש לכך שני הסברים עיקריים. אל"ף,

מצאנו כי במשך השנים 2003-1996 לא חלו שינויים מהותיים בשיעור העובדים שמשתכרים פחות משכר המינימום (איור 2). לעובדה זו שני הסברים עיקריים:  ראשית, יתכן כי שכרם של מרבית העובדים המשתכרים שכר נמוך עלה בשיעור דומה לעלייה בשכר המינימום. כלומר, עובדים ששכרם קודם לשינוי נמצא מעל שכר המינימום הקודם, קיבלו העלאת שכר בשיעור דומה לעלייה בשכר המינימום, כך שגם שכרם החדש היה מעל לשכר המינימום המעודכן. במצב כזה שיעור המשתכרים שכר מינימום ופחות נשאר יציב למרות השינויים בשכר המינימום. נציין כי סבירותו של מצב זה גדלה כאשר לפחות חלק מהעובדים משתכרים שכר הנמוך מתפוקתם השולית.

"לפי תרחיש אחר,  אם מעלים את שכר המינימום הסטטוטורי, העסקתם של העובדים בעלי המיומנויות הנמוכות ביותר הופכת לבלתי כדאית, והם מפוטרים. במילים אחרות- חלקה התחתון של התפלגות השכר נשאר ללא שינוי, אולם העלאת שכר המינימום מובילה לפיטורי העובדים המצויים בחלק זה. על כן סך כל התעסוקה במשק קטן, אולם שיעורם של המשתכרים שכר מינימום או פחות נשאר ללא שינוי. במצב כזה נצפה לראות  שינוי בהרכב התעסוקה – הן בכלל המשק ובפרט בקרב המשתכרים שכר נמוך, כך שמשקלם של בעלי מיומנויות נמוכות ירד. ייתכן כמובן גם שילוב של שתי האפשרויות".

 

 גידול מהיר

שכרן של נשים בחמישון השכר התחתון במגזר העסקי גדל בין השנים 1996 עד 2003, בקצב מהיר בהרבה מזה של נשים בעשירונים גבוהים יותר. לשינוי בשכר המינימום, כך התחוור לחוקרים, הייתה תרומה ניכרת לכך.

בדומה לנשים, עליית שכרם של גברים בחמישון התחתון הייתה גבוהה יותר משל גברים בעשירוני השכר הגבוהים יותר, אך איטית יותר משל נשים בחמישון השכר התחתון. פירושו של דבר הוא שפער השכר המגדרי בתחתית סולם השכר הצטמצם.

למרות העלייה המהירה יחסית בשכרן של נשים בחמישון התחתון- הן בהשוואה לגברים והן בהשוואה לנשים בשאר התפלגות השכר, תרומתו המוחלטת של שכר המינימום לצמצום פער השכר המגדרי הממוצע בכלל המגזר העסקי הייתה נמוכה: פחות מנקודת אחוז מתוך צמצום כולל של כמעט תשעה אחוזים, זאת בשל חלקן הקטן יחסית של המשתכרות שכר נמוך בסך תשלומי השכר.

גם כאשר שכירות אלו מקבלות תוספת שכר משמעותית ביחס לשכרן הנמוך,  מדובר בסכום נמוך, שהשפעתו על כלל השכר במשק קטנה יחסית.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה