שיתוף

ארגונים שתחום עיסוקם הוא בתחומי התעשייה והשירותים עשויים לקבל סיוע בקליטת עובדים חדשים המגיעים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ושסובלות פעמים רבות מאפליה בקבלה לעבודה.

הסיוע ניתן על ידי משרד הכלכלה והתעשייה, והוא מוענק באמצעות השתתפות המדינה בעלות השכר של העובד החדש, לתקופה של 30 חודשים. לארגונים בישובי עוטף עזה ודרום הארץ ניתן סיוע בתנאים מיטיבים יותר.

מדובר באוכלוסיות שכאמור סובלות לעיתים קרובות מאפליה בקבלה לעבודה, לרבות אנשים עם מוגבלות, חד הוריים, חרדים, גברים בדואים מהנגב, ונשים מהחברה הערבית, לרבות נשים דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות.

הסיוע ניתן בדרך של מכרז. ארגון שזכה במכרז וזכאותו תאושר, יקבל כאמור, השתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 30 חודשים.

שכר הברוטו לעובד, במהלך תקופת הסיוע, יהיה כפי שיתחייב המעסיק בבקשה שיגיש, כל עוד הוא לא נמוך מ-70% מהשכר הממוצע במשק.

שכרם של עובדים בעלי מוגבלות יהיה לפחות שכר מינימום או שכר מינימום מותאם.

בנוסף לסיוע זה, יכולים ארגונים לקבל סיוע גם מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים בישובי עדיפות לאומית, בעוטף עזה ובירושלים.

גם באזורים אלה מותנית קבלת הסיוע בקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות שסובלות בדרך כלל מאפליה בקבלה לעבודה וששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

הארגונים שזכאים לקבלת סיוע זה הם ארגונים שפועלים בענפי התעשייה או השירותים, עונים על הקריטריונים המפורטים בנוהל, ומבקשים להעסיק עובדים מהאוכלוסיות שהוזכרו.

אשר לסיוע להעסקת חרדים, מדובר בהעסקת גברים ונשים שומרי מצוות, שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:

1 העובד או בת זוגו (או שניהם) למדו במוסד לימוד חרדי שהינו מוכר על ידי משרד החינוך. ילדיהם עד גיל 18 לומדים במוסדות לימוד חרדיים.

2 העובד עצמו, או בעלה של העובדת קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית (או שיכל לקבל את הפטור ובחר לבצע שירות צבאי או אזרחי).

3 העובד למד בישיבה גבוהה או כולל חרדי הנתמך על ידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.

4 העובדת למדה במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ותקצוב במשרד החינוך.

5 מקום המגורים של העובד או העובדת נמצא ברשימת יישובים ואזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית שרמת ההומוגניות שלה היא 1 לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למי שלא הוכח כי הם עונים על התנאים הקודמים לגבי פטור משירות צבאי ולימודים במוסד הנתמך על ידי משרד החינוך).

הסיוע לארגונים המעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות (גברים ונשים) יתקבל לגבי אנשים שמתקיים לגביהם אחד מהכללים הבאים:

1 האדם הוא בעל נכות של 20% לפחות, על פי קביעה של גורם מוסמך.

2 חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר על-פי קביעה של גורם מוסמך.

3 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה קבע כי הוא אדם עם מוגבלות בהתאם להגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כאשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם עם נכות לפי שני הסעיפים הקודמים.

הסיוע לארגונים המעסיקים הורים יחידים יתקבל לגבי נשים וגברים העונים על אחד התנאים הבאים:

1 הורה יחיד המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי, ומקבל גמלת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

2 הורה יחיד כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות, ובראשן הורה יחיד שצירף תצהיר להוכחת היותו הורה יחיד, בהתאם לנוסח המפורט בנהלים, והכנסתו החודשית הממוצעת (ברוטו) ברבעון שבו המעסיק מדווח על העסקתו, לא עלתה על השכר הממוצע במשק.

הכללים לגבי ארגונים בכל איזורי הארץ:

בעת הקמת עסק חדש, על מבקש הסיוע להעסיק לפחות חמישה עובדים חדשים מהאוכלוסיות שיצוינו, ושחמישה עובדים אלה יהוו לפחות 90% מכלל העובדים החדשים.

בעל הרחבת עסק קיים, על מבקש הסיוע להעסיק, בנוסף, לפחות חמישה עובדים חדשים מהאוכלוסיות שיצוינו, ושחמישה עובדים אלה יהוו לפחות 90% מכלל העובדים החדשים של אותו ארגון.

עם זאת, מעסיק שיתחייב להעסיק כעובדים חדשים רק בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, יוכל להעסיק לפחות שלושה עובדים חדשים.

מהם סכומי השתתפות המדינה:

סכום הסיוע עבור כל עובד יינתן בהתאם לשיעורים מסויימים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר חודשי של 160 אלף שקלים.

שיעור ההשתתפות בשכר העובד במקרים שבהם 90% מהעובדים החדשים שגוייסו הם מתוך כלל האוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך:

ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד יקבל המעסיק השתתפות של 30% בשכר, ועבור עובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב יקבל המעסיק השתתפות בשיעור של  35%.

החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 יקבל המעסיק  השתתפות בעלות השכר בשיעור של 20%, ולעובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב – 25%.

החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 יקבל המעסיק השתתפות בעלות השכר של 10%, ולעובדים שהם גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב – 15%.

שיעור ההשתתפות של המדינה בעלות שכר העובד במקרים שבהם 90% מהעובדים החדשים הם גברים חרדים, אנשים עם מוגבלויות או נשים בנות החברה הערבית:

ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד החדש יקבל המעסיק השתתפות בעלות השכר בשיעור של 37.5%.

החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 יקבל המעסיק השתתפות בעלות השכר בשיעור של 27.5%.

החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 יקבל המעסיק השתתפות בשיעור של 17.5%.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

2 תגובות

  1. השתתפות בשכר לאוכלוסיות מוחלשות ניתנת במסגרת הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל.

השאר תגובה