שנת 2016 מתחילה ביציבות תעסוקתית

שנת 2016 מתחילה ביציבות תעסוקתית

מנתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה, כי ברבעון הראשון של 2016 נרשמה יציבות יחסית בשוק העבודה הישראלי

שיתוף

עוד עולה מהנתונים, כי בשיעור האבטלה ברבעון הראשון של השנה, נרשמה עלייה קלה לכדי 5.3%. שיעור ההשתתפות נותר ללא שינוי בשיעור של 64.2 אחוזים.
כתוצאה מההתפתחויות הללו, שמר שיעור התעסוקה על יציבות יחסית בשיעור של 60.8 אחוזים – שיעור גבוה בקנה מידה היסטורי ובהשוואה בינלאומית.

OECD-השתתפות

עבור ארה"ב, ישראל וקנדה – נתוני הרבעון הראשון של 2016. עבור יתר המדינות – נתוני הרבעון האחרון של 2015.
מקור: OECD

שוק העבודה לפי מגדר

עוד על פי הנתונים עולה, כי בקרב גברים נרשמה הרעה ברבעון הראשון של 2016, כאשר שיעור ההשתתפות ירד ושיעור האבטלה עלה. מנגד, בקרב נשים נרשמה התפתחות הפוכה.
נרשמה ירידה בשיעור ההשתתפות בגילאי העבודה העיקריים, שנבעה מהרעה משמעותית בשיעור ההשתתפות בקרב גברים. הרעה זו קוזזה בעלייה בשיעור ההשתתפות של נשים.
בשיעורי האבטלה של נשים ושל גברים בגילאים אלה לא נרשם שינוי משמעותי.

 

עליה בשיעור האבטלה בתל אביב

בבחינת נתוני שוק העבודה לפי מחוזות נראה בבירור כי מגמת הירידה בשיעור האבטלה מאז שנת 2012 אפיינה בעיקר את מחוזות צפון ומרכז. מגמה זו נמשכה גם ברבעון הראשון של 2016, בו נרשמה ירידה בשיעור האבטלה במחוזות צפון ומרכז.
מנגד, במחוז תל אביב נרשמה עלייה מהירה בשיעור האבטלה, אולם זה נותר נמוך משמעותית משיעורי האבטלה ביתר המחוזות, למעט מחוז מרכז.
בעוד שבמחוזות צפון, חיפה ומרכז לא חל שינוי מהותי בשיעור ההשתתפות במהלך ארבע השנים האחרונות, מחוזות ירושלים ותל אביב תרמו באופן משמעותי לגידול בשיעור ההשתתפות בתקופה האמורה.

אבטלה לפי מחוזות

החרדים והערבים תורמים לשיעורי עוני גבוהים

המשק הישראלי מאופיין בשתי קבוצות דמוגרפיות בעלות שיעורי תעסוקה נמוכים: חרדים וערבים. שיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב קבוצות אלו תורמים לשיעורי העוני הגבוהים, וגורמים להשפעות חיצוניות שליליות לכלל המשק .
בשל כך, ממשלת ישראל קבעה בשנת 2010, על סמך המלצות של וועדת התעסוקה בראשות פרופ' צבי אקשטיין, יעדי תעסוקה לשנת 2020.
עיקר השיפור בשוק העבודה הישראלי מתמקד בירידה המהירה בשיעורי האבטלה של ערבים וגברים חרדים, ובעלייה מהירה יחסית בשיעור ההשתתפות של נשים חרדיות. מנגד, שיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית לא מצויים במגמת עלייה בשנים האחרונות, והם שומרים על יציבות יחסית.

אבטלה חרדים וערבים

הנתונים לשנים 2011-2009 שורשרו על מנת להתאים למתודולוגיה החדשה של סקר כוח אדם. כל נתון מהווה ממוצע נע של נתוני ארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון הרלוונטי.
מקור: למ"ס

הרעה בשיעורי ההשתתפות בארה"ב

מנתוני שוק העבודה האמריקאי לחודש אפריל, עולה כי שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 5% ובהתאם לציפיות. בשיעור ההשתתפות עם זאת, נרשמה ירידה של 0.2 נקודת אחוז. לאור התפתחויות אלו ירד בחודש אפריל שיעור התעסוקה ב- 0.2 נקודת אחוז, ביחס לחודש קודם, לכדי 59.7 אחוזים.
נתוני הגידול במספר המועסקים בארה"ב, לחודש אפריל, הפתיעו לרעה, כאשר על פי נתוני דוח התעסוקה, נוספו לשוק העבודה 160 אלף מועסקים בלבד, נמוך משמעותית מהתחזיות שצפו גידול של 203 אלף עובדים . מדובר בנתון הנמוך ביותר מזה שבעה חודשים (מאז ספטמבר 2015). בשל הנתונים המאכזבים משוק העבודה, ירדה הסבירות כי הריבית תועלה בחודש יוני לפי הערכת השווקים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה