שיתוף

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה יחול השנה בתאריך 4 במאי. על פי חוק, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מתחיל בשקיעת השמש ב-ד' באייר ומסתיים עם צאת הכוכבים למחרת.

אם כן, מה קובע חוק שעות עודה ומנוחה בנוגע ליום הזיכרון ויום העצמאות: יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, נחשב לערב חג.

במקומות עבודה שהעובדים מועסקים בהם שמונה שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום העבודה ביום הזיכרון הוא עד שבע שעות.

במקומות עבודה שבהם העובדים מועסקים חמישה ימים בשבוע, יום הזיכרון הוא יום עבודה בן שמונה שעות והעובדים מקבלים שכר עבור תשע שעות (או תשלום עבור שבע שעות, תלוי בהסכמי העובדים).

במקומות עבודה שבהם העובדים עובדים שש שעות בערבי חג ומקבלים תשלום עבור שמונה שעות, ממשיכים לעבוד כך גם ביום הזיכרון.

עם זאת, במקומות עבודה שיש בהם הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, ו/או  צו הרחבה או הסכם אישי, או נוהג המיטיבים עם העובדים מעבר לקבוע בחוק, יש לנהוג בהתאם להסכם או לנוהג המיטיב.

ערב יום הזיכרון (שהשנה יחול ב-3 במאי) אינו נחשב לערב חג ולכן זהו יום עבודה רגיל מבחינת שעות עבודה ותשלום.

מי זכאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון: על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, שהם: הורים, סבים וסבתות, בן\בת זוג, ילדים, אחים ואחיות, רשאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון בלי שהדבר מנוכה משכרם.

כלומר, רק עובד שהוא קרוב משפחה בקרבה כפי שפורטה כאן, זכאי ליום חופשה בתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון. עובד שהשתתף באזכרה לחללי מערכות ישראל, והוא אינו קרוב משפחה לא יהיה זכאי לשכר בגין היעדרות זו.

למרות כל זאת, על מנהל משאבי האנוש לבדוק אם חל במקום העבודה הסכם קיבוצי, ו\או צו הרחבה ו\או הסכם אישי או נוהג, המקנים לעובד יום בחירה במועד זה.

במקרה כזה, העובדה שזהו יום בחירה, מקנה לעובד זכות להיעדר יום נוסף מעבר לחופשה השנתית ומעבר לימי החג הקבועים בחוק, על חשבון המעסיק.

על פי חוק החופשה השנתית, עובד רשאי לקחת יום חופש ביום הבחירה, כל עוד הוא הודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. עם זאת, כאשר מדובר ביום הזיכרון, מדובר ביום חופשה על חשבון חופשתו השנתית של העובד ולא בתוספת של יום חופשה.

עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל כפי שמוגדר בחוק,  או שלא חל עליו הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה או נוהג במקום העבודה, המקנים לו את הזכות להיעדר ביום הזיכרון על חשבון המעסיק, יכול להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלו, בהודעה מראש של 30 ימים למעסיק.

יום העצמאות חל השנה ב-5 במאי (יום חמישי). יום העצמאות הוא יום שבתון, כך שלעובד מגיע תשלום עבורו.

עובדים על בסיס יומי או שעתי, צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה קובע, כי לאחר שעבדו שלושה חודשים במקום העבודה, וכל עוד הם לא נעדרים מעבודה בסמוך ליום החג, העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג כולל ביום העצמאות.

עם זאת, עובדים שמועסקים על ידי מעסיקים בענפי יבוא יצוא מסחר ושירותים, שההסכם הקיבוצי הכללי הענפי ו\או צו ההרחבה הענפי חל עליהם, זכאים לדמי חגים בלי התניה בוותק כלשהו.

לכן העובדים בענפים אלה, כולל עובדים על בסיס שעתי, זכאים לדמי חגים גם אם לא מלאו שלושה חודשים לעבודתם.

אשר לעבודה ביום העצמאות, על פי הנחיות משרד הכלכלה מ-2016, עובדים שנאלצים לעבוד ביום העצמאות – משעה שמונה בערב ביום העצמאות ועד שמונה בערב למחרת – ושמקום עבודתם כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאים לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופי, או תשלום של 200 אחוזים בגין העבודה בפועל ובגין השבתון.        

במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג, המעסיק לא רשאי לכפות על עובדיו לעבוד ביום העצמאות.

אם העובד עבד בחג שלא מתוך בחירה, אלא משום שהמעסיק הטיל עליו לעבוד באותו יום, הוא יהיה זכאי לשכר עבור אותו יום בגובה שכרו הרגיל, ובנוסף גם לגמול בעבור עבודה בחגים בשיעור של 150% משכרו, כלומר הסכך הכול יהיה זכאי לתשלום של 250 אחוזים משכרו הרגיל.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה