שיתוף

כל עובד שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלו בגוף פנסיוני מסוים, יכול להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני לגוף פנסיוני אחר לפי בחירתו, ומאותו רגע, המעסיק חייב להעביר את ההפקדות הפנסיוניות לגוף שאליו הועברו כספי החסכון.

העובד יכול להעביר את החיסכון לגוף פנסיוני אחר מאותו סוג – למשל להעביר את כספי החסכון מביטוח מנהלים לביטוח מנהלים, או מקרן פנסיה לקרן פנסיה.

והוא יכול גם לבחור במכשיר פנסיוני אחר לגמרי. כלומר, העובד רשאי בכל עת להחליף גם את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בתוך הגוף הפנסיוני שבו בחר.

חשוב להסביר לעובדים, כי המעבר בין גופים פנסיוניים כמו גם החלפת מסלולי השקעה, עלולים לפגוע בזכויות שצבר העובד בהטבות אחרות שזכה להן בגוף הפנסיוני המקורי או במסלול ההשקעה המקורי שבו בחר.

יצוין, כי זכותו של העובד להחליף מכשיר פנסיוני או לעבור לגוף פנסיוני אחר לפי בחירתו, גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.

על פי החוק, למעסיק אסור לכפות על העובד להישאר באותו גוף פנסיוני או לכפות עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים, וכן אסור למעסיק לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.

לדוגמה, עובד שמבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים יכול לעבור לחברת ביטוח אחרת והוא יכול גם להעביר את הכספים שנצברו עד לאותה נקודה בביטוח המנהלים, אל קרן פנסיה או לקופת גמל ולחסוך מאותו רגע במסגרת הקופה או הקרן שבחר.

המעסיק חייב להעביר את כספי הביטוח הפנסיוני – את החלק של העובד ואת החלק של המעסיק – אל קרן הפנסיה החדשה או קופת הגמל החדשה או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים החדשה, שבה בחר העובד, לאחר שהעובד הודיע לו על המעבר.

לאחר המעבר, תנאי החיסכון הפנסיוני המקוריים, לרבות דמי ניהול, ותק, והיקף הכיסוי הביטוחי, לא יחייבו את הביטוח הפנסיוני החדש, פרט לוותק שנשמר במעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת.

קבלתו של אדם לקרן הפנסיה החדשה או לקופת הגמל החדשה תיעשה בהתאם לתקנון הקרן החדשה שחל בעת המעבר ועל פי התנאים הנהוגים באותו מועד בקרן או בקופה החדשה.

כלומר קבלת העובד לקרן או לקופה החדשה לא תתבצע על פי תנאי קרן הפנסיה הקודמת או קופת גמל הקודמת או התקנון שהיה בתוקף בעת תחילת הביטוח הפנסיוני המקורי.

יצויין, כי החל מספטמבר 2023 כאשר עובד מעביר כספים מקרן פנסיה לביטוח מנהלים, עליו להשאיר סכום מינימלי בקרן הפנסיה השווה ללפחות 20.5% מפעמיים השכר הממוצע – נכון לשנת 2024 מדובר בסכום של  5,139.76 שקלים – כפול מספר החודשים בהם היה העובד מבוטח בקרן הפנסיה עד למועד העברת הכספים.

 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה