שיתוף

בחודש אוגוסט 2019 הגיעו אל לשכות התעסוקה בכל הארץ כ-162.1 אלף דורשי עבודה (כל המספרים הם מנוכי עונתיות).

מספר זה של דורשי עבודה מהווה ירידה של כ-0.6% לעומת מספר דורשי העבודה שנרשמו בחודש יולי, במהלכו התייצבו בלשכת התעסוקה כ-163.1 אלף דורשי עבודה, כך עולה מדו"ח של לשכת התעסוקה על שוק העבודה.

עוד עולה מהדו"ח של לשכת התעסוקה, כי בחודש אוגוסט עמד מספר תובעי דמי האבטלה על כ-98.99 אלף איש. מדובר בירידה של כאחוז אחד לעומת חודש יולי, כאשר במהלכו הגיע מספר תובעי דמי האבטלה לכ-99.99 אלף אנשים.

באוגוסט 2019 הסתכם מספר תובעי הבטחת ההכנסה על כ-61.5 אלף איש. נתון זה מהווה ירידה של כ-0.9% לעומת מספרם של תובעי הבטחת ההכנסה בחודש מאי, בו התייצבו כ-62.1 אלף דורשי הבטחת הכנסה.

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי שיעור הבלתי מועסקים בקרב בני ה-15 או יותר, עלה באוגוסט השנה לכ-3.8%, לעומת כ-3.7% ביולי.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מספר הבלתי מועסקים עמד על כ-155.1 אלף איש. בקרב בני ה-64-25 עמד שיעור הבלתי מועסקים על כ-3.5% לעומת כ-3.3% ביולי.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני ה-25-64 עלה באוגוסט לכ-80.2%, לעומת כ-79.7% בחודש שקדם לו.

העלייה נבעה במידה רבה מעלייה חדה שנאמדה בקרב ההשתתפות של נשים בכוח העבודה שעמדה באוגוסט על כ-76.9% לעומת 75.7% ביולי השנה. מנגד, בקרב גברים בגילאים 25-64 נותר שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ללא שינוי בין יולי לאוגוסט ועמד על כ-83.7%.

מאומדנים שבוצעו בחטיבת המחקר בבנק ישראל, שנמדדו בהסתמך על סקר המגמות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודשים אפריל ומאי 2019 המשק המשיך לצמוח בקצב שהוא גבוה משלושה אחוזים.

כתוצאה מקצב צמיחה זה, אומרים בבנק ישראל, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק, בלי שנגרמת ירידה מובהקת נוספת בשיעור האבטלה.

במילים אחרות, המשק הישראלי מייצר משרות חדשות, ובמגזר העסקי ניכרת עלייה בשכר העובדים. ולמרות זאת, חלה ירידה במספר המשרות הפנויות, על אף העלייה שנרשמה בחודש אפריל.

בבנק ישראל מציינים, כי בין 2014 עד אמצע 2018, נרשמה ירידה מתמשכת בשיעור האבטלה, בעוד שהחל מאוקטובר 2018 שיעור האבטלה עלה במקצת ומאז התאפיין ביציבות יחסית.

העובדה ששוק העבודה מתרחב בקצב מתון יותר מקבלת ביטוי באחוז הארגונים שגיוס עובדים מהווה עבורם מגבלה מתונה או מגבלה חמורה להגדלת הפעילות. שיעור הארגונים שרואה בגיוס עובדים מגבלה, ירד בהתמדה במהלך תשעה חודשים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה