שיתוף

עובדים בגילאי 30-34 שבחודש יולי 2020 היו בלתי מועסקים, היוו כ-5.6% מכלל כוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההעבודה באותו חודש, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי בני ה-25-29 שהיו בלתי מעוסקים ביולי, היוו כ-6.5% מכוח העבודה באותו חודש.

עובדים בלתי מועסקים בגילאי 18-24 היוו ביולי כתשעה אחוזים מכלל כוח העבודה.  

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי האחוז הגבוה ביותר של הבלתי מועסקים מתוך כלל כוח העבודה היה בחודש יולי השנה בקרב בני ה-15-17. מדובר בכ-30.6% מכלל כוח העבודה שהיו בלתי מועסקים.

שיעורי ההיעדרות מהעבודה ביולי:

ומבלתי מועסקים למועסקים שנעדרו מעבודתם: מהתפלגות מספר המועסקים שנעדרו מעבודתם במשך כל השבוע או בחלק מהשבוע, בחודש יולי השנה עולה, כי האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מתוך כלל המועסקים היה בקרב עובדים בגילאי 30-34.

מדובר בכ-22.5% מכלל המועסקים, כאשר מתוכם, כ-9.3% נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

במקום השני, בפער זניח, נראתה היעדרות מהעבודה (כל השבוע או חלק מהשבוע) בקרב עובדים בגילאי 60-64.

כאן מדובר בכ-22.2% מהמועסקים, כאשר כ-10.8% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

במקום השלישי נמצאים עובדים צעירים יותר, בגילאי 25-29. כאן מדובר בהיעדרות של כ-22%, וכ-9.7% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

במקום הרביעי בהיעדרות מהעבודה נמצאים עובדים בגילאי  15-17 עם כ-21% מכלל מהמועסקים שנעדרו כל השבוע או חלקו. כ-15.6% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

במקום החמישי נמצאים עובדים בגילאי 45-54, עם כ-20.4% מהנעדרים מהעבודה במשך כל השבוע או חלקו, כאשר כתשעה אחוזים מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

היעדרות ע"פ ענפים ומשלחי יד:

מהתפלגות המועסקים שנעדרים ממקום העבודה על פי ענפים עולה, כי האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע במהלך חודש יולי 2020, מתוך כלל המועסקים, היה בענפים הבאים:

חינוך: 42.9%.

אמנות, בידור ופנאי: 41.5%.

שירותי אירוח ואוכל: 31.7%.

שירותי ניהול ותמיכה: 26.7%.

שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות: 26.2%.

שירותים אחרים: 25.9%.

מתוך קבוצות אלה, האחוז הגבוה של נעדרים ממקום העבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים הבאים:

אמנות, בידור ופנאי: 33.7%.

שירותי אירוח ואוכל: 23.6%.

שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות: 18.6%.

שירותי ניהול ותמיכה: 16.8%.

שירותים אחרים: 15.9%.

חינוך: 8.2%.

התפלגות ההיעדרות ממקום העבודה על פי משלחי יד:

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד הבאים:

בעלי משלח יד אקדמי: 27.2%.

עובדי מכירות ושירותים: 21.4%.

פקידים כלליים ועובדי משרד: 18.8%.

מתוך קבוצות אלה, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה במשלחי יד הבאים:

עובדי מכירות ושירותים: 11.5%.

עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים: 10.8%.

פקידים כלליים ועובדי משרד: 10.2%.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה