שיתוף

היקפי הפיטורים הנרחבים, כאשר הכנסת המשפחה של העובדים שהפכו מובטלים, נשענת על דמי האבטלה בלבד, מאלצת רבים למשוך חלק מכספי הפנסיה שלהם, ובעיקר את חלק הפיצויים שבדרך כלל נהוג להשאיר בקופת הפנסיה.

בדרך כלל עדיף שלא למשוך כספים מקופת הביטוח הפנסיוני משום שתהיה לכך פגיעה בעתיד החסכון הפנסיוני של העובד.

במצבים מסויימים יש המעדיפים לקחת הלוואה כנגד קופת הפנסיה או קרן ההשתלמות, שכן הריביות על הלוואות אלה הן נמוכות משמעותית מהריביות שניתן לקחת מהבנק או כרטיסי האשראי, ובמקרים רבים ניתן לקחת את ההלוואה עם "גרייס" כלומר ניתן לדחות את תחילת ההחזר לכחצי שנה עד שנה, בתקווה שעד אז המצב ישתפר והעובד יחזור לעבוד ולקבל משכורת.   

ובכל זאת, יש עובדים שחוששים מההחזרים החודשיים ומעדיפים לפדות חלק מכספי הפנסיה, ובעיקר חלק מכספי הפיצויים שקיבלו עם פיטוריהם.

אם כן, כדי למשוך את כספי פיצויי הפיטורים שהופקדו בביטוח פנסיוני או בקופת הגמל יש להצטייד בכמה אישורים מהמעסיק ומרשות המיסים.

קופת הפנסיה תאשר את משיכת הכספים רק לאחר קבלת אישור מרשות המיסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים או על פטור ממס. יצויין ויודגש כאן, כי משיכת כספים מקופת הפנסיה מחוייבת במס הכנסה.

כך או כך, עובד שפוטר רשאי למשוך את כל כספי הפיצויים או את חלקם ולייעד את היתרה לרצף קצבה או לרצף פיצויים.

נציין, כי למשיכת הכספים מקופת הגמל עלולות להיות השלכות על גובה מס ההכנסה שינוכה מהכספים שהעובד משך, והיא עלולה להגדיל את גובה מס ההכנסה שינוכה בעתיד מקצבת הפנסיה החודשית של העובד לאחר שיפרוש.

זאת ועוד, משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-33%.

בנוסף, משיכת כספי הפיצויים עלולה להקטין גם את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. לאור כל זאת, כדאי להפנות את העובד ליועץ פנסיוני פרטי או לכל הפחות לייעץ לו לפנות ליועץ פנסיוני.

הטפסים שהעובד יזקק להם כדי לפדות את כספי הפיצויים הם: טופס 161א: הודעת עובד עקב פרישה מעבודה, טופס 161: הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד.

עובדים שכספי פיצויי הפיטורים שלהם (כולם או חלקם) הופקדו מדי חודש באופן שוטף לביטוח הפנסיוני שלהם או לקופת גמל אחרת, זכאים לקבלם ישירות מהקופה (כל עוד זכות זו לא נשללה מהם), בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק או בצווי ההרחבה הרלוונטיים.

העובד יכול לבחור להשאיר את הכספים בקופה, או למשוך חלק מהכספים ואת היתרה להשאיר בקופה.

לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולייעד את יתרת הכספים לרצף פיצויים. עם זאת, ניתן למשוך חלק מהפיצויים ולשלם עליהם מס, ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.

לחלופין, ניתן למשוך את חלק הפיצויים שיש עליהם פטור ממס ולייעד את היתרה לרצף קצבה.

נדגיש, כי עובדים שזכאים לפיצויי פיטורים, אבל רק חלק מהפיצויים הופקדו לביטוח הפנסיוני או לקופת הגמל, זכאים לקבל מהמעסיק השלמת פיצויים.

מדובר בתשלום החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקדו לקופת הגמל או לקופת הביטוח הפנסיוני.

יש 3 תנאים בהם עובד יכול למשוך את כספי הפיצויים:

1 כספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) הופקדו על ידי המעסיק עבור העובד מדי חודש באופן שוטף לקופת גמל, לקרן פיצויים או לביטוח הפנסיוני.

2 העובד פוטר או התפטר או הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק.

3 המעסיק נתן את הסכמתו למשיכת הכספים על ידי העובד, או שהמעסיק לא הודיע לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני מהי עמדתו לגבי הענקת הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה או עד למועד בקשת העובד למשיכת הכספים – המאוחר מביניהם.

משמעות התנאי השלישי היא, שהמעסיק לא העביר לקופת הפנסיה הודעה על כך שנשללת הזכאות של העובד לפיצויי פיטורים בשל מעילה של העובד.

      

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה