שיתוף

היקפי הפיטורים הולכים וגוברים, ומציבים מעסיקים רבים בפני דילמות שלא היו צריכים להתמודד איתן בעבר.

אחת מהן היא נושא הפיצויים. כאשר עובד מפוטר, אין ספק בכך שהוא זכאי לקבל את כספי הפיצויים, למעט במקרים יוצאי דופן כמו לדוגמה עובד שמעל בכספים והמעסיק מקבל היתר שלא לשלם לו את כספי הפיצויים.

בשנים האחרונות, בעקבות צו ההרחבה בנושא ההפקדות לביטוח פנסיוני לשכירים, עובד שמתפטר רשאי לקבל את כספי הפיצויים שנצברו בקופת הביטוח הפנסיוני שלו.

אבל גם כאשר עובד מחליט להתפטר, הוא רשאי על פי החוק לקבל את הפיצויים שנצברו בקופת הפנסיה שלו.

בעקרון, המעסיק לא יכול לקבל בחזרה את חלק המעסיק ברכיב כספי הפיצויים שהופקד לביטוח הפנסיוני (על פי הוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק).

מתי המעסיק כן יכול לקבל בחזרה את החלק שהפקיד לרכיב הפיצויים מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני: במקרים בהם העובד משך כספים מרכיב הפיצויים (בקופת הפנסיה שלו), לפני שנוצרה לו או לשאיריו זכות לקבלת כספים.

במילים אחרות, המעסיק יכול לקבל בחזרה את חלקו ברכיב הפיצויים אם העובד משך כספים מרכיב זה שלא באחד מהמקרים הבאים: מוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר, וכן במקרים שבהם נשללה זכאותו לפיצויי פיטורים במסגרת פסק דין.

באילו מקרים העובד יכול להבטיח את יכולתו למשוך את כספי הפיצויים במזומן לאחר פיטוריו ולא לצרפם לחיסכון הפנסיוני שלו ולקצבת הפנסיה החודשית שלו:

מצב זה מתאפשר אם בחוזה ההעסקה של העובד נקבע במפורש, כי המעסיק מסכים שלאחר סיום עבודתו של העובד בחברה, מכל סיבה שהיא, הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים.

מצב נוסף שמאפשר לעובד לקבל את כספי הפיצויים אף שלא עמד באחד התנאים המוזכרים, הוא מצב בו המעסיק כותב מכתב אל הגוף המנהל את הביטוח הפנסיוני, בו הוא מצהיר במפורש כי הוא (המעסיק) משחרר באופן מוחלט את הכספים לטובת העובד וכי אינו מתנגד למשיכתם.

נקבע, כי החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העובד-מעסיק, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים, גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.

זאת, בתנאי שהמעסיק לא העביר לידי החברה המנהלת את קופת הגמל פסק דין הצהרתי הקובע, כי המעסיק זכאי לקבל את הכספים.

יש לשים לב, כי במקרים שעליהם לא חל צו הרחבה, כמו למשל, כאשר המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים במסגרת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או במסגרת הסדר מיטיב, קובע חוק פיצויי הפיטורים כך:

אם העובד הפסיק את עבודתו בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים, הרי שכספי הפיצויים שהופרשו לקופת גמל (או הביטוח הפנסיוני) אינם ניתנים להחזרה למעסיק בכל מקרה (ולכן במקרים כאלה העובד תמיד זכאי למשוך אותם).

מה קורה במקרים בהם העובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים, כמו לדוגמה אם הוא פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה אצל המעסיק, או התפטר ביוזמתו שלא בנסיבות שמזכות אותו בפיצויים:

במקרים אלה המעסיק רשאי, ככלל, לקבל בחזרה את הכספים שהפקיד לרכיב הפיצויים.

עם זאת, אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה, כמו למשל, אם העובד הצטרף לחיסכון הפנסיוני שאמור להיות משולם לו כקצבה חודשית בעת פרישתו מעבודה, או בעת נכות או מוות, או מופקד לקופת גמל שנועדה לתשלום קצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי, וכמו כן לא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהמעסיק יוכל לקבל את הכספים בחזרה – במקרים כאלה המעסיק אינו רשאי לקבל את הכספים בחזרה.

אם העובד מבקש למשוך את הכספים מתוך קופת הגמל שלא במסגרת קצבה חודשית, למשל מיד לאחר סיום עבודתו, המעסיק רשאי לדרוש מהקופה להשיב לו את חלקו בכספים.

מסיבה זו קופות הגמל דורשות מעובדים המבקשים למשוך את כספי הפיצויים מכתב מפורש מהמעסיק שהוא מוותר כליל על הכספים ומתיר לקופה לשחרר אותם לטובת העובד.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה