שיתוף

מגזר החברות הפיננסיות, המעסיק כ-102.3 אלף שכירים המהווים כ-2.8% מהשכירים במשק, העניק בינואר 2018 לעובדיו השכירים חבילות שכר המסתכמות בכ-19.5 שקלים בחודש בממוצע. לעומת זאת, המגזר הלא פיננסי שמעסיק כ-2.317 מיליון שכירים המהווים כ-64.3% מכלל השכירים במשק, העניק בינואר לעובדיו שכר החודשי ממוצע שעמד על כ-10.5 אלף שקל. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לינואר 2018.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי המגזר הממשלתי העסיק בינואר 2018 כ-679.9 אלף שכירים, שהיוו קרוב ל-19% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה היה כ-10 אלפים שקלים בממוצע לחודש.

מגזר החברות הלא פיננסיות

מנתוני הדו"ח של הלמ"ס עולה, כי המגזר הגדול ביותר במשק בחודש ינואר 2018 היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, בו היו 2.317 מיליון משרות שכיר, שהיוו כ-64.3% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,889 שקלים.

הדו"ח של הלמ"ס מחלק את מגזר החברות הלא פיננסיות, לכמה מגזרי משנה:

1 קואופרטיבים:

בינואר הסתכם השכר הממוצע במגזר זה בכ-9,575 שקלים. מספר משרות השכיר היה 59 אלף, והיווה כ-2.5% מכלל משרות השכיר במגזר החברות הלא פיננסיות.

2 חברות ממשלתיות:

השכר ממוצע במגזר זה הסתכם ב-17,638 שקלים. והועסקו בו כ-156.8 אלף שכירים. מספר המשרות במגזר זה היווה כ-6.8% מכלל משרות השכיר במגזר החברות הלא פיננסיות.

3. תת מגזר בתוך מגזר המשנה של החברות הממשלתיות הוא בתי החולים:

בתת מגזר זה הסתכם השכר ממוצע בינואר ב-15,714 שקלים לחודש. מספר משרות השכיר בבתי חולים היה כ-78.9 אלף, והוא היווה כ-50.3% מכלל משרות השכיר במגזר.

4. החברות הפרטיות (שאינן פיננסיות):

השכר הממוצע במגזר זה הסתכם בינואר ב-10,422 שקלים. מספר משרות השכיר עמד על כ-2.101 מיליון, והיווה כ-90.7% מכלל משרות השכיר במגזר החברות הלא פיננסיות.

המגזר הממשלתי:

במגזר זה היו בינואר 2018 כ-679.9 אלף משרות שכיר, שהיוו כ-18.9% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה היה 10,150 שקלים.

המגזר הממשלתי מתחלק לשלושה מגזרי משנה:

1. ממשלה מרכזית, ביטוח לאומי ומוסדות לאומיים:

בו הסתכם השכר הממוצע בינואר ב-13,384 שקלים. מספר משרות השכיר במגזר משנה זה עמד בינואר על כ-249.3 אלף והן היוו כ-36.7% מכלל משרות השכיר במגזר הממשלתי.

2. רשויות מקומיות:

השכר ממוצע במגזר משנה זה הסתכם בינואר בכ-8,275 שקלים. סך משרות השכיר בו עמד על כ-169.2 אלף, והן היוו כ-24.9% מכלל משרות השכיר במגזר הממשלתי.

3. מלכ"רים ציבוריים:

השכר הממוצע במגזר משנה זה הסתכם בינואר ב-8,279 שקלים בחודש. סך משרות שכיר עמד על כ-261.4 אלף והן היוו כ-38.4% מכלל משרות השכיר במגזר הממשלתי.

מגזר החברות הפיננסיות:

מדו"ח הלמ"ס עולה, כי במגזר החברות הפיננסיות היו בינואר 2018 כ-102.3 אלף משרות שכיר, שהיוו כ-2.8% מכלל משרות השכיר במשק, והשכר הממוצע במגזר זה היה 19,527 שקלים בחודש.

מגזר החברות הפיננסיות מחולק בדו"ח הלמ"ס לארבעה מגזרי משנה:

1. מוסדות פיננסים מוניטריים:

השכר הממוצע לשכיר במגזר משנה זה הסתכם בינואר ב-26,112 שקלים. סך משרות השכיר היה 36.3 אלף, והיווה כ-35.6% מכלל משרות השכיר במגזר החברות הפיננסיות.

2. מתווכים פיננסיים אחרים:

במגזר משנה זה הסתכם השכר הממוצע ב-14,652 שקלים בחודש. סך משרות השכיר במגזר משנה זה עמד בינואר על כ-6.1 אלף והיווה כ-5.9% מכלל משרות השכיר במגזר הפיננסי.

3. מוסדות עזר פיננסי, מוסדות פיננסיים שבויים ומלווי כסף:

בינואר הסתכם השכר הממוצע במגזר משנה זה ב-16,792שקלים. סך משרות השכיר עמד על כ-40 אלף, והיווה כ-39% מכלל משרות השכיר במגזר הפיננסי.

4. מוסדות ביטוח וקרנות פנסיה:

השכר הממוצע הסתכם ב-14,492 שקלים. סך משרות השכיר עמד בינואר על כ-20 אלף והיווה כ-19.5% מכלל משרות השכיר במגזר הפיננסי.

מגזרים נוספים:

1 מגזר המלכ"רים הפרטיים:

בו היו בינואר 2018 כ-264.1 אלף משרות שכיר, שהיוו כ-7.3% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה הסתכם בינואר ב-5,713 שקלים.

2 מגזר משקי הבית:

בו היו בתקופה הנסקרת כ-240.3 אלף משרות שכיר, שהיוו כ-6.7% מכלל משרות השכיר במשק, והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,779 שקלים.

משרות שכיר ושכר ממוצע לפי מגזרים בינואר 2018. מקור: דוח הלמס
משרות שכיר ושכר ממוצע לפי מגזרים בינואר 2018. מקור: דוח הלמ"ס

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה