שיתוף

על אף החזרה לעבודה במשרדים, ארגונים רבים ממשיכים להעסיק עובדים מהבית. כעת, כאשר רוב הילדים בבתי הספר ובגנים, להורים יש יותר זמן להקדיש לעבודה. השאלה הגדולה מה יהיה במהלך החופש הגדול.

בינתיים, פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסמך בנושא הסדרים לעבודה מרחוק ממנו עולה כי המשרד מגדיר עבודה מרחוק כעבודה שאינה דורשת הימצאות במקום מסוים והעובד יכול לבצע אותה ממקומות שונים.

המסמך מדגיש, כי העובדה שהעובד אינו נדרש להמצא במקום מסוים במהלך עבודתו, אינה מפחיה את אחריות העובד או המעסיק זה לזה והיא אינה מפחיתה את חובתם של שני הצדדים לעמוה בדרישות החוק.

בנוסף מתייחס המסמך גם להשלכות המשפטיות של סירוב של עובד לבצע את עבודתו מרחוק, וכן לשינוי כלשהו של המעסיק בתנאי העבודה.

בשלב זה לא ברור מה קורה במצב בו לא ניתן לבצע את ההסכם. במקרים מסויימים יתכן שניתן יהיה לראות את חוזה העבודה כמסוכל או כמבוטל (מסתיים) על ידי הצד שסירב לבצע את חלקו (אם לא ניתן לבצע את ההסכם).

המסמך גם ממליץ למעסיקים להגדיר את היקפי העבודה מרחוק, ואת זמינות העובד, הדיווח והפיקוח על שעות העבודה ועוד.

המסמך מציין, כי במקומות רבים בעולם, עבודה מרחוק מוסדרת בחקיקה. בצרפת אף מוגדר כי במקרה של נסיבות חריגות לרבות איום, מגיפה, או כוח עליון, ניתן לראות בעבודה מרחוק, התאמה של תנאי העבודה שמיועדת לאפשר רציפות והמשכיות של פעילות הארגון ולהבטיח הגנה על העובדים.

כותבי המסמך ממליצים להתייחס בעת הזו באופן דומה לנושא העבודה מהבית, בכל מקום שבו היא מתאפשרת.

זאת, כדי לשמר פעילות עסקית ומשקית תחת המגבלות. בנוסף, ברוח ההמלצות המתאימות לתקופה זו, ממליצים כותבי המסמך לאפשר לעובדים לעבוד מביתם.

הם מציינים כי רצוי שמעסיק שמסרב לאפשר לעובדיו לבצע את עבודתם מרחוק, ינמק את החלטתו לעובדים בכתב.

מומלץ שהמעסיק יבהיר לעובדים מהם המקומות האפשריים לביצוע העבודה, או לחילופין, באילו  מקומות או תנאים אין לבצע עבודה מרחוק.

כמו כן על המעסיק מוטל לוודא לרשות העובד עומדים התשתית, הכלים והציוד, הנדרשים לו לצורך ביצוע העבודה המוטלת עליו מביתו או ממקום מרוחק אחר.

בנוסף, רצוי שהמעסיק יגדיר את היקפי העבודה המבוצעת מרחוק, לרבות לוחות זמנים, שעות עבודה, זמינות וכד.

לוחות הזמנים הללו לא יעלו על מסגרת שעות העבודה המותרות במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה. דבר נוסף שמוטל על המעסיק הוא לוודא שקיים דיווח ופיקוח של שעות העבודה.

מומלץ להגדיר מראש את הדרכים והשיטות בהן תתקיים תקשורת בין העובד למקום העבודה או למנהלים ולשאר חברי הצוות, את אופן הזמינות של העובד ואת דרכי הדיווח על שעות עבודתו, בין אם באופן שוטף ובין אם בתום תקופה.

לגבי מעסיקים שמעוניינים להשתמש בכלים לפיקוח על שעות העבודה, המסמך מורה כי אמצעים אלו יהיו מידתיים והמעסיק יקפיד על כללי הגנת הפרטיות. ובכל מקרה על המעסיק ליידע את העובד לגבי שימוש בכלים אלו, ולקבל הסכמתו לכך.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה