האוצר מגדיר את המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק

האוצר מגדיר את המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק

חוזר שפרסם אגף שוק ההון קובע הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל מטעמו, לקבלת מידע ולביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים ובתכניות ביטוח עבור עובדיו

שיתוף
אינפורמציה מעסיקים Photo by renjith krishnan

אגף שוק ההון במשרד האוצר הפיץ השבוע חוזר חדש, שייכנס לתוקף ב-1 בפברואר 2016, הקובע הוראות המסדירות את תכולת המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק. זאת, כחלק מהסדרה כללית שמטרתה לייעל תהליכי עבודה, לשפר מהימנות מידע, להסיר חסמים טכנולוגיים ולקדם שוק חיסכון פנסיוני תחרותי. בנוסף, קובע החוזר הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל* מטעמו, לקבלת מידע ולביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים ובתכניות ביטוח עבור עובדיו.

מפתח מידע Photo by Stuart Milesגוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות בלבד:

 • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל [סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל].
 • צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק.
 • קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
 • הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה [תקנות 3 ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל)].
 • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
 • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
 • קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין.
 • קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי [חוזר 2009-1-10 של אגף שוק ההון, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי].

 

גוף מוסדי יכבד הרשאת מעסיק לביצוע הפעולות שמצוינות לעיל, כולן או חלקן כפי שיפורט בהרשאה, באמצעות גורם מתפעל*, אם ניתנה לו הרשאה של המעסיק שכוללת את הפרטים שלהלן:

 1. פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק.
 2. חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה.
 3. פרטי הגורם המתפעל ופרטי מורשה החתימה של הגורם התפעל.
 4. חתימת מורשה חתימה מטעם הגורם המתפעל ומועד החתימה.
 5. פרטי העובדים שאליהם מתייחסת ההרשאה; מעסיק אשר יודיע כי הרשאה מתייחסת לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים.
 6. הצהרת המעסיק כי קיים הסכם בינו לבין הגורם המתפעל לביצוע הפעולות שמפורטות בהרשאה, וכי ככל שיבוצע שינוי בהסכם יעדכן המעסיק את הגוף המוסדי בדבר השינוי.
 7. חיווי לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מעניק לגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות לעיל.
 8. תוקף ההרשאה.
 9. אישור רו"ח או עו"ד לחתימת כל אחד ממורשה החתימה.

 

גוף מוסדי יכבד ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל* אם ניתנה לו הודעת ביטול הכוללת פרטים אלה:

 1. פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק.
 2. חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה.
 3. פרטי הגורם המתפעל.
 4. פרטי העובדים שאליהם מתייחס הביטול. מעסיק אשר יודיע כי הביטול מתייחס לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;
 5. חיווי לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מבטל עבור הגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות לעיל. 
 6. אישור רו"ח או עו"ד לחתימת מורשה החתימה בשם המעסיק.
 7.  הרשאת מעסיק תהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבלה אצל גוף מוסדי ועד למועד שבו צוין בהרשאה, אלא אם כן הודיע המעסיק על ביטול ההסכם שבינו לבין הגורם המתפעל. לעומת זאת, ביטול הרשאת מעסיק יהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבל אצל הגוף המוסדי או במועד שנקבע בהודעת הביטול, לפי המאוחר מביניהם.

גוף מוסדי יקבע בנוהל, שיעודכן מעת לעת, הוראות לעניין אימות הרשאת מעסיק וביטולה. בנוהל יפורט האופן שבו יפעל הגוף המוסדי לאמת את ההרשאה והצעדים שינקטו על ידו אם יתעורר חשד כי ההרשאה אינה תקינה.

 * "גורם מתפעל" הוא מי שמפקיד עבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת הכספים, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה