שיתוף

המשק הישראלי ממשיך להיות קרוב מאוד לתעסוקה מלאה. עם זאת, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבאפריל חלה ירידה (אם כי מינורית ביותר) בשיעור המשתתפים בכוח העבודה בגילאי 25-64 לעומת חודש מארס. לא ברור האם מדובר בירידה טכנית או עונתית. לעומת זאת, בקרב בני ה-15 ומעלה חלה עלייה קלה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הסתכם בחודש אפריל 2018  בכ-4.04 מיליון איש, בהם כ-3.881 מיליון מועסקים וכ-159 אלף בלתי מועסקים, כך עולה מנתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש אפריל 2018.

עוד עולה מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי כ-2.035 מיליון איש מכלל המועסקים הם  גברים, לעומת כ-2.032 מיליון גברים מועסקים במארס. כ-1.847 מיליון מכלל המועסקים באפריל היו נשים, לעומת כ-1.844 מיליון במארס 2018.

במילים אחרות, הגברים מהווים כ-52% מהמועסקים במשק הישראלי בעוד ששיעור הנשים בכלל המועסקים עומד על כ-48%.

שיעורי התעסוקה

שיעור התעסוקה מחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה. שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עמד בחודש אפריל על כ-61.3% – ללא שינוי לעומת החודש שקדם לו. שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה הגיע לכ-65.7% – ללא שינוי לעומת החודש שקדם לו. שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה הגיע באפריל לכ-57.1% – ללא שינוי לעומת מארס 2018.

בקרב בני 64-25 חלה ירידה בשיעור התעסוקה לכ-77.1%, לעומת כ-77.4% במארס. שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 64-25 עמד באפריל על כ-81.7% – ירידה קלה לעומת כ-81.8% במארס. גם בקרב הנשים בנות 64-25 חלה ירידה בשיעור התעסוקה לכ-72.7% לעומת כ-73.1% במארס.

השתתפות בכוח העבודה

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה באפריל לכ-63.8%, לעומת כ-63.6% במארס. אחוז הגברים בני 15 ומעלה המשתתפים בכוח העבודה עמד באפריל על כ-68.5%, עלייה קלה לעומת כ-68.4% במארס. שיעור הנשים בנות 15 שהשתתפו באפריל בכוח העבודה עמד על כ-59.3%, לעומת כ-59% במארס.

מנגד, באחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 חלה ירידה קלה: אחוז המשתתפים בכוח העבודה (בגילאי 25-64) עמד באפריל על כ-79.8%, לעומת כ-80% במארס. שיעור הגברים בני 64-25 המשתתפים בכוח העבודה עמד באפריל על כ-84.7%, לעומת כ-84.8% במרס. שיעור הנשים בנות 64-25 שהשתתפו באפריל בכוח העבודה עמד על כ-75.2% – ירידה קלה לעומת כ-75.3% במארס.

מספר המועסקים והיקפי משרה

מספר המועסקים במשק הישראלי באפריל הסתכם בכ-3.881 מיליון נפש –  עלייה של כ-0.1% לעומת מארס. מספר המועסקים שעובדים במשרה מלאה של 35 שעות בשבוע או יותר, בדרך כלל ירד בכ-0.6% לעומת מארס. מדובר בירידה של כ-19 אלף מועסקים.

מנגד, מספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי של פחות מ-35 שעות בשבוע, עלה בדרך כלל בכ-2.4% לעומת מארס. מדובר בתוספת של כ-20 אלף מועסקים.

בשיעור המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מתוך כלל המועסקים במשק חלה ירידה קלה מכ-78.2% במארס לכ-77.7% באפריל. שיעור  הגברים המועסקים במשרה מלאה ירד מכ-87.1% במארס לכ-86.7% באפריל. בקרב הנשים אחוז זה ירד מכ-68.5% במארס לכ-67.8% באפריל.

פחות מועסקים במשרה מלאה, יותר מועסקים במשרות חלקיות

מספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא של 35 שעות שבועיות או יותר, בשבוע הקובע, עלה בכ-0.3% לעומת שיעורם במארס. מדובר בתוספת של כשמונת אלפים מועסקים.

במספר המועסקים שעבדו בשבוע הקובע בהיקף חלקי של פחות מ-35 שעות שבועיות חלה עלייה של כ-10.1% לעומת מארס. מדובר בתוספת של כ-91 אלף מועסקים.

במספר המועסקים שנעדרו באופן זמני מעבודתם בשבוע הקובע חלה ירידה של כ-1.3% לעומת מארס. מדובר בירידה של כשלושת אלפים מועסקים.

בלתי מועסקים

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באפריל לכ-3.9%, עלייה קלה לעומת כ-3.6% במארס. אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים עמד באפריל על כארבעה אחוזים, לעומת כ-3.9% במארס. אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות עמד באפריל על כ-3.8% – עלייה לעומת כ-3.3% במארס.

מנגד, באחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 חלה באפריל ירידה קלה: שיעור הבלתי מועסקים בני 25-64 עמד באפריל על כ-3.4%, לעומת כ-3.2% במארס.

אחוז הגברים הבלתי מועסקים בני 64-25 הגיע באפריל לכ-3.5% – ללא שינוי לעומת מארס השנה. דווקא בקרב הנשים חלה עלייה באחוז הנשים בנות 64-25 הבלתי מועסקות, מכשלושה אחוזים במארס לכ-3.3% באפריל.

 

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה