שיתוף

מה קורה כשעובדת צריכה לצאת לטיפולי הפריה, וחייבת להיעדר לשם כך מהעבודה פעמים רבות, במהלך שעות העבודה. חוק שיוויון הזדמנויות מטיל עליה את החובה להודיע למעסיק פרק זמן סביר מראש ולהביא אישור מהרופא על כך שההיעדרות במהלך שעות העבודה הינה הכרחית.

הבעיה היא שעובדות רבות חוששות לספר למעסיק כי הן עומדות לעבור טיפולי הפריה, מחשש שיפוטרו בעקבות זאת, או שתנאי העבודה שלהן יורעו. כאן חשוב להדגיש, כי כל הרעת תנאים, התנכלויות לעובדת כזאת, או פיטוריה, שמתקיימים לאחר ההודעה על טיפולי הפריה, מזכים את העובדת בפיצוי שיכול להגיע לעשרות רבות של אלפי שקלים, בנוסף לכל הזכויות המגיעות לעובדת בעקבות פיטורים (או התפטרות בדין פיטורים).

פיצוי נמוך יותר בהיעדר אישור רופא

מאחר שממילא המעסיק יגלה שהעובדת עוברת טיפולי הפריה, כדאי וחשוב לעמוד בכל תנאי החוק. ולמרות כל זאת, גם אם העובדת לא הודיעה פרק זמן סביר מראש ולא הביאה אישורים, אם המעסיק יפטר אותה בעקבות כך או ירע את מעמדה ותנאי עבודתה, היא תקבל פיצוי של עשרות אלפי שקלים. אם כי הפיצוי במקרה כזה עלול להיות נמוך יותר מהפיצוי שתקבל עובדת שכן עמדה בכל תנאי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

בחודש שעבר הובא בפני בית הדין לעבודה מקרה בו עובדת היתה צריכה להיעדר ממקום העבודה לצורך טיפולי פוריות. בית הדין קבע כאמור, שהיה עליה להודיע מראש למעסיקיה על ההיעדרות הצפויה ולהביא את כל האישורים הרלוונטיים. כשתנאים אלה לא מתקיימים, למעשה לא מתמלאים התנאים הקבועים בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה שמאפשרים לממש זכות זו.

במקרה כזה, כאשר נוצר חיכוך בין העובדת לבין המעסיק, בית הדין מברר מה גרם לחיכוך. האם עצם העובדה שהיא מבצעת טיפולי פוריות, או האם התנהלותה של העובדת (היעדרות ללא אישורים והודעה מראש), שעלולה להיחשב להפרת משמעת.

קיבלה פיצוי למרות היעדר אישורים

במקרה שנדון בפני בית הדין האיזורי לעבודה לפני כחודש, החליט בית הדין לעבודה לא להתערב בקביעה לפיה ההתנכלויות שחוותה העובדת בעבודה נבעו מעצם העובדה שהיא עוברת טיפולי הפריה. כמו כן החליט בית הדין לא להתערב בשיעור הפיצוי שכבר נפסק לה בסך של 25 אלף שקלים, שאינו חורג מסכום סביר.

בית הדין טען, כי פיצוי זה לוקח בחשבון את 'תרומתה' של העובדת לחיכוך שנוצר. זאת, בגלל אי הצגת האישורים הרפואיים כנדרש ואי מתן הודעה מראש, בתוך פרק זמן סביר, בנוגע להיעדרויות, כנדרש בחוק עבודת נשים.

היעדרויות מהעבודה שהן הכרח

חוק עבודת נשים קובע, כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, כולל טיפולי הפריה חוץ גופית, רק אם הרופא המטפל מאשר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות והעובדת מודיעה על כך למעסיק מראש. היעדרות מסוג זה דינה כדין היעדרות בשל מחלה.

הוראת החוק נועדה להבטיח, כי ההיעדרות מהעבודה לצורך טיפולי הפוריות הינה הכרח, וניתן להוכיח את ההכרח הזה על ידי אישור רופא.

נוסף על כך, החוק מחייב את העובדות שמעוניינות לעבור טיפולי הפריה, לתת למעסיק הודעה מראש לגבי ההיעדרויות הצפויות. עם זאת, החוק לא מכתיב פרק זמן ספציפי להודעה מראש, ולכן זה צריך להבחן בכל מקרה לגופו.

ולמרות הכול, האישור לא צריך לרדת לפרטים לגבי סוג הטיפול, כדי בכל זאת לשמור על הפרטיות של העובדת וזכותה לחיסיון רפואי. אישור הרופא צריך להיות אך ורק לגבי עצם ההיעדרות מהעבודה. המעסיק לא יכול לדרוש שטיפולי הפוריות יתבצעו לאחר שעות העבודה דווקא. אבל הוא כן זכאי לדרוש שלעובדה שהטיפולים חייבים להתבצע בשעות העבודה, תהיה מגובה באישור רפואי.

העובדת תרמה לחיכוך

במקרה הנדון, שבו העובדת לא הביאה אישורים ולא הודיעה מראש, היא תרמה לחיכוך שנוצר בגלל היעדרויותיה, שכן מנקודת הראות של המעסיק, ההיעדרויות לא מגובות באישורים רפואיים הקובעים כי היעדרות זו מחויבת כתוצאה מטיפולי הפוריות.

בית הדין לעבודה קבע, כי אין זה מן הנמנע כי, כאשר עובדת נעדרת מהעבודה לצורך טיפולי פוריות בלי שהודיעה על כך מראש ובלי שהביאה את כל האישורים הנדרשים, יתעורר חיכוך בינה לבין המעסיק.

עוד קבע בית הדין, כי מעצם קיום החיכוך לא משתמע שיש לה עילה לתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות, ויש צורך לבחון מה עומד ביסוד אותו חיכוך: האם הסיבה לחיכוך היא עצם העובדה שהעובדת עוברת טיפולי הפוריות, וכל הכרוך בכך, או האם החיכוך עם המעסיק נובע מהתנהלותה של העובדת, שעלולה להחשב להפרת משמעת.

במקרה הנוכחי קבע בית הדין, כי להתנהגות העובדת היתה תרומה לחיכוך שנוצר, בפרט לאחר שהמעסיק חזר וביקש לקבל את האישורים הרפואיים הנדרשים. ועם זאת קבע בית הדין, כי תרומתה זו לחיכוך לא מבטלת את הקשר הסיבתי הישיר שבין טיפולי הפוריות לבין הפגיעה בעובדת וההתנכלות לה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה